База тестів

 • Розчин антигену
 • Агрегована форма антигену
 • Стан антигену не має значення
 • Постiйна присутнiсть антигену
 • Короткочасна дiя антигену
 • Застосування iмунодепресантiв
 • Iндукована антигеном вiдсутнiсть вiдповiдi
 • Iмунодефiцитний стан
 • Вiдсутнiсть лiмфоцитiв
 • Наявнiсть специфiчного антигену в органiзмi в дородовий перiод
 • Iнфекцiя перенесених захворювань
 • Вакцинацiя
 • Зрiлою iмунною системою
 • Незрiлою iмунною системою
 • Зрiлiсть iмунної системи не має значення
 • Т-супресори безпосередньо впливають на В-клiтини
 • Т-супресори виявляють супресорну дiю на Т-хелпери
 • Т-супресори не впливають на В-клітини
 • Перехресний зв`язок рецепторiв на поверхнi лiмфоцитiв молекулами антигену
 • Взаємодiя антигену з лiмфоцитами без участi макрофагiв
 • Блокада антиген-зв`язуючих рецепторiв
 • Вiдсутнiсть толерогену
 • Постiйна присутнiсть толерогена
 • Вiдсутнiсть антигену
 • Елiмiнацiєю антигену
 • Впливом Т-супресорiв
 • Iмуносупресiєю, викликаної антидiотипiчнимим антитiлами
 • Жодною з вказанних причин
 • Нервова
 • Ендокринна
 • Данні системи не здатні модулювати імунну відповідь
 • На поверхi В-клiтин
 • На поверхнi макрофагiв
 • На поверхні опасистих клітин
 • На клiтинах печiнки плоду
 • На клiтинах печiнки дорослої людини
 • Эрiтроцитах
 • Тромбоцитах
 • Хвороба Бехтєрєва
 • Розсiяний склероз
 • Синдром Рейтера
 • Гуморальний iмунiтет
 • Клiтинний iмунiтет
 • Неспецифiчний iмунiтет
 • Малi тимус-залежнi довгоживучi лiмфоцити
 • Тимус-незалежнi лiмфоцити
 • В-лiмфоцити
 • Вiдторгнення пройде швидше
 • Вiдторгнення пройде повiльнiше
 • Характер вiдторгнення не змiниться
 • Циркулюючi лiмфоцити
 • Клiтини головного мозку
 • Клiтини лiмфатичних вузлiв i селезiнки
 • Жодна з перечислених клiтин
 • Пiдсилення росту алотрансплантату
 • Заторможення росту алотрансплатату
 • Пiдсилення iмунних реакцiй органiзму
 • Аутотрансплантат
 • Iзотрансплантат
 • Ксенотрансплантат
 • Алотрансплантат
 • Алотрансплантацiї
 • Ксенотрансплантацiї
 • Iзотрансплантацiї
 • Синтетична вакцина
 • Сумiш мiкроорганiзмiв, оброблена формалiном
 • Сумiш мiкроорганiзмiвв, вбита формалiном
 • Вводити тiльки в охолодженому станi
 • Розводити дистильованною водою
 • Вводити тiльки внутрiшньовенно
 • Вводити сировотку по методу Безредко
 • Вбитi
 • Хiмiчнi
 • Анатоксiн i вбитий корпускулярний антиген
 • Анатоксiн i живу вакцину
 • Внутрiшньошкiрним
 • Внутрiшньом`язовим
 • Пiдшкiрним
 • Пероральним
 • Так
 • Нi
 • В залежностi вiд мiри проходження захворювання
 • Не менше 15 днiв
 • Не менше 1-2 мiсяцiв
 • В кожному випадку iндiвiдуально
 • Не менше 3-х мiсяцiв
 • В 3-х мiсячному вiцi
 • В 6 мiсяцiв
 • В 8 мiсяцiв
 • В 12 мiсяцiв
 • Iмунiзацiя, обумовлена вакциною
 • Iмунiзацiя, обумовлена прихованою iнфекцiєю
 • Внутрiшньошкiрним
 • Внутрiшньом`язовим
 • Пiдшкiрним
 • Ентеральним
 • Температурна реакцiя
 • Нездужання
 • Iнфiльтрат в мiсцi введення з вузликом в центрi
 • Феномен Артюса
 • При введеннi препарату не дотримувалась асептика
 • Про розвиток гiперчутливостi уповiльненого типу до мiкробактерiй туберкульозу
 • Початку туберкульозної iнфекцiї
 • Вакцинацiї BCG
 • Народження дитини
 • Т-клiтинах
 • В-клiтинах
 • Макрофагах
 • В Т- i В-клiтинах
 • Пiдсиленням синтезу Ig G
 • Пригнiченням синтезу Ig G
 • Пiдсиленням синтезу Ig М
 • Антиген не стимулює включення Н-тiмiдiна малими лiмфоцитами
 • Пiсля повторного введення толероген не елiмiнується iз толерантного організму
 • Вiдсутнi антитіла до толерогену
 • Проба на толерген негативна
 • Спостерігається висока активність NK–клітин