База тестів

 • Полiморфноядерними нейтрофiлами i макрофагами
 • Еозинофiлами i базофiлами
 • Гранулоцитами i плазматичними клiтинами
 • Мiкро- i макрофагами
 • Iнгаляцiйний
 • Пероральний
 • Парентеральний
 • Транскутанний
 • Трансплацентарний
 • Тiльки iнгаляцiйний i пероральний
 • Повiтряно-капельний
 • Алiментарний
 • Контактний
 • Статевий
 • Нема iстотної рiзниці
 • Шляхом активацiї комплементу за класичним шляхом
 • Шляхом агрегацiї вiрусiв
 • Шляхом пригнічення зв'язування вiрусу з клiтинним рецептором i попередження його проникнення в клiтину
 • Порушення функцiї вiрусної нейрамiнiдази
 • Реакцiя адгезiї
 • Утворення бiологiчно активних фрагментiв
 • Захист слизових покровiв вiд iнфiкування
 • Пошкодження клiтинних мембран
 • Хронiчний гломерулонефрiт
 • Ревматоiдний артрит
 • Недавно перенесена стрептококова iнфекцiя
 • Системний червоний вовчак
 • Iнтерферон впливає на мембрану клiтин, зашкоджуючи таким чином пенетрації вірусу
 • Iнтерферон безпосередньо лiзiрує вiрус в позаклiтинному середовищi
 • Iнтерферон знищує вiрус, який потрапляє в клiтину
 • Iнтерферон дiє через геном клiтини, активуя продукцію противiрусних бiлкiв
 • Для лiкування гемолiтичної хвороби новонароджених, зв'язаних з резус-несумiснiстю матерi i плоду
 • Для профiлактики резус-конфлiкту в момент повторних пологiв резус-негативним матерям
 • Для лiкування стафiлококової iнфекцiї, грипу, кашлюку
 • Комплемент
 • Антитiла i еритроцити барана
 • Антитiла до вiрусу грипу
 • Позначенi флюорохромом вiруси
 • Інтерферон призначається на початку жовтушного перiоду (до 5-го дня жовтяниці)
 • Інтерферон найбiльш ефективний при холестатичному перебігу гострого гепатиту В
 • Інтерферон слiд використовувати тiльки при виникненнi ускладнень гострого гепатиту, наприклад, при печiнковiй енцефалопатії
 • Інтерферон починають використовувати пiсля закiнчення жовтушного перiоду гепатиту В
 • Надпероксидний анiон
 • Лiзоцим
 • Вільний гiдроксил
 • Пероксид водню
 • Цiлiсний шкiряний покрiв
 • Механiчне видалення збудника iнфекцiї із органiзму з секретами: селезiнки, потом, назальним секретом, бронхiальним слизом
 • Наявність спецодягу
 • Низьке значення рН - кисле середовище
 • Нейтральне середовище
 • Високе значення рН- лужне середовище
 • Механiчний захист від проникнення iнфекцiйного збудника в органiзм
 • Гуморальнi фактори, якi руйнують збудник, що потрапив в органiзм
 • Фактори фагоцитозу
 • Реакції гіперчутливості негайного типу