База тестів

 • відсутність сечі
 • діурез 1000 мл/добу
 • діурез 2000 мл/добу
 • діурез 1500 мл/добу
 • діурез 500 мл/добу
 • Реакцiї приципiтацiї у гелi
 • Реакцiї аглютинацiї у сольовому розчинi
 • Реакцiї агрегацiї сироводкових бiлкiв
 • Реакцiя заснована на гальмуваннi антитiлами вiрусної гемаглютинацiї
 • Реакцiя, яка заснована на гальмуваннi гемаглютинацiї небiлковими сироватковими факторами
 • Визначення антитiл до еритроцитiв при синдромах гемолiтичної хвороби новонароджених
 • Визначення антитiл при аутоiмунних гемолiтичних захворюваннях
 • Визначення антитiл до еритроцитiв при гемолiтичнiй хворобi новонароджених
 • Для визначення гемолiзинiв
 • Визначення циркулюючих неаглютинiруючих антитiл в сироватцi кровi жiнок, якi сенсибiлiзованi Rр-антигеном
 • Визначенi циркулюючих гемолiзинiв
 • Реакцiя, заснована на трансформацiї приципiтуючої реагуючої системи в аглютинуючу
 • Реакцiя, яка заснована на визначеннi гемаглютинiнiв
 • Визначеннi вмiсту антигенiв або гаптенiв в пробi, що дослiджується шляхом встановлення вiдношення ферментативної активностi звiтних та зв'язаних антитiл
 • Bизначення вмiсту антитiл, заснованих на ферментативних реакцiях
 • Методи заснованi на використаннi хемi- та бiолюмiнiсцентних реакцiй при iмуноферментному визначеннi антигенiв та антитiл
 • Методи , заснованi на хемiлюмiнесценцiї антигенiв та антитiл
 • Всi тiмус незалежнi лiмфоцити
 • Всi тiмусзалежнi лiмфоцити
 • Макрофаги та нейтрофiлоцити
 • Специфiчних IgЕ - антитiл
 • Загального рiвня IgE
 • Загального рiвня iмуноглобулiну
 • Специфiчнi антитiла та комплiмент
 • Специфiчний антиген та комплiмент
 • Еритроцити та гемолiзiн
 • Сироватка кровi хворого, iнактивована нагрiвом
 • Сироватка морської свинки
 • Преципiтацiя
 • Аглютицiя
 • Радiальна iмунодiфузiя
 • Радiоiмунний метод
 • Iмуноелектрофорез
 • Мiкробiцидним тестом
 • НСТ-тестом
 • Шляхом дослiдження хемотаксису
 • Методом розеткоутворення
 • З"ясування скарг, типових для алергiчних захворювань
 • З"ясування спадкової схильностi до алергiчних захворювань
 • Данi про переносимість медикаментiв, сироваток та вакцин
 • Жодне з перерахованого
 • Надшкiрно
 • Пiдшкiрно
 • Внутрiшньошкiрно
 • Внутрiшньом'язово
 • Парентерально
 • Сироватка хворого вводиться здоровiй людинi, потiм ставлять шкiрнi проби з алергеном
 • Сироватка здорової людини вводиться хворому, потiм ставиться шкiрнi проби з алергеном
 • Ставлять шкiрну пробу з алергеном без передчасного введення сироватки
 • Вираженого загострення
 • Нестiйкої ремiсiї
 • Стiйкої ремiсiї
 • Затихаючого загострення
 • Нi в жодному з перерахованих фаз перебiгу захворюння
 • Через 20 хвилин
 • Через 5-6 годин
 • Через 1-2 доби
 • Нi через один iз перерахованих вiдрiзкiв часу
 • З алергенами, якi викликають гiперчутливiсть негайного типу
 • З алергенами якi викликають гiперчутливiсть уповiльненого типу
 • Бактерiальними
 • Грибковими
 • Пилковими
 • Харчовими
 • Тепловi аплiкацiйнi
 • Пiдшкiрянi
 • Внутрiшньошкiрянi
 • Iнгаляцiйнi
 • Запобiгати контакту з алергеном
 • Припинення контакту з алергеном
 • Елiмiнацiя алергена
 • Ведення антигістамінних препаратів
 • Активна неспецифiчна iмунотерапiя
 • Пасивна неспецифiчна iмунотерапiя
 • Активна специфiчна iмунотерапiя
 • Пасивна специфiчна iмунотерапiя
 • Жодне з перерахованих
 • Активною
 • Пасивною
 • Системною
 • Регiональною
 • Стимулюючою
 • Супресорною
 • Медикаментозною
 • Немедикаментозною
 • Тільки системною та супресорною
 • Трансплантацiя кiсткового мозоку
 • Перiодичнi введення людського гама-глобулiну
 • Захворювання закiнчуються летально
 • Трансплантацiя тiмуса
 • Систематичне введення тактивiну, тималiну, або вiлозену
 • Захворювання не пiддається лiкуванню
 • Антитiла, якi викликають розчинення клітинних мембран
 • Антитiла, якi лiзирують ДНК
 • Антитiла, якi лiзирують РНК
 • Антитiла, що утворюють приципiтини з розчинними антигенами
 • Антитiла, що утворюють агрегати з нерозчинними антигенами
 • Небiлковi фактори, якi агрегують антигени
 • Найбiльше розведення дослiдної сироватки, яке забезпечує специфiчну iмунологiчну реакцію (аглютинацiї, преципiтацiї, лiзиса та iншi)
 • Найменшi розведення сироватки, яка забезпечує специфiчну iмунологiчну реакцію
 • Одиниця виміру антигенів
 • Визначення титрiв аглютинатiв, що агрегують Salmonella typhi
 • Визначення титрiв преципiтинiв до антигенiв Salmonella typhi
 • Реакцiю радиальної iмунодифузiї
 • Реакцiю аглютинацiї
 • Метод iмуноелектрофорезу
 • Тест, який дозволяє визначити наявнiсть антитiл, які нейтралiзують дифтерiйний токсин
 • Внутрiшньошкiряна реакцiя на введення дифтерiйного анатоксину
 • Реакцiя преципiтацiї з дифтерiйним анатоксином
 • Реакцiя взаємодiї антитіла з розчинним антигеном
 • Реакцiя взаємодiї антитіла з частково розчинним антигеном
 • Реакцiя агрегацiї нерозчинних бiлкiв
 • Кiлькiсть Е-РУК
 • Ефективнiсть вiдновлення нітросинього тетразолію (НСТ-тест)
 • Кількість ЕАС-РУК
 • Кілікості Е-РУК
 • Кількості ЕАС-РУК
 • Кількості CD20
 • Кількості CD22
 • Реакцiї бластної трансформацiї з ФГА
 • Реакцiї вiдновлення нітросинього тетрозолiю
 • Шкiрянi тести на гiперчутливiсть уповiльненого типу
 • Обчислюваннi лейко – Т-клiтинного iндексу
 • Визначенні диференцийованих антигенiв
 • Реакцiї бластної трансформацiї з ФГА
 • Обчислюваннi лейко - В-клiтинного iндексу
 • Титр гетерофiльних антитiл до еретроцитiв барана
 • Титр А- i В-iзогемаглютининiв
 • Продукція відповідних цитокінів
 • Реакцiю бластної трансформацiї з мiтогенами
 • Вмiст iмуноглобулiнiв у сироватцi кровi
 • Вмiст CD-3
 • Поверхневий iмуноглобулiн
 • Реакцiя , яка дозволяє визначити антигени
 • Реакцiя, яка дозволяє визначити Ig M i Ig G антитіла
 • Реакцiя, яка дозволяє визначити реагiни