База тестів

 • відсутність сечі
 • діурез 1000 мл/добу
 • діурез 2000 мл/добу
 • діурез 1500 мл/добу
 • діурез 500 мл/добу
 • Так
 • В переважній бiльшостi випадкiв
 • В окремих випадках
 • Нi
 • Моноклональнi антитiла до загального антигену лейкоцитiв
 • Антитiла до цитокератину
 • Моноклональнi антитiла до рiзноманiтних клiтин лiмфоiдної тканини
 • Т-клiтиннi лiмфоми
 • В-клiтиннi лiмфоми
 • Немає певної закономiрностi
 • Мiєломатоз
 • Амiлоiдоз
 • Макроглобулiнемiя Вальденстрема
 • Хвороба важких ланцюгiв
 • Жодне з перерахованих
 • 1-2 % випадкiв
 • 5-10 % випадкiв
 • 10-20% випадкiв
 • 20-40% випадкiв
 • Бiльше 50% випадкiв
 • Нирок
 • Серця
 • Мозку
 • Печiнки
 • Порожнини суглобiв та м'язово-зв'язувального апарату
 • Жодного iз перерахованих органiв
 • Iмуноглобулін класу А
 • Iмуноглобулiн класу М
 • Iмуноглобулiн класу G
 • Iмуноглобулiн класу D
 • Iмуноглобулiн класу Е
 • Так
 • Нi
 • Тiльки на раннiх стадiях розвитку захворювання
 • Тiльки на пiзнiх стадiях розвитку захворювання
 • Т-ланка iмунної системи
 • В-ланка iмунної системи
 • Т- i В-ланка iмунної системи не змiнюється
 • Власна тканина донора, яка пересаджена йому ж
 • Орган або тканина, якi пересадженi однотиповому реципiєнту
 • Орган або тканина, якi пересадженi генетично близькому реципiєнту
 • Орган або тканина, якi пересадженi генетично чужерiдному реципiєнту в межах одного генетичного виду
 • Орган або тканина, якi пересадженi представнику iншого бiологiчного виду
 • Власна тканина донора, яка пересаджена йому ж
 • Орган або тканина, якi пересадженi генетично однотиповому або генетично близькому реципiєнту
 • Орган або тканина, якi пересадженi генетично чужерiдному реципiєнту в межах одного генетичного виду
 • Орган або тканина, якi пересадженi представнику iншого бiологiчного виду
 • Аутотрансплантат
 • Iзотрансплантат
 • Аллотрансплантат
 • Ксенотрансплантат
 • Аутотрансплантат
 • Iзотрансплантат
 • Аллотрансплантат
 • Ксенотрансплантат
 • Iзотрансплантацiя
 • Аллотрансплантацiя
 • Ксенотрансплантацiя
 • Аутотрансплантацiя
 • Iзотрансплантацiя
 • Аллотрансплантацiя
 • Ксенотрансплантацiя
 • Використовується тiльки в хiрургiї
 • Використовується рiдко
 • Використовується широко
 • Аутотрансплантацiя
 • Iзотрансплантацiя
 • Аллотрансплантацiя
 • Ксенотрансплантацiя
 • Аутотрансплантацiя
 • Iзотрансплантацiя
 • Аллотрансплантацiя
 • Ксенотрансплантацiя
 • Так
 • Нi
 • В окремих випадках
 • В бiльшостi випадкiв
 • При певних умовах
 • Наявнiстю ознак запалення при повторному приживленнi трансплантату, взятого вiд одного й того ж донора
 • Пiдвищення швидкостi вiдторгнення при повторному приживленнi трансплантату, взятого вiд одного й того ж донора
 • Вiдносною iдентичнiстю реакцiї та швидкостi вiдторгнення трансплантатiв, взятих вiд нерідних донорiв
 • Рiзноманiтнiстю реакцiї органiзму на ауто-, iзо- та аллотрансплантат
 • Вiдносна ефективнiсть ауто- i iзо-трансплантацiї в порiвняннi с алло- i ксенотрансплантацiєю
 • Спадковiсть генiв, якi контролюють трансплантацiйнi антигени, вiдплвiдно законам Менделя
 • Жодна iз вказаних ознак не пiдтверджує генетичну детермiнiрованiсть трансплантацiйного амунiтету
 • Мононуклеарним гранулоцитам
 • Полiморфноядерним гранулоцитам
 • Плазматичним клiтинам
 • Еритроцитам
 • Анафiлактичного
 • Цитотоксичного
 • Реакцiї гiперчутливостi уповiльного типу
 • Iмунокомплексного типу
 • Швидкiсть вiдторгнення трансплантату - декiлька хвилин
 • Низький рiвень гуморальних антитiл до антигенiв трансплантату
 • Наявнiсть вираженої сенсiбiлiзацiї органiзму до антигенiв трансплантату
 • Високий рівень гуморальних антитіл до антигенів трансплантату
 • Всі перераховані ознаки
 • Жодна з перерахованих ознак
 • Надгостре вiдторгнення
 • Гостре раннє вiдторгнення
 • Гостре вiдкладене вiдторгнення
 • Поступове наростаюче вiдкладене вiдторгнення
 • Реагiновий тип
 • Цитотоксичний
 • Iмунокомплексний
 • Гiперчутливiсть уповiльненого типу
 • Трансплантацiя нирок
 • Пересадка серця
 • Пересадка нирок
 • Пересадка кiсткового мозку
 • Пересадка шкiряних покровiв
 • Жоден з перерахованих варiантiв
 • На раннiх етапах
 • На пiзнiх етапах
 • Пiсля придбання маркерiв нормальних лiмфоцитiв
 • Тiльки пiсля повного дозрiвання лiмфоцитiв
 • Як правило, сприятливий
 • Як правило, несприятливий
 • Застосування вiнкристiну
 • Застосування великих доз преднiзолону
 • Застосування L-аспарагiнази
 • Трансплантацiя кiсткого мозку
 • Інсоляція
 • В дитячому вiцi
 • В дорослому віці
 • Немає вiкової залежностi
 • До 1 року
 • До 18 рокiв
 • Молодше 50 рокiв
 • Старше 50 рокiв
 • Старше 65 рокiв
 • Великi "лейкознi" лiмфоцити
 • Малi "лейкознi" лiмфоцити
 • Середнi "лейкознi" лiмфоцити