• Чим бiльше ступiнь i розповсюдженiсть стенозуючих уражень коронарних артерiй
 • При фракцiї викиду більше 40 %
 • При фракцiї викиду менше 40 %
 • Притолерантності до фізичного навантаження 100 Вт та більше
 • При толерантності до фiзичного навантаження
 • Чим бiльше величина i тривалiсть iшемiчного змiщення сегменту SТ
 • Чим нижче порогова частота серцевих скорочень
 • Iнфаркт мiокарда, що нещодавно вiдбувся (до 1 року)
 • Успiшна реанiмацiя з приводу раптової коронарної смертi
 • Стенокардiя, що вперше з'явилась
 • Прогресуюча стенокардiя
 • Мономорфна передсердна екстрасистолія
 • Повторний iнфаркт мiокарда в анамнезi
 • Шлуночковi екстрасистоли високих градацiй
 • Артерiальна гiпертензiя
 • Фракція викиду лівого шлуночку менше 40
 • Часта суправентрикулярна екстрасистолія
 • расовий факто
 • багата м"ясна їж
 • гiпергамаглобулiнемi
 • гiперглiкемiя:
 • Жовчнокамiнна хвороба
 • Алкоголiзм
 • Артерiальна гiпертензiя
 • Азотемiя
 • 1-2 мiсяцi
 • В перiод загострення
 • До пiвроку
 • 1-2 роки
 • На все життя
 • Клiнiчна форма захворювання
 • Функцiональний клас стенокардiї
 • Толерантнiсть до фiзичного навантаження
 • Ступiнь ураження коронарного русла
 • Наявність клінічних ознак серцевої недостатності
 • Частота серцевих скорочень
 • Нiтратами
 • Аспiрином
 • Гiполiпiдемiчними препаратами
 • Бета-блокаторами
 • Антагонiстами кальцiю
 • Інгібіторами АПФ
 • Ревматоїдному артритi
 • Хворобi Бехтєрєва
 • Подагрi
 • Ревматизмi
 • Системному червоному вовчаку
 • Низька толерантнiсть до фiзичного навантаження з частотою серцевих скорочень на порозi не вище 120 за 1 хвилину
 • Висока толерантнiсть до фiзичного навантаження з частотою серцевих скорочень на порозi вище 120 за 1 хвилину
 • Збiльшені розміри серця з фракцiєю викиду менше 40
 • Зменшений об"єм серця з фракцiєю викиду вище 40
 • Частi шлуночковi екстрасистоли високих градацiй (за Лауном)
 • Наявнiсть безбольової iшемiї мiокарда
 • Подовження iнтервалу PQ
 • Депресiя сегменту ST не менше 0.5 мм
 • Збiльшення зубцiв R на 50 %
 • Подовження інтервалу QT
 • Дисфункція лівого шлуночка (ФВ
 • Наявність шлуночкових аритмій
 • Наявність дифузного кардіосклероза
 • Наявність безбольової ішемії
 • Порушення провідності
 • Наявність у родичів ІХС
 • Тютюнопаління
 • Дисліпідемія
 • Надмірна вага тіла
 • Цукровий діабет
 • Стан інсулінорезистентності
 • Ревматизм
 • Селективні
 • Неселективні
 • З внутрішньою симпатомиметичною дією
 • Без внутрішньої симпатомиметичної дії
 • Органічні нітрати
 • Бета-адреноблокатори
 • Антагоністи кальцію
 • Горизонтальна чи косонисхідна депресія сегмента STне менш,ніж2 мм
 • Ішемія міокарда, що триває >6 хв після закінчення навантаження
 • Зниження систолічного артеріального тиску > 10 mm Hg
 • Поява шлуночкових екстрасистол
 • Поява суправентрикулярних екстрасистол
 • Підвищення артеріального тиску підчас навантаження
 • Загального стовбуру лівої коронарної артерії
 • Ураження трьох магістральних коронарних артерій
 • Ураження двох коронарних артерій
 • Ураження однієї коронарної артерії
 • Хронічний гастродуоденіт
 • Інфаркт міокарда в анамнезі
 • Хронічний пієлонефрит
 • Неспецифічний виразковий коліт
 • Персистуючий гепатит
 • медикаментозний
 • хiрургiчний
 • вплив на фактори ризику
 • неінвазивна реваскуляризація
 • Тiреотоксикоз
 • Цукровий дiабет
 • Ревматоїдний артрит
 • Легеневе серце
 • Цироз печiнки
 • Лiвої коронарної артерiї
 • Передньої мiжшлуночкової гiлки ЛКА
 • Правої коронарної артерiї
 • Огинаючої гiлки ЛКА
 • Стовбуру ЛКА
 • Робота з енергоємнiстю бiльше 5,0 ккал/хв
 • Робота на висотi в екстремальних умовах
 • Робота, пов'язана з дiєю токсичних речовин, особливо судинних i нейрогенних отрут
 • Робота, пов'язана з обслуговуванням дiючих електротехнiчних приладiв i потенцiйною небезпекою для оточуючих у випадках раптового припинення роботи
 • Робота, пов'язана з надмірною інтелектуальною діяльністю