• Стацiонарне лiкування
 • Амбулаторно в природнiх умовах життя
 • Часткового обмеження навантажень, в умовах санаторiю
 • Нормалiзацiя процесiв розслаблення мiокарда
 • Звуження периферiйних судин, збiльшення постнавантаження
 • Розширення периферiйних судин, зниження постнавантаження
 • Усунення спазмiв коронарних судин
 • Звуження колатералiв коронарних артерiй
 • Розширення колатералiв коронарних артерiй
 • Внутрiшня симпатомиметична активнiсть
 • Кардiоселективнiсть
 • Мембраностабiлiзуюча дiя
 • Все перераховане
 • Бета-адреноблокаторам
 • Антагонiстам кальцiю
 • Лише нiтратам i нiфедiпiну
 • Обмежень до застосування антиангiнальних препаратiв, пов"язаних з їх впливом на ритм i провiднiсть, немає
 • 30-45 хв. 2-3 рази на тиждень
 • По 5-6 годин через день
 • 2-3 хв. щоденно
 • Збiльшення приросту частоти серцевих скорочень i артерiального тиску у вiдповiдь на навантаження
 • Зниження приросту частоти серцевих скорочень i артерiального тиску у вiдповiдь на навантаження
 • Стимуляцiя росту колатералей
 • Зменшення росту колатералей
 • Антиагрегатний ефект
 • бета-адреноблокатори
 • нiтрати
 • антагоністи кальцію
 • метаболiчна терапiя
 • порушення а-в провiдностi
 • синусова брадiкардiя
 • а-в дисоцiацiя
 • продольнi блокади
 • Збільшують утилізацію глюкози в кардіоміоциті
 • Гальмують метаболізм вільних жирних кислот в кардіоміоциті
 • Недоцільно застосовувати при ІХС
 • Не впливають на гемодинамічні показники
 • Синусова тахiкардiя
 • Атрiовентрикулярна блокада II ст
 • Бронхiальна астма
 • Дисфункцiя синусового вузлу
 • Артерiальна гiпертензiя
 • Кардіогенний шок
 • Негайне зняття болю за допомогою швидкодіючий форм нітратів
 • Застосуванння ліків з метою поліпшення прогнозу
 • Застосування медикаментів для профілактики болю
 • Застосування медикаментів для профілактики життєво-небезпечних аритмій
 • Зменьшення інтракардіального тиску
 • Збiльшенням периферiйного опору i артерiального тиска
 • Зменьшення діастолічного наповнення
 • Венодилятацією
 • Зниженням серцевої дiяльностi
 • Знижують потребу мiокарда в киснi
 • Розширюють коронарнi судини
 • Зменьшують ЧСС
 • Знижують АТ
 • Зменьшують скоротливу здатнiсть мiокарда
 • Гiпертензiя
 • Сухiсть в ротi
 • Колапс, головний бiль
 • Пiдвищення цукру в кровi
 • Препарат неефективний, збiльшення добової дози препарату до 120 мг
 • Нестабiльна стенокардiя, госпiталiзацiя хворого в БРIТ
 • Розвиток толерантностi до препарату, зміна режиму прийому ізосорбіду динітрату з вільним періодом 12-14 годин
 • Жодне з тверджень невiрно
 • Аспірин (75-150 мг на добу) чи клопідогрель (75 мг на добу)
 • Статіни чи інші ліпідзнижуючі препарати
 • Інгібітори АПФ
 • Бета-адреноблокатори
 • Блокатори кальцієвих каналів
 • Iзосорбiда дiнiтрат
 • Нiфедiпiн
 • Вєрапамiл
 • Пропранолол
 • Дiлтiазем
 • Амлодiпiн
 • Неправильний вибiр препаратiв
 • Неправильне визначення доз обраних препаратiв
 • Нерацiональне поєднання медикаментiв
 • Неадекватна тривалiсть лiкування
 • Тяжке ураження атеросклерозом коронарних артерiй
 • Генетично зумовлена нечутливість до нітратів
 • Збiльшення доставки кисню з кров"ю
 • Зниження потребти мiокарда в киснi
 • Покращання гемореологiчних властивостей кровi
 • Гiполiпiдемiчний ефект
 • Нiтрати i нiтратоподiбнi засоби
 • Антиоксиданти
 • Бета-адреноблокатори
 • Вазодилятатори
 • Антагонiсти кальцiю
 • Закритокутова форма глаукоми
 • Стенокардiя напруги
 • Пiдвищений внутрiшньочерепний тиск
 • Iнсульт
 • IХС
 • Iнфаркт миокарда в анамнезi
 • Гострий iнфаркт миокарда
 • Нестабiльна стенокардiя
 • Стабiльна стенокардiя
 • Серцева недостатність II-III ст
 • Тяжкi порушення ритму i провiдностi
 • Стiйка артерiальна гiпертензiя (вище 180/100 мм рт.ст.)
 • Тяжка форма цукрового дiабету
 • Дихальна недостатнiсть II-III ст
 • Не впливає на показники виникнення після операції
 • Шкідливе, бо погіршує скоротливу здатність серця і не поєднується з наркозом
 • Покращує показники виживання після операції
 • Корекція факторів ризику
 • Симптоматичні засоби медикаментозної терапії
 • Запобігання ускладненнь ІХС
 • Коронарна реваскуляризація
 • Імплантація кардіовертера-дефибрилятора
 • Зменшення кількості нападів стенокардії та прийнятих таблеток нітрогліцерину не менше, ніж на 50% за тиждень
 • Зникнення стенокардії спокою
 • Зменшення частоти госпіталізації
 • Поліпшення якості життя
 • Зменшення кількості нападів стенокардії та прийнятих таблеток нітрогліцерину не менше, ніж на 10%
 • Гіполіпідемічні препарати
 • Антитромбоцитарні препарати
 • Інгібітори АПФ
 • Сечогінні засоби
 • Підвищення толерантності до фізичного навантаження не менше, ніж на 25Вт
 • Підвищення тривалості виконання фізичного навантаження не менше, ніж на 2-3 хвилини
 • Зменшення кількості та тривалості епізодів ішемії міокарда за даними Холтерівського моніторування не менш, ніж на 50%
 • Збільшення в процесі лікування ФВ за даними ЕхоКГ
 • Кислота ацетилсаліцилова
 • Група коксибів
 • Антагоністи АДФ-рецепторів
 • Антагоністи кальцію
 • Довгодіючі форми нітратів
 • Активатори калієвих каналів
 • Інгібітори АПФ
 • Варфарін
 • Активатори калієвих каналів
 • Інгібітори синусового вузла
 • Метаболічні препарати
 • Комбінація лікарських засобів
 • Активатори кальцієвих каналів
 • Хворий має випити додатково призначені ліки і лягти у ліжко
 • Хворий має прийняти аспірин (0,325 г) і звернутися за медичною допомогою, бо це може бути початком гострої коронарної оклюзії
 • Хворий може приймати нітрогліцерин без обмежень і без додаткових вказівок
 • Погіршують скоротливу функцію міокарда
 • Покращують скоротливу функцію міокарда
 • Знижують скоротливість неішемізованих ділянок
 • Підвищують скоротливість ішемізованих ішемізованих дялянок
 • Артеріальна гіпертензія
 • Цукровий діабет
 • Серцева недостатність
 • Асимптомна дисфункція лівого шлуночка
 • Перенесений інфаркт міокарду
 • Артеріальна гіпотензія
 • 50 сек. - 1 хв., поки не розчиниться пластинка
 • 2-3 хв., 1-2 години
 • 3-4 хв., 3 години
 • 5 хв., 4-5 годин
 • 10 хв., 1добу
 • Набряки на ногах
 • Зблiднення обличчя
 • Гiперемiя обличчя
 • Брадiкардiя
 • Тахiкардiя
 • Різке зниження артеріального тиску
 • Анамнез (скарги хворого)
 • Проба з ДФН
 • Добове моніторування ЕКГ
 • Парні фармакодинамічні тести
 • ЕКГ у стані спокою