• Випадкові
 • Систематичні
 • Методичні
 • Грубі
 • Результати лікарських спостережень
 • Зовнішній опис органів, їх розміри
 • Зміна біохімічних процесів в організмі людини, аналіз хімічного складу біологічних рідин
 • Наукові знання про людину
 • Наука про значення лабораторних показників у діагностиці захворювань
 • Медична наукова дисципліна, що вивчає закономірність взаємозв'язків між фізіологічним і патологічними станами, клітинним і хімічним складом біологічних рідин для виявлення відхилень від норми, встановлення діагнозу і контролю за лікуванням
 • Наука про значення лабораторних показників у нормі та при патологічних процесах, діагностиці, лікуванні і прогнозуванні захворювань
 • Наука про проведення біохімічних досліджень
 • Стан органів і систем організму людини, глибина ураження органів і клітин на момент дослідження
 • Зміни в органах при захворюванні
 • Зміни в біологічних рідинах, що досліджуються
 • Час забору біологічного матеріалу
 • Спосіб прийому
 • Фармакологічна /клінічна/ або технологічна /фізична, хімічна/ інтерференція
 • Несумісність
 • Передозування лікарського препарату
 • Перевірка роботи співробітників лабораторії
 • Система заходів кількісної оцінки точності, відтворюваності, правильності досліджень, систематичне виявлення та усунення причин виявлених похибок
 • Порівняння результатів досліджень
 • Кількісна оцінка точності
 • Міністерство охорони здоров'я
 • Науково-методичний і контрольний центр по лабораторній справі
 • Головний спеціаліст МОЗ по лабораторній справі
 • Кафедри клінічної лабораторної діагностики
 • Нормальні
 • Позначені як норма в бланках для аналізів
 • Референтні
 • Патологічні
 • Розроблені за спеціальною методикою при обстеженні здорових осіб у районі діяльності КДЛ
 • Нормальні показники людини
 • Показники, розроблені і затверджені МОЗ
 • Розробка специфічних методів дослідження хімічного складу біологічних рідин
 • Вивчення закономірностей міжіндивідуальних коливань хімічного складу біологічних рідин організму
 • Встановлення діагностичної цінності лабораторних тестів та їхніх комбінацій
 • Розробка груп біохімічних тестів для диференційної діагностики і контролю за лікуванням
 • Розробвка наборів реагентів для біохімічних досліджень
 • Новонароджені
 • Діти
 • Дорослі
 • Люди середнього віку
 • Люди похилого віку
 • Особливостями застосовуваного методу і технічної досконалості апаратури, кваліфікацією виконавців, відповідністю аналітичним характеристикам
 • Кваліфікацією лаборантів
 • Чистотою реактивів і точністю мірного посуду
 • Часом проведення аналізу
 • Час забору біологічного матеріалу для дослідження
 • Вплив діагностичних процедур і лікарських засобів
 • Консервація, збереження і доставка біоматеріалу в лабораторію
 • Використаний спосіб розрахунку кількості речовини в біосубстраті
 • Для виявлення прихованих змін біохімічних параметрів
 • Для виявлення резервних можливостей систем організму
 • При профілактичному обстеженні
 • Зниження РСО2, рН, концентрації глюкози
 • Підвищення РСО2, концентрації молочної, піровиноградної кислот, аміаку, кальцію
 • Зміни в аналітичному етапі досліджень
 • Активація системи згортання крові і фібринолізу
 • Погано висушений посуд, вологі шприци
 • Видалення крові зі шприца через голку з малим діаметром з великою швидкістю і під тиском
 • Центрифугування крові на великих швидкостях і з різким переключенням кількості обертів
 • Використання пошкодженого посуду (подряпини, пошкодження після контакту з лугом та т.і.)
 • Підвищується концентрація заліза, калію, магнію
 • Підвищується концентрація білку
 • Підвищується активність більшості ферментів
 • Знижується кількість глюкози
 • Підвищується концентрація фосфоліпідів, креатину, креатиніну
 • Застосування індикаторних розчинів
 • Зважування
 • Потенціометрія
 • Титрування
 • Використання індикаторних папірців
 • Електрофоретичного
 • Імуноферментного
 • Хроматографічного
 • Фізико-хімічного методу кількісного визначення атомного і молекулярного складу речовини, основаного на дослідженні спектрів поглинання, пропускання, емісії
 • Ультрафіолетовий спектр
 • Гамма-промені
 • Космічні промені
 • Видимий спектр
 • Інфрачервоний спектр
 • Потенціометрія
 • Спектрофотометрія
 • Нефелометрія, турбідиметрія
 • Фотоколориметрія
 • Спектрофотометрія
 • Фотоколориметрія
 • Турбідиметрія
 • Нефелометрія
 • Імунонефелометрія
 • Вимір випромінювання світла, флуоресценції
 • Електрофоретичне фракціонування
 • Хроматографія
 • На застосуванні законів Бургера-Лемберта і Бера, що відображають співвідношення між величиною поглинання світла, кількістю речовини і товщиною поглинаючого шару
 • Концентрації розчину
 • Товщині поглинаючого шару
 • Виді використаного випромінювання
 • Для встановлення ступеню лінійної залежності між концентрацією речовини і поглинанням світла
 • Оцінки відтворюваності та чутливості методу
 • Контролю якості проведених досліджень
 • Оцінки придатності реактивів
 • Визначення концентрації речовини
 • Розрахунковий, порівняно з екстинцією стандарту
 • За рівнянням градуювальної залежності
 • За розміром молекули речовини
 • За фактором перерахунку
 • За таблицею
 • Погане заземлення приладів, електричне наведення, недостатнє нагрівання приладу
 • Не сфокусоване джерело світла, запилена оптична система
 • Температура приміщення нижча чи вища 20 град по С
 • Забруднені кювети, наявність пухирців повітря, мутні розчини, недостатній об`єм рідини в кюветах
 • При підготовці обстежуваної особи
 • При заборі, збереженні, доставці біологічного матеріалу
 • Зміни інтенсивності патологічного процесу
 • Клінічній оцінці лабораторного дослідження
 • При виборі методу і виконанні дослідженн
 • Прийом їжі, алкоголю перед дослідженням
 • Вживання лікарських препаратів
 • Неправильний вибір методу дослідження
 • Фізичне та розумове навантаження
 • Зміна інтенсивності патологічного процесу
 • Побічна дія на діяльність різноманітних органів і систем
 • Зміна механізму регуляції біохімічного процесу
 • Інтерференція з визначуваною речовиною в процесі виконання лабораторного аналізу
 • Тривалості прийому лікарських препаратів, їх дози
 • Індивідуальних особливостей організму, віку
 • Навколишнього середовища, географічного району
 • Неправильний вибір методу , недотримання правил лабораторної техніки
 • Порушення правил підготовка пацієнта до дослідження
 • Недотримання правил побудови градуювального графіку
 • Низька якість мірного посуду, реактивів
 • Низька кваліфікація персоналу, недбалість у роботі
 • У лежачому положенні концентрація речовин нижча, ніж у стоячому
 • Рівень показників не змінюється
 • Концентрація речовин у лежачому положенні підвищується
 • Метрологічну атестацію обладнання
 • Оцінку відтворюваності вимірів
 • Оцінку правильності вимірів
 • Оцінку точності вимірів
 • Оцінку збіжності вимірів
 • Аналіз стану виконання проб контрольного матеріалу і реагування на відхилення від параметрів, що були встановлені в установочній серії
 • Зпівставлення результатів аналізів проб біологічних рідин людини з результатами досліджень стандартних проб
 • Дослідження серії еталонних проб
 • Ліофілізована сироватка людини чи коней з дослідженим і недослідженим вмістом компонентів
 • Злита сироватка людини
 • Водні розчини стандартів
 • Середнє арифметичне значення
 • Тест Лорда
 • Коефіцієнт варіації
 • Середнє квадратичне відхилення
 • Випадкові помилки
 • Помилки при заборі крові
 • Методичні помилки
 • Систематичні похибки
 • Зливна сироватка
 • Контрольна ліофілізована кінська сироватка з недослідженим вмістом компонентів
 • Контрольна ліофілізована сироватка людини з дослідженим вмістом компонентів
 • Консервована кров
 • Коефіцієнт варіації не повинен перевищувати припустиму межу помилок
 • Коефіцієнт варіації повинен бути більшим за припустиму межу помилок
 • Коефіцієнт варіації повинен дорівнювати припустимій межі помилок
 • Коефіцієнт варіації не порівнюється з припустимою межею помило
 • 8 значень підряд знаходяться по одну сторону від середньої арифметичної
 • Одне значення лежить поза межами +/- 2S
 • 4-5 слідуючих одне за одним значень лежать поза межами +/- 1S
 • 3 значення знаходяться поза межами +/- 1S
 • Точні
 • Колоїдні
 • Суспензії
 • Емульсії
 • Істинні
 • Неточні