• Невиношування плода
 • Передчасне вiдшарування нормально розташованої плаценти
 • Внутрiшньоутробна гiпоксiя плода
 • Внутрiшньоутробна гiпотрофiя плода
 • Хронiчнi захворювання ШКТ
 • Підвищена маса тіла
 • Паління
 • Порушення толерантності до глюкози
 • Знижена маса тіла
 • Подагра
 • Анурiя
 • Хронiчний нефрит при системному червоному вовчаку
 • Пiдвищений тиск
 • Індукції фосфоліпази С гладких м"язів судинної стінки
 • Аденілатциклази
 • Блокади потенціал-залежних Са++ каналів
 • Гуанілатциклази
 • Стимуляції виходу К+ для гіперполяризації мембрани
 • Рауседiл
 • Клофелiн
 • Нiтропрусид натрiю
 • Лабеталол
 • Фуросемiд
 • Норморенiновiй гiпертензiї
 • Гiперренiновiй гiпертензiї
 • Гiпоренiновiй гiпертензiї
 • Бісопролол
 • Бетаксолол
 • Атенолол
 • Небівалол
 • Iнгiбiтори АПФ
 • Злоякiсний перебiг АГ
 • Поява чи посилення гiпертензивної енцефалопатiї
 • Поява чи посилення гiпертензивної ангiопатiї сiткiвки
 • Важка (за рiвнем АТ) АГ при неефективному лiкуваннi
 • Повторнi гiпертензивнi кризи пiд час вагiтностi
 • Рiдкi гiпертензивнi кризи
 • Блокаторам ангiотензинперетворюючого ферменту (АПФ)
 • Альфаметилдопі
 • Бета-блокаторам
 • Дiуретикам
 • Резерпiну
 • Клофелiн
 • Альфаметилдопа
 • Бета-блокатор
 • Резерпiн
 • Фуросемiд
 • Гідралазин
 • Гідрохлортіазид
 • Бетаксолол
 • Спіронолактон
 • Лабеталол
 • Клофелiн
 • Нiтропрусид натрiю
 • Ніфедипін
 • Інфаркт міокарда
 • Інсульт
 • Гостра недостатність лівого шлуночка
 • Підвищення САТ до 240 мм рт.ст.або ДАТ до 140 мм рт.ст
 • Есенцiальнiй гiпертензiї
 • Гiпертензiї при хронiчнiй нирковiй недостатностi
 • Гiпертензiї при синдромi Кушинга
 • Гiпертензiї при акромегалiї
 • Гiганськi позитивнi або негативнi зубцi Т + U
 • Депресiя сегмента Т в I грудному вiдведеннi
 • Подовження електричної систоли
 • Подовження iнтервалу Р-Q
 • Скорочення iнтервалу Р-Q
 • Порушення серцевого ритму (екстрасистолiя)
 • Анемiя, тромбоцитопенiя, лейкопенiя
 • Полiцитемiя, тромбоцитоз, лейкоцитоз
 • Гiпокалiємiя
 • Гiперглiкемiя
 • Пiдвищення екскрецiї альдостерону
 • Вище на 10-20 мм.рт.ст. систолiчного тиску на руках
 • Вище на 45-80 мм рт.ст. систолiчного тиску на руках
 • Дорiвнює систолiчному тиску на руках
 • Нижче систолiчного тиску на руках
 • Важливі у підтриманні відносно постійного АТ між серцевими скороченнями
 • Розташовані у внутрішній сонній артерії та аорті
 • Не збуджуються, коли АТ є занадто низьким
 • Не приймають участі у регулюванні АТ
 • Найбільш часта форма артеріальної гіпертензії
 • Є результатом взаємодії генетичних та середовищних факторів
 • Може діагностуватися, коли неможливо виявити вторинну форму
 • Зустрічається рідше, ніж вторинна АГ
 • Виявляється приблизно в 5% хворих з високим тиском
 • Звичайно є результатом ниркової або ендокринної патології
 • Лікується шляхом усунення підлеглої патології
 • Зустрічається частіше, ніж есенціальна гіпертензія
 • Метилдофа
 • Клофелiн
 • Інгібітори АПФ
 • Гiдралазiн
 • Антагоністи кальцію
 • Блокатори ангіотензинових рецепторів
 • Пiдвищення дiастолiчного тиску, при нормальному або зниженному систолiчному
 • Пiдвищення систолiчного тиску, при нормальному або зниженному дiастолiчному
 • Постуральнi циркуляторнi реакцiї
 • Збiльшення числа кардiоваскулярних ускладнень
 • Антигiпертензивнi препарати
 • Малi дози ацетилсаліцилової кислоти
 • Діпірідамол
 • Антибiотики
 • Бета-адреноблокатори
 • Препарати групи нiфедiпину
 • Верапамiл
 • Пролонгованi нiтрати
 • хворий не повинний палити та вживати кофеїн за 30 хв. до вимірювання
 • хворий повинний відпочивати 30 хв перед вимірюванням
 • манжетка повинни одягатися на плече хворого на рівні серця
 • хворий може палити та вживати кофеїн за 30 хв. до вимірювання
 • До 140/90 мм рт ст та нижче
 • На 20-25 % вiд початкового рiвня
 • Дiастолiчний тиск до 110 мм рт.ст
 • Тiльки пiд час гiпертензивних кризiв
 • Замiнити бісопролол на iнший протигiпертензивний засiб
 • Додати до бісопрололу нiфедiпiн-ретард
 • Збiльшити дозу бісопрололу
 • Додати до бісопрололу інгібітор АПФ
 • Верошпiрон
 • Дiлтiазем
 • Тiазиднi дiуретики у високих дозах
 • Альфа-блокатори
 • Індапамід
 • Системний червоний вiвчак
 • Порушення функцiї нирок
 • Діенцефальнi розлади
 • Вагiтнiсть
 • гіпертензія розвивається у приблизно 2/3 людей після 60 років
 • ізольована систолічна гіпертензія рідко зустрічається у літніх осіб
 • раптовий розвиток гіпертензії може бути індикатором супутньої патології, звичайно реноваскулярної
 • Бета-блокатори
 • Резерпiн, гідралазин
 • Верапамiл
 • Нiфедiпiн, альфа-блокатори
 • Дилтіазем
 • Амлодипін
 • Еналаприл
 • Гіпотіазид
 • Метопролол
 • Всi перелiчені
 • Гiдрохлортіазиду та iнгiбiторiв АПФ
 • Інгібітора АПФ з антагоністом кальцію
 • Антагоністу кальцію
 • Бета-адреноблокатору
 • Клофелiну i резерпiну
 • Антагонiсти кальцiю
 • Симпатолiтики
 • Антагонiсти ангiотензину II
 • Препарати калiю
 • Діуретики
 • Закiнчується рясним сечовiддiленням
 • Залишає вiдчуття слабкостi, апатiї, розбитостi
 • Протiкання процесу з перiодами благополуччя
 • Пароксизми короткочасних пiдйомiв АТ, якi можуть провокуватися певною позою хворого
 • Протікає без підвищення АТ
 • Фуросемiд
 • Гiдралазин
 • Нітропрусид натрію
 • Лабеталол
 • Каптопрiл
 • Амлодипін
 • Нiтропрусид натрiя
 • Гiпотiазид, фуросемiд
 • Верапамiл
 • Iзобарiн
 • Феохромоцитоми
 • Нефрогенної гiпертензiї, есенцiальної гiпертензiї
 • Синдрома Кона, феохромоцитоми
 • Нi про один iз перелiкованих станiв
 • Злоякiсну гiпертензiю
 • гіперальдостеронізм
 • Токсичне ураження нирок
 • Вазоренальну гiпертензiю
 • Цироз печiнки з асцитом
 • З пiдйомами АТ у виглядi окремих кризiв
 • Iз стiйким гiпертензивним синдромом
 • Iз пароксизмами на тлi постiйно пiдвищеного АТ
 • З раптовими падiннями АТ до колапсу на тлi гiпертензивного синдрому
 • Без підвищення АТ
 • Визначення катехоламiнiв i продуктiв их розкладу у сечi
 • Ехокардiографiя
 • Комп'ютерна томографiя
 • Радiоiзотопна ренографiя
 • Аортографiя
 • Постiйна медикаментозна терапiя
 • Медикаментозна терапiя тiльки пiд час кризiв
 • Хiрургiчне втручання
 • При численних феохромоцитомах
 • При активностi феохромоцитоми у вагiтних
 • При протипоказаннях до хiрургiчного лiкування
 • При частих кризах