• Непрямий (некон’югований) білірубін
 • Прямий (кон’югований) білірубін
 • Уробілін
 • Стеркобіліноген
 • Тваринний індикан
 • Транспорт жирних кислот у міто-хондрії
 • Синтез кетонових тіл
 • Синтез ліпідів
 • Тканинне дихання
 • Синтез стероїдних гормонів
 • Аміноацил-тРНК-синтетаза
 • ГТФ
 • м-РНК
 • Рибосома
 • Ревертаза
 • Печінка (можливий гепатит)
 • Серцевий м’яз (можливий інфаркт міокарда)
 • Скелетні м’язи
 • Нирки
 • Сполучна тканина
 • Прямого (кон’югованого) білірубіну
 • Непрямого (некон’югованого) білірубіну
 • Білівердину
 • Протопорфирину
 • Гему
 • Дегідрогеназа розгалужених альфа-кетокислот
 • Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
 • Гліцеролкіназа
 • Аспартатамінотрансфераза
 • УДФ-глюкуронілтрансфераза
 • Обтурація жовчної протоки
 • Недостатня активація пепсину хлоридною кислотою
 • Гіповітаміноз
 • Ентерит
 • Подразнення епітелію кишечнику
 • ПВК-дегідрогеназньїй комплекс
 • Мікросомальне окиснення
 • Метгемоглобінредуктаза
 • Ілутатіонпероксидаза
 • Ілутатіонредуктаза
 • Пепсин та гастриксин
 • Трипсин та катепсини
 • Хімотрипсин та лізоцим
 • Ентеропептидаза та еластаза
 • Карбоксипептидаза та амінопептида-за
 • Підвищення активності тригліцери-дліпази адипоцитів
 • Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА
 • Активація утилізації кетонових тіл
 • Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4
 • Зниження активності фосф атидилхолін-холестеїн-ацилтрансферази плазми крові
 • Інгібують цитохромоксидазу
 • Зв’язують субстрати ЦТК
 • Блокують сукцинатдегідрогеназу
 • Інактивують кисень
 • Інгібують цитохром В
 • Жирні кислоти
 • Триацилгліцероли
 • Гліцерол
 • Глюкоза
 • Амінокислоти