• Аміноацил-тРНК-синтетаза
 • ГТФ
 • м-РНК
 • Рибосома
 • Ревертаза
 • Арахідонова кислота
 • Стеаринова кислота
 • Пальмітинова кислота
 • Фосфатидна кислота
 • Пальмітоолеїнова кислота
 • Обтурація жовчної протоки
 • Недостатня активація пепсину хлоридною кислотою
 • Гіповітаміноз
 • Ентерит
 • Подразнення епітелію кишечнику
 • Извлекают холестерин из тканей
 • Снабжают ткани холестерином
 • Участвуют в распаде холестерина
 • Активируют превращение холестерина в жёлчные кислоты
 • Способствуют всасыванию холестерина в кишечнике
 • ПВК-дегідрогеназньїй комплекс
 • Мікросомальне окиснення
 • Метгемоглобінредуктаза
 • Ілутатіонпероксидаза
 • Ілутатіонредуктаза
 • Пепсин та гастриксин
 • Трипсин та катепсини
 • Хімотрипсин та лізоцим
 • Ентеропептидаза та еластаза
 • Карбоксипептидаза та амінопептида-за
 • Підвищення активності тригліцери-дліпази адипоцитів
 • Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА
 • Активація утилізації кетонових тіл
 • Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4
 • Зниження активності фосф атидилхолін-холестеїн-ацилтрансферази плазми крові
 • Інгібують цитохромоксидазу
 • Зв’язують субстрати ЦТК
 • Блокують сукцинатдегідрогеназу
 • Інактивують кисень
 • Інгібують цитохром В
 • Гидроксилирование пролина
 • Образование полипептидных цепей
 • Гликозилирование гидроксилизино-вых остатков
 • Удаление из проколлагена С-концевого пептида
 • Отщепление N- концевого пептида
 • Є кофактором гама-глутамат--карбоксилази
 • Є кофактором протромбіну
 • Є специфічним інгібітором антитромбінів
 • Впливає на протеолітичну активність тромбіну
 • Інгібує синтез гепарину
 • Посилене утворення вільних радикалів кисню та пригнічення антиоксидантних систем
 • Гіповітаміноз В1
 • Гіпервітаміноз В1
 • Гіповітаміноз В12
 • Гіпервітаміноз В12
 • Креатинфосфокіназа
 • Аспартатамінотрансфераза
 • Аланінамінотрансфераза
 • Лактатдегідрогеназа
 • Глутаматдегідрогеназа