База тестів

 • Альфа - ланцюгу
 • Бета - ланцюгу
 • Гама-ланцюгу
 • Лiмфоїднi клiтини
 • Клiтини печiнки
 • Клiтини мозку
 • Клiтини легенiв
 • МНС-рецептори не експресуються на перелiчених клiтинах
 • В-лiмфоцитами
 • Еритроцитами
 • Нейронами
 • Антиген
 • Антитiло
 • Лiмфоцит
 • Макрофаг
 • Активацiя макрофагiв
 • Активацiя Т-лiмфоцитiв
 • Взаємодiя макрофагiв i Т-лiмфоцитiв
 • Активацiя базофiлiв
 • При участi Т-лiмфоцитiв
 • Без участi Т-лiмфоцитiв
 • При участi макрофагiв
 • Без участi макрофагiв
 • Молекули МНС
 • Присутнiсть макрофагiв
 • Наявнiсть Т-хелперiв
 • Iнгiбiцiя Т-супресорiв
 • Антигену
 • Молекули МНС класу I
 • Молекули МНС класу ІІ
 • Антитiлом
 • Антигеном
 • Макрофагом
 • Лiмфоцитом
 • Бета2 - мiкроглобулiн
 • Бета - глобулiн
 • Альфа - глобулiн
 • Пригнічує
 • Пiдсилює
 • Не впливає
 • Концентрацiя антигенів
 • Концентрацiя антитіл
 • Кооперацiя клітин
 • Антигеноспецифiчнi супресори
 • Iдiотипспецифiчнi супресори
 • Неспецифiчнi супресори
 • Ампліфайери