• Підвищення активності тригліцери-дліпази адипоцитів
 • Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА
 • Активація утилізації кетонових тіл
 • Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4
 • Зниження активності фосф атидилхолін-холестеїн-ацилтрансферази плазми крові
 • Інгібують цитохромоксидазу
 • Зв’язують субстрати ЦТК
 • Блокують сукцинатдегідрогеназу
 • Інактивують кисень
 • Інгібують цитохром В
 • Посилене утворення вільних радикалів кисню та пригнічення антиоксидантних систем
 • Гіповітаміноз В1
 • Гіпервітаміноз В1
 • Гіповітаміноз В12
 • Гіпервітаміноз В12
 • Креатинфосфокіназа
 • Аспартатамінотрансфераза
 • Аланінамінотрансфераза
 • Лактатдегідрогеназа
 • Глутаматдегідрогеназа
 • Гіпоксантин-гуанін-фосфорибозилтрансферази
 • Аденозиндезамінази
 • Ксантиноксидази
 • 5’–нуклеотидази
 • Дигідрофолатредуктази
 • Нестача ферменту УДФ-глюкуронілтрансферази
 • Порушення здатності гепатоцитів до поглинання білірубіну з крові
 • Порушення здатності гепатоцитів секретувати прямий білірубін в жовч
 • Нестача ферменту (-глюкуронідази
 • Нестача ферменту білівердинредуктази
 • Синтезом піримідинових нуклеотидів
 • Розпадом піримідинових нуклеотидів
 • Синтезом пуринових нуклеотидів
 • Розпадом пуринових нуклеотидів
 • Розпадом оротової кислоти
 • Утворення електрохімічного потенціалу протонів
 • Функціонування малат-аспартатної човникової системи
 • Активації карнітин-ацилтрансферази
 • Дії гормонів щитовидної залози
 • Надходження до мітохондрій відновлювальних еквівалентів
 • Посилене використання амінокислот для глюконеогенезу
 • Активація біосинтезу білка
 • Використання амінокислот для синтезу нуклеотидів
 • Посилений розпад гемпротеїнів
 • Активація синтезу нуклеїнових кислот
 • Гідроксилювання в печінці та екскреція у вигляді кон’югатів
 • Розпад до вуглекислого газу та води
 • Перетворення в печінці на сечовину
 • Виводяться в комплексі з жовчними кислотами
 • Перетворюються на амонійні солі
 • Окиснювальне фосфорилювання
 • Гексокіназна реакція
 • Гліцерол-фосфатдегідрогеназна реакція
 • Сукцинатдегідрогеназна реакція
 • Фосфорилювання гліцерину
 • Підвищення Н+, зниження НСО3-
 • Підвищення Н+, підвищення НСО3-
 • Зниження Н+ та підвищення ОН-
 • Зниження Н+ та зниження НСО3-
 • Зниження Н+, підвищення НСО3-
 • Зниження альбумінів
 • Зниження альфа-1-глобулінів
 • Підвищення бета-глобулінів
 • Зниження гамма-глобулінів
 • Підвищення альфа-2-глобулінів