База тестів

 • Час реакцiї
 • Вираженiсть реакцiї
 • Етиологiя
 • Патогенез
 • До iмунологiчної
 • До патохiмiчної
 • До патофiзiологiчної
 • До самостiйної стадii клiнiчних проявiв
 • 1 - 2 год
 • 2 - 12 год
 • 12 - 24 год
 • 24 - 72 год
 • 72 - 144 год
 • Бiльше 144 год
 • Макрофагiв
 • Еозiнофiлiв
 • Тромбоцитiв
 • Опасистих клiтин
 • Базофiлiв
 • Ерiтроцитiв
 • Спорiдненiстю до антигену
 • Хiмiчним складом
 • Одиницi
 • Десятки
 • Сотнi
 • Тисячi
 • Десятки тисяч
 • Сотнi тисяч
 • Залежить
 • Як правило, не залежить
 • Не залежить
 • 0-50 моль/л
 • 50-200 моль/л
 • 500-700 моль/л
 • 800-1000 моль/л
 • 0-50 моль/л
 • 80-200 моль/л
 • 300-700 моль/л
 • 800-1000 моль/л
 • Зв`язування гiстамiну бiлками кровi
 • Окислювальне дезамiнування гiстамiну
 • Лiзис за допомогою протеолiтичних ферментiв
 • Лiмфоцитах
 • Опасистих клiтинах
 • Еозiнофiлах
 • Моноцитах
 • Базофiлах
 • Еозiнофiлах
 • Нейтрофiлах
 • Розвитку пiзньої фази алергiчної реакцiї
 • Пошкодженнi багаторядного цилiндричного эпiтелiя слизової оболонки бронхiв
 • Знищеннi личинок гельмiнтiв
 • Нейтралiзацiї токсинов
 • Аглютинацiї збудникiв
 • Базофiли
 • Лiмфоцити
 • Нейтрофiли
 • Тромбоцити
 • Гепатоцити, нейрони
 • Агрегацiю тромбоцитiв
 • Видiлення iз тробоцитiв гiстамiну i серотонiну
 • Секрецiю гранулярного вмiсту еозiнофiлiв i нейтрофiлiв
 • Спазми гладких м`язiв
 • Пiдвищення проникностi судин
 • Підвищення АТ
 • Циклоксiгеназним
 • Лiпоксiгеназним
 • Гiдролiтичним
 • Пероксiгеназним
 • Вiльна частина
 • Зв`язана з комплексом реагiн-алерген
 • Вивiльнення енергiї
 • Енергопоглинання
 • Бiохiмiчнi процеси, без поглинання або видiлення енергiї
 • Вивiльнений гiстамiн
 • Простогландiни групи Е
 • Простогладiни групи F
 • Зменшується проникнiсть судин
 • Не змiнюється проникнiсть судин
 • Пiдвищується проникнiсть судин
 • Скорочення гладкої мускулатури
 • Росслаблення гладкої мускулатури
 • Не впливають на гладку мускулатуру
 • Скорочення гладкої мускулатури
 • Росслаблення гладкої мускулатури
 • Не впливають на гладку мускулатуру
 • Дiї катехоламiнiв
 • Дiї АМФ
 • Дiї ацетилхолiну
 • Спазм гладких м'язiв
 • Видiлення слизу
 • Зменшення коронарного кровообiгу
 • Зниження потужностi серцевих скорочень
 • Пiдсилення кровотоку
 • Генералiзованi змiни парасимпатичної нервової системи
 • Генералiзованi змiни симпатичної нервової системи
 • Переважно локальнi змiни парасимпатичної нервової системи
 • Переважно локальнi змiни симпатичної нервової системи
 • Переважно зміни центральної нервової системи
 • Реакцiї реагiнового типу
 • Реакцiї цитотоксичного типу
 • Реакцiї iмунокомплексного типу
 • Реакцiї уповiльненого типу
 • Жодна з перерахованих
 • Iмунологiчна
 • Патохiмiчна
 • Патофiзiологiчна
 • Нейроендокринна
 • Секреторна
 • Алергiчна реакція атопiчного типу
 • Алергічна реакція анафiлактичного типу
 • IgE – залежна реакція
 • Алергічна реакцiя цитотоксичного типу
 • 1 - 2 год
 • 2 - 12 год
 • 12 - 24 год
 • 24 - 72 год
 • 72 - 144 год
 • Бiльше 144 год
 • Мiсяцi
 • Шкіра
 • Органи дихання
 • Кишечник
 • Коньюктива ока
 • Селезiнка
 • Тимус
 • Насиченiсть органу лiмфоцитами
 • Генетичнi фактори
 • Шлях надходження алергена в організм
 • Бiохiмiчнi властивості алергену
 • Атопiчна бронхiальна астма
 • Полiноз
 • Кропив’янка
 • Набряк Квiнке
 • Харчова алергiя
 • Медикаментозна алергiя
 • Сироваткова хвороба
 • Iмуноглобулiнів класу Е
 • Iмуноглобулiнів класу D
 • Iмуноглобулiнів класу А
 • Iмуноглобулiнів класу G4
 • Iмуноглобулiнів класу М
 • Ферменти запалення
 • Комплекс антиген + антитiло
 • Iмуноглобулiни всiх класiв
 • Iмуноглобулiни класу Е i G4
 • Iмуноглобулiни класу М і А
 • Гепатоцитiв
 • Нейронiв
 • Кератиноцитiв
 • Опасистих клітин
 • Базофiлiв кровi