• Хвороба Чедiака-Хiгасi
 • Гнiйниковi iнфекцii
 • Системнi кандiдози
 • Жодне з перерахованих захворювань
 • Дефекти контролюючих бiлкiв
 • Дефiцит компонентiв комплементу С1-С9
 • Обидва вказаних варiанти не вiдносяться до порушень системи комплементу
 • С1
 • С4
 • С2
 • Жоден з перерахованих компонентiв не впливає на здатнiсть до утворення С3-конвертази
 • Зниженою здатнiстю органiзму опиратися iнфекцii
 • Зниженою здатнiстю до елiмiнацiї комплексiв антиген-антитiло
 • Нi тим, нi iншим
 • Жiнок
 • Чоловiкiв
 • Дiтей раннього дитячого вiку
 • Незначна кiлькiсть лiмфоїдних фолiкулiв
 • Незначна кiлькiсть плазматичних клiтин
 • Помiрна кiлькiсть лiмфоїдних фолiкулiв i плазматичних клiтин
 • Все перераховане
 • Обумовлених золотистим стафiлококом
 • Обумовлених пiогеним стрептококом
 • Обумовлених пневмококом
 • Обумовлених менiнгiальною нейсерiєю
 • Жоден iз перерахованих збудникiв не викликає iнфекцii у хлопчикiв з уродженою агамаглобулiнемiєю Брутона
 • У 0,2-0,3 % населення
 • У 1-2 % населення
 • У 10 % населення
 • Зменшення кiлькостi В-клiтин в кiстковому мозку
 • Вiдсутнiсть в кровi В-клiтин з поверхневими iмуноглобулiновими рецепторами
 • Жодна з вказанних причин
 • Iмуноглобулiнiв класу А
 • Iмуноглобулiнiв класу E
 • Iмуноглобулiнiв класу М
 • Iмуноглобулiнiв класу G
 • Повна вiдсутнiсть тимусу при народженнi
 • Гiпоплазiя тимусу
 • Нi
 • В окремих випадках
 • В переважнiй бiльшостi випадкiв
 • Порушення функцiй фагоцитуючих клiтин
 • Недостатнiсть системи комплементу
 • Недостатнiсть В-лiмфоцитiв
 • Недостатнiсть Т-лiмфоцитiв
 • Недостатнiсть стволових клiтин
 • Iмуноглобулiнiв класу A
 • Iмуноглобулiнiв класу M
 • Iмуноглобулiнiв класу G
 • Iмуноглобулiнiв класу E
 • Iмуноглобулiнiв класу D
 • Всiх перерахованих класов
 • Недостатнiсть харчування
 • Важкi iнфекцiйнi захворювання
 • Тривалi хронiчнi рецидивуючi iнфекцii
 • Опромiнення
 • Введення великої кiлькостi кортiкостероiдних препаратiв
 • Введення цитотоксичних агентiв
 • Жоден iз перерахованих факторiв
 • Статевим шляхом
 • Парентеральним шляхом при перелiваннi цiльної кровi i окремих її компонентiв
 • Трансплацентарно матерi плоду
 • Жодним з перерахованих шляхiв
 • Iнкубацiонний перiод
 • Синдром генералiзованої лiмфаденопатii
 • СНIД-асоцiйований комплекс
 • СНIД
 • Жоден iз перерахованих перiодiв не є стадiєю СНIДу
 • Генералiзована лiмфаденопатiя
 • Втрата маси тiла
 • Пiтливiсть, лихоманка, кашель
 • Дiспепсiя
 • Лейко-, лiмфо-, тромбоцитопенiя, порушення клiтинного iмунiтету
 • Жодна з перерахованих ознак
 • Обумовлена iмунодефiцитом стадiя клiнiчних проявiв ВIЛ-iнфекцiй
 • Клiнiко-iмунологiчний дiагноз, що грунтується на видiленнi у обстеженого вiрусу iмунодефiциту людини
 • Етiотропна терапiя
 • Патогенетична iмуномодулююча терапiя
 • Симптоматична терапiя
 • Жоден з вказаних видiв терапiї
 • Введенням зрiлих сингенних тимоцитiв
 • Трансплантацiєю кiсткового мозку
 • Трансплантацiєю фрагментiв ембрiонального тимусу
 • Жодним iз вказаних засобiв
 • Вiдсутнiсть первинних фоллiкулiв в лiмфатичних вузлах
 • Вiдсутнiсть вторинних фоллiкулiв в лiмфатичних вузлах
 • Вiдсутнiсть лiмфоцитiв в паракортикальнiй зонi лiмфатичних вузлiв
 • Вiдсутнiсть як первинних так i вторинних фоллiкулiв в лiмфатичних вузлах
 • Екзема i тромбоцитопенiя
 • Атаксiя i телеангiектiазiя
 • Дефiцитом системи комплементу
 • Т-клiтинним дефiцитом
 • В-клiтинним дефiцитом
 • Дефiцитом стволових клiтин
 • Аутоiмунні реакцiї
 • Алергiчні захворювання або стани
 • Iнфекцiйні захворювання
 • Рецидивуючі проноси
 • СR1
 • Фактору, що прискорює розщеплення С3-конвертазного комплексу
 • Iнгiбiтору утворення мембраноатакуючого комплексу
 • Рецепторів до Fc-фрагментів імуноглобулінів