• Аміноацил-тРНК-синтетаза
 • ГТФ
 • м-РНК
 • Рибосома
 • Ревертаза
 • Арахідонова кислота
 • Стеаринова кислота
 • Пальмітинова кислота
 • Фосфатидна кислота
 • Пальмітоолеїнова кислота
 • ПВК-дегідрогеназньїй комплекс
 • Мікросомальне окиснення
 • Метгемоглобінредуктаза
 • Ілутатіонпероксидаза
 • Ілутатіонредуктаза
 • Пепсин та гастриксин
 • Трипсин та катепсини
 • Хімотрипсин та лізоцим
 • Ентеропептидаза та еластаза
 • Карбоксипептидаза та амінопептида-за
 • Підвищення активності тригліцери-дліпази адипоцитів
 • Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА
 • Активація утилізації кетонових тіл
 • Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4
 • Зниження активності фосф атидилхолін-холестеїн-ацилтрансферази плазми крові
 • Є кофактором гама-глутамат--карбоксилази
 • Є кофактором протромбіну
 • Є специфічним інгібітором антитромбінів
 • Впливає на протеолітичну активність тромбіну
 • Інгібує синтез гепарину
 • Креатинфосфокіназа
 • Аспартатамінотрансфераза
 • Аланінамінотрансфераза
 • Лактатдегідрогеназа
 • Глутаматдегідрогеназа
 • Арахидоновой кислоты
 • Фосфатидной кислоты
 • Пальмитиновой кислоты
 • Стеариновой кислоты
 • Глютаминовой кислоты
 • Образование мочевой кислоты
 • Запасной путь синтеза пуриновых нуклеотидов
 • Основной путь синтеза пуриновых нуклеотидов
 • Синтез мочевины
 • Распад пиримидиновых нуклеотидов
 • Гидроксилирование пролина
 • Образование полипептидных цепей
 • Гликозилирование гидроксилизиновых остатков
 • Удаление из проколлагена С-концевого пептида
 • Отщепление N- концевого пептида
 • Роз`єднують окислення та окисне фосфорилювання
 • Активують субстратне фосфорилювання
 • Блокують субстратне фосфорилювання
 • Блокують дихальний ланцюг
 • Активують окисне фосфорилювання.
 • Інгібують цитохромоксидазу
 • Зв,язують субстрати ЦТК
 • Блокують сукцинатдегідрогеназу
 • Інактивують кисень
 • Інгібують цитохром в.
 • Зниження канальцієвої реабсорбції води
 • Порушення канальцієвої реабсорбції іонів Nа
 • Зниження канальцієвої реабсорбції белка
 • Порушення реабсорбції глюкози
 • Підвищення гідростатичного тиску