База тестів

 • Антитiла, що утворюють преципiтини з розчинними антигенами
 • Антитiла, що утворюють агрегати з нерозчинними антигенами
 • Небiлковi фактори, якi агрегують антиген
 • Активний
 • Пасивний
 • Бактерiофаги не iндукують розвиток iмунiтету
 • Неспецифiчний
 • Фагоцитоз
 • Вироблення В-лiзинiв
 • Iнтерфероноутворення
 • Система комплементу
 • Температурна реакцiя
 • Активацii системи комплемента
 • Активацiя ферментов лiзосом
 • Безпосередньо пов`язана з впливом на трансплантацiю РНК вiрусiв
 • Обумовлена порушенням процесу впровадження вiрусiв
 • Обумовлена утворенням антивiрусних бiлкiв, якi порушують трансплантацiю вiрусної РНК
 • Обумовлена змiною адсорбцiї вiрусу на клiтковiй мембранi
 • Лiпазою
 • Каталазою
 • Карбоксiлазою
 • Протеазою
 • Пiдсилюють фагоцитоз
 • Ослаблюють фагоцитоз
 • Пiдсилюють утворення Т-лiмфоцитiв
 • Ослаблюють утворення iнтерлейкiнiв
 • Система комплементу
 • Кiнiни
 • Пропердiн
 • Простагландiни
 • Система ферментiв
 • Система клiтин
 • Система антитiл
 • Пропердiновий
 • Конвертазний
 • Естеразний
 • Протеазний
 • Т-лiмфоцити
 • Антитiла
 • Комплекс антиген-антитiло
 • Антигени
 • Пiдсилює опсонiзацiю
 • Руйнує iнактиватор анафiлотоксiну
 • Пiдсилює iмунне прилипання
 • Розщiплює С3
 • Мiтогени
 • Антитiла
 • Лiмфоцити
 • Нейтрофiли
 • Тромбоцити
 • Нейтрофiли
 • Эозiнофiли
 • Макрофаги
 • Антиген
 • Антитiло
 • Лiмфоцит
 • Iмуноглобулiн
 • Iмуноглобулiни класу A
 • Iмуноглобулiни класу M
 • Iмуноглобулiни класу G
 • Iмуноглобулiни класу E
 • Iмуноглобулiни класу D
 • Тільки імуноглобуліни класів А та Е
 • Неспецифiчної резистентності
 • Специфiчної резистентності
 • Набутої резистентності
 • Iмунiтет, що розвивається внаслідок вакцинації
 • Iмунiтет, обумовлений введенням анатоксинів
 • Iмунiтет, обумовлений переносом антитіла через плаценту
 • Штучно набутий активний
 • Природно набутий пасивний
 • Штучно набутий пасивний
 • Природно набутий активний
 • Штучно набутий активний
 • Штучно набутий пасивний
 • Неспецифiчний
 • Природно набутий активний
 • Ерiтроцити
 • Опасисті клiтини
 • Макрофаги
 • Еозiнофiли
 • Фiксацiя стороннiх часток
 • Занурення часток в цитоплазму
 • Утворення фагосом
 • Знищення стороннiх часток
 • Виділення неперетравленних сторонніх часток
 • Фактор некрозу пухлини
 • Бета-лiзини
 • Комплемент
 • Альфа-iнтерферон
 • Природні кiлери (NK-клітини)
 • Клiтини-кiлери (К-клiтини)
 • Клiтини-кiлери, які активовані лiмфокiнами (ЛАК)
 • Нейробласти
 • Утвореннi зв'язуючої дiлянки фактора H
 • Беруть участь в утвореннi С -естерази
 • Беруть участь в утвореннi фактора А
 • Беруть участь в утвореннi комплексу С4b2а
 • Пiровиноградної кислоти
 • Арахiдонової кислоти
 • Гiалуронової кислоти
 • Гiстамiну
 • Т-хелпери
 • Т-супресори/цитотоксичні
 • T-натуральнi кiлери
 • В-лiмфоцiти
 • Лiмфатичнi вузли
 • Шкiра i слизові оболонки
 • Природнi антитіла
 • Пiдвищенна температура тіла
 • Кислотному
 • Лужному
 • Нейтральному
 • На бактерицидність шкіри рівень pН не впливає