База тестів

 • Наявнiстю вродженого iмунодефiциту
 • Проведенням iмуносупресивної терапiї
 • Перенесеними тяжкими гострими iнфекцiйними захворюваннями, травмою, операцiєю
 • Психо-емоцiональним i фiзичним виснаженням
 • Соцiально-екологiчними факторами
 • Соцiально-екологiчними чинниками
 • Генетичними особливостями органiзму
 • Вiковим ослабленням нормальних iмунних функцiй допорогового рiвня
 • Перенесеними тяжкими гострими iнфекцiйними хворобами, травмою, операцiєю та наявнiстю хронiчних вогнищ iнфекцiї в органiзмi
 • Жоден з перерахованих чинників
 • В лiтньому вiцi
 • Зрiлому вiцi
 • В юнацькому вiцi
 • В похилому вiцi
 • В перiод статевої зрiлостi
 • Немає впевнених закономiрностей
 • Збільшення кiлькостi iмунокомпетентних клiтин
 • Підвищення функцiональної активностi iмунокомпетентних клiтин
 • Зменшення кiлькостi, функцiональної активностi iмунокомпетентних клiтин
 • Збiльшення реактивностi iмунокомпетентних клiтин
 • Зменьшується
 • Збiльшується
 • Не змiнюється
 • Зменьшується
 • Збiльшується
 • Не змiнюється
 • Зменьшується
 • Збiльшується
 • Не змiнюється
 • Знижується
 • Не змiнюється
 • Збiльшується
 • Знижується
 • Не змiнюється
 • Збiльшується
 • Позитивний ефект
 • Негативний ефект
 • Вiдповiдь не може бути однакова
 • Не змiнюються
 • Знижуються
 • Збiльшуються
 • Т-клiтинної ланки iмунної системи
 • В-клiтинної ланки iмунної системи
 • Позаклiтинних факторiв iмунiтету
 • Усiх перерахованих факторiв
 • Наростає
 • Не змiнюється
 • Зменьшується
 • Коркового шару
 • Мозкового шару
 • Строми органу
 • В юнацтвi
 • Iз перiоду статевої зрiлостi
 • В зрiлому вiцi
 • В похилому i лiтньому вiцi
 • Не змiнюється
 • Незначно зменьшується
 • Незначно збiльшується
 • Зменшення числа тимоцитiв
 • Змiльшення чисельностi плазматичних клiтин
 • Змiльшення чисельностi макрофагiв
 • Розростання сполучної тканини тимусу
 • Збільшення чисельності тимоцитів
 • Всi перерахованi змiни
 • Практично не змiнюється
 • Пiдвишується
 • Зменшується
 • Сформiрованi поснiстю
 • Не зовсiм розвинутi
 • Тiльки починають формуватися
 • До моменту народження
 • В першi мiсяцi життя
 • До кiнця першого року життя
 • В перiод молочних зубiв
 • В перiод статевого розвитку
 • Закономiрний генетично детермiнований процес
 • Наслідок впливу екзогненних та ендогенних пошкоджуючих факторiв
 • Немає єдиної точки зору
 • Обидва визначення не вiрнi
 • Обидва визначення вiрнi
 • Генетичних особиливостей органiзму
 • Вiд факторiв iмунiтету
 • Вiд соцiально-екологiчних умов
 • Вiд жодного з вказаних факторiв
 • Вiковими змiнами iмунокомпетентних клiтин, тканин, органiв
 • Вiковими змiнами клiтинного оточення
 • Збільншенням кiлькостi iмунокомпетентних клiтин
 • Збiльшенням кiлькостi i активностi гуморальних супресорних факторiв
 • Зменшенням функцiональної активностi iмунокомпетентних клiтин
 • Зменшенням кiлькостi i активностi iмунокомпетентних клiтин
 • Пiдвищенням чисельностi макрофагiв
 • Пiдвищенням фагоцитарної активностi макрофагiв
 • Зниженням властивостi локалiзувати введенi антигени в фолiкулах лiмфоiдної тканини
 • З виснаженням стовбурових клітин
 • Зменьшується
 • Збільшується
 • Практично не змiнюється
 • Практично не змiнюється
 • Iстотно змiнюється
 • Сироваткових Ig G
 • Сироваткових Ig М
 • Сироваткових Ig А
 • Сироваткових Ig Е
 • Сироваткових Ig M i Ig Е
 • Вiковим зниженням числа антигенчутливих iмунокомпетентних клiтин
 • Зменшенням середнього числа антитiлоутворюючих функцiональних клiтин
 • Збiльшенням числа регуляторних Т-клiтин, якi надають iнгiбiруючий вплив як на клiтини - попередники, так я на пролiферацiю В-клiтин
 • Порушенням здатностi В-клiтин до взаємодiї з другими iмунокомпетентними клiтинами, в тому числi i клiтинами - попередниками, якi формують iмунну вiдповiдь
 • Підвищенням кількості NK-клітин
 • Наростає
 • Практично не змiнюється
 • Постiйно зменьшується
 • Знижуються
 • Не змiнюються
 • Значно наростають
 • Зростає
 • Не змiнюється
 • Знижується
 • Посилюється
 • Практично не змiнюється
 • Слабкiшає
 • Зменшення секреторної активностi тимусу
 • Змiни ефективностi внутрiтимiчного диференціювання лiмфоцитiв
 • Зменьшення кiлькостi тимоцитiв
 • Змiни функцiональної активності нейтрофілів
 • IgM, IgE, IgD,IgA
 • Тiльки IgG
 • Тiльки IgG i IgM
 • Тiльки IgG, IgM i IgA
 • Тiльки IgG,IgM i IgD
 • Тiльки IgG, IgM i IgE
 • Тiльки IgM i IgD
 • До кiнця З мiсяцiв
 • 9-12 мiсяцiв
 • В перiод статевого дозрiвання
 • В перiод молочних зубiв
 • В перiод новонародженостi
 • Одного року
 • 4 рокiв
 • 7-14 рокiв
 • Соцiально-екологiчними
 • Перенесеними важкими гострими iнфекцiйними захворюваннями, травмою, операцiєю
 • Проведення iмуносупресорної терапiї
 • Неправильним проведенням iмунiзацiї дитини
 • Наявністю уродженого iмунодефiциту