База тестів

 • Екологiчнi забруднення
 • Курiння
 • Вживання алкоголю
 • Полiпрагмазiя
 • Застосування вакцин i сироваток
 • ВiЛ-iнфекцiя
 • Жодна з перерахованих
 • Забезпечення зв`язку медицини з етикою та соцiальною психологiєю
 • Забезпечення медичними працiвниками свого професiйного обов`язку
 • Жодне з перерахованого
 • В країнах з високорозвиненою промисловiстю
 • В країнах з низьким економiчним рiвнем розвитку
 • Загальна iмунологiя
 • Спецiальна iмунологiя
 • Усi вказанi роздiли
 • Жоден з вказаних роздiлiв
 • Складовою частиною iмунологiї
 • Поняттям, рiвнозначним поняттю "iмунологiя"
 • Самостійною медичною спеціальністю
 • Виявлення iмунозалежних захворювань i станiв
 • Оцiнка iмунного статусу
 • Лiкування iмунозалежних захворювань
 • Диспансерне спостереження за хворими з важкими формами iмунозалежної патологiї
 • Iмунопрофiлактика та iмунореабiлiтацiя
 • Спецiалiзована консультативна допомога лiкувальним закладам
 • Методологiчна робота по облiку iмунозалежних захворювань та станiв
 • Пропаганда досягнень клiнiчної iмунологiї серед медичних працiвникiв i популяризацiя необхiдних знань серед населення
 • Проведення специфічної гіпосенсибілізації
 • Дiагностика iмунозалежних захворювань i станiв
 • Оцiнка iмунного статусу
 • Терапія, профiлактика та імунореабiлiтацiя iмунозалежних захворювань i станiв
 • Органiзацiя облiку хворих з iмунозалежними захворюваннями, визначення необхiдностi в дiагностичних i лiкувальних препаратiв
 • Разробка плану заходiв по полiпшенню спецiалiзованої допомоги хворим, направлення хворих на стацiонарне лiкування, на ЛКК i ЛТЕК
 • Вивчення поширеності алергiчних захворювань i визначення залежностi виникнення алергiчних захворювань вiд клiматичних, соцiально-економiчних особливостей регiону i соцiально-побутових умов життя
 • Дослідження поширеності хронічних захворювань органів дихання
 • Серцево-судиннi захворювання
 • Онкологiчнi захворювання
 • Iнфекцiйнi захворювання
 • Алергiчнi та iмунодефiцитнi захворювання та стани
 • Лабораторної діагностики
 • Загальної лабораторної діагностики
 • Клiнiчної бiохiмiї
 • Клiнiчна медична спецiальнiсть, предметом вивчення якої являються фактори iмунiтету та iмунний гомеостаз в умовах норми, етiологiя, патогенез i клiнiчнi прояви iмунозалежниiх захворювань i станiв, їх терапiя, профiлактика та iмунореабiлiтацiя
 • Наука про етiологiю, патогенез, клiнiчнi прояви алергiчних захворювань, методи їх профiлактики i лiкування
 • Вчення про iмунозалежнi та інфекційні захворювання