• Однiєї нозологiчної форми аутоiмунних захкорювань
 • Поєднана аутоiмунна патологiя
 • Тiльки в окремих випадках
 • Для бiльшостi аутоiмунних захворювань
 • Нi
 • В дитячому вiцi
 • В юностi
 • В молодостї
 • В зрiлому вiцi
 • В похилому вiцi
 • Антигенами забар'єрних органiв (мозок, кришталик),
 • Аномальними "антигенами" - власного органiзму
 • Перехреснореагуючими "антигенами" , представленими у аутоструктурах
 • Перехреснореагуючими "антигенами" , представленими в лiках, мiкроорганiзмах
 • Гетерофільними аглютининами
 • Нормальнi аутореактивнi Т-лiмфоцити
 • Аутореактивнi В-лiмфоцити
 • Аутореактивнi Т-iндуктори
 • Аутореактивнi Т-хелпери
 • Т-супресори
 • Природні кілери
 • Регуляцiя метаболiчних процесiв в органiзмi
 • Протизапальна терапiя
 • Iмунодепресивна терапiя
 • Iмуностимулююча терапiя
 • Стероiди
 • Салiцiлати, iндометацин, фенiлбутазон
 • Фенопрофен, iбупрофен
 • Пенiциламiн, солi золота, хлороквiн
 • Жодне з перерахованого
 • Тiльки органоспецифiчними
 • Тiльки органонеспецифiчними
 • Органоспецифiчними та органонеспецифiчними
 • Аутоiмунний тiреоiдiт - пернiцiозна анемiя
 • Хвороба Адiсона - аутоiмунний тiреоiдiт
 • Ревматоїдний артрит - хвороба Бехтерева
 • З ревматоiдним артритом
 • З гемолiтичною анемiєю
 • Iдиопатичною лейкопенiєю
 • Тромбоцитопенiчною пурпурою
 • Дерматомiозитом
 • Біліарним цирозом
 • Вплив iнфекцiйних мiкроорганiзмiв навколишнього середовища
 • Сiмейнi традицiї введення побуту
 • Сiмейнi професiї
 • Генетичнi фактори
 • Шкідливі звички
 • З'явлення нових детермiнант у макромолекулах в результатi аномальної модифiкацiї власної тканини
 • З'явлення в органiзмi екзоалергенів , якi володiють перехресними антигенними детермiнантами з тканинами власного органiзму
 • Утворення комплексного аутоантигену, який складається iз власних макромолекул i антигенних детермiнант вiрусу
 • Утворення комплексного аутоантигену при з'єднаннi власних макромолекул iз антигенними детермiнантами лiкiв
 • З'явлення антитiл до мiкроорганiзмiв, якi володiють загальними з молекулами детермiнантами
 • Підвищенний синтез кортизолу
 • Специфiчними антитiлами
 • Неспецифiчними аутоантитiлами
 • Аутореактивнi Т-,В-лiмфоцити
 • Т-супресори
 • Бiлки системи комплементу
 • Цитотоксичнi Т-лiмфоцити, iмуннi комплекти
 • Лiмфоцитотоксичнi фактор
 • Природні кілери (NK – клітини)
 • Руйнування тканини щитовидної залози та зниження її функцiї
 • Стимуляцiї функцiї щитовидної залози
 • Аутоантитіла не впливають на тканини щитовидної залози
 • Хвороба Грейвза
 • Базедова хвороба
 • Тiреоїдiт Хашімото
 • Хвороба Брутона
 • Склеродермiя
 • Системний червоний вовчак
 • Ревматоiдний артрiт
 • Терiоiдiт Хашiмото
 • Реагiновий тип
 • Цитотоксичнi iмуннi реакцiї
 • Реакцiї iмунних комплексiв
 • Клiтиннi реакцiї
 • Аутосенсибiлiзацiя, яка обумовлена антитiлами
 • Реакції імунологічної толерантності
 • Iмунофлюоресцентне обстеження сироваток на зрiзах
 • Імуноферментний аналіз
 • Радiоiмунологiчний аналiз
 • Реакція радіальної імунодифузії
 • При первиннiй мексидемi
 • При ювенальному дiабетi
 • При первиннiй анемiї
 • При хворобi Грейвза
 • При мiастенiї
 • При ревматоїдному артриті
 • Мiастенiя
 • Системний червоний вовчак
 • Гломерулонефрит, спричинений iмунними комплексами
 • Тіреоідит Хашимото
 • Циклоспорiн А
 • Азатiопрiн
 • Циклофосфамiд
 • Метотрексат
 • Антилімфоцитарний імуноглобулін
 • Аутоiмунний увеiт
 • Хвороба Бесета
 • Iнсулiнозалежний дiабет
 • Системна червона волчанка
 • Ревматоiдний артрит
 • Алкогольний цироз печінки
 • Тiреоiдiт Хашiмото
 • Хвороба Адiсона
 • Ювенiльний дiабет
 • Первинний бiлiарний цироз печiнки
 • Склеродермiя
 • Ревматоїдний артрит
 • Тiреоглобулiн
 • Мiкросоми обкладочних клітин шлунку
 • Цитоплазматичнi клiтини наднирника
 • Цитоплазматичнi клiтини островкових клітин пiдшлункової залози
 • Клiтини базальної мембрани ниркових клубочків
 • Клiтини кровi
 • Клітини сполучної тканини