База тестів

 • Селезiнка
 • Лiмфатичнi вузли
 • Лiмфоїднi утворення кишок
 • Кiстковий мозок
 • Мембраннi антигени, по яким розрiзняють субпопуляцii Т-лiмфоцитiв
 • Мембраннi лiпiди
 • Клiтиннi полiсахариди
 • В маргінальному синусi
 • В капсулi
 • В паракортiкальнiй зонi
 • В кортiкальнiй зонi
 • Блокують Т-хелпери
 • Мають властивiсть розвивати толерантнiсть
 • Мають цитотоксичну активнiсть
 • Т-лiмфоцити
 • В-лiмфоцити
 • Макрофаги
 • Ерiтроцити
 • Мастоцити
 • Тканиннi базофiли
 • Полiморфноядернi гранулоцити
 • Всi перерахованi клiтини
 • Базофiли
 • Еритроцити
 • Лiмфоцити
 • Тромбоцити
 • За складом легких ланцюгiв
 • По варiабельним доменам важких та легких ланцюгiв
 • По константним областям важких ланцюгiв
 • Fc-фрагмент являє собою антигензв'язуючий центр антитіла
 • Кожне антитiло може бути розщеплено за допомогою папаїну на декiлька Fc-фрагментiв
 • Папаїн розщеплює антитiло на два однакових Fc-фрагменти
 • Fc-фрагмент антитіла не здатний зв’язувати антиген
 • Fab-фрагменти
 • Fc' i F(ab') 2
 • Fab i Fc-фрагменти
 • 5S i Fc-фрагменти
 • Iзогемаглютинiни (анти-А, анти-В)
 • Антитiла до тифозного О-антигену (ендотоксину)
 • Бiльшiсть антитiл, які беруть участь в алергiчних реакцiях
 • "WR"-антитiла при сифiлiсi
 • Концентрацiя Ig E в сироватцi кровi невелика i суттєво менше, нiж Ig G чи Ig A
 • Основна частина сироваткового Ig E синтезується плазматичними клiтинами слизових оболонок та дренуючих їх лiмфовузлiв
 • Ig E мiцно зв'язується зс Fc-рецепторами опасистих клiтин
 • Ig E легко долає плацентарний барьер
 • Ig D в порiвняннi з другими класами iмуноголобулiнiв володiють пiдвищеною чутливiстю до протеолiтичних ферментiв
 • Майже весь Ig D локалiзується на поверхнi лiмфоцитiв кровi
 • Ig D є основним iмуноглобулiном слизових секретiв
 • Ig D не має властивостей подолання плацентарного бар'єру
 • Ig A 1 становить 80-90% вiд загальної кiлькостi Ig A
 • В сироватцi кровi Ig A представлений переважно мономiрною формою, а секреторний Ig A, в основному, iснує в формi димеру
 • У молекулi Ig A 2 вiдсутнiт дiсульфiднi зв'язки мiж важкими та легкими ланцюгами
 • Молекули секреторного Ig A мають особливо високу адгезивну властивість до клiтин
 • Фiксацiя компонентiв комплементу пригнiчує преципiтацiю iмунних комплексiв
 • Зв'язування C3b пiдсилює утворення великих нерозчинних iмунних комплексiв
 • При недостатностi компонентiв комплементу iмуннi комплекси не накопичуються в плазмi кровi та тканинах
 • Iмуннi комплекси активують комплемент за класичним шляхом
 • Селезiнка
 • Підгруднинна залоза
 • Лiмфатичнi вузли
 • В-лiмфоцити
 • Т-лiмфоцити
 • Макрофаги
 • Ерiтроцити
 • В старечому
 • В зрiлому
 • Пiсля виповнення статтевої зрiлостi
 • В дитинствi
 • Т-хелпери/індуктори
 • Т-цитотоксичні/супресори
 • О-клiтини
 • В-лiмфоцити
 • Т-лiмфоцити
 • Т та В - лiмфоцити
 • Складають окрему популяцію
 • Лiмфатичних вузлах
 • Периферiйнiй кровi
 • Селезiнцi
 • Підгруднинній залозі
 • Рецептори до Fab-фрагменту Ig
 • Рецептори до Fc-фрагменту Ig G
 • Рецептори до Fc-фрагменту Ig E
 • Підгруднинна залоза
 • Селезiнка
 • Периферійна кров
 • Пейеровi бляшки кишківника
 • Т-хелпери/індуктори
 • Т-цитотоксичні/супресори
 • В-лімфоцити
 • Перешкоджає прикрiпленню збудникiв до клiтин слизової оболонки
 • Пригнiчує рiст бактерiй
 • Нейтралiзує токсини
 • Захищає слизові оболонки вiд iнфекцїї