• Введення атропiну
 • Введення адреналiну
 • Введення лiдокаїну
 • Електрична дефiбриляцiя
 • Введення хлориду кальцiю
 • Артерiальний джгут в середнiй третинi стегна
 • Венозний джгут безпосередньо над раною
 • Венозний джгут на верхню третину гомiлки
 • Артерiальний джгут безпосередньо над раною стегна
 • Артерiальний джгут в верхнiй третинi стегна
 • Дефiбриляцiя
 • Електрокардiостимуляцiя
 • Iнфузiя гiдрокарбонату натрiю
 • Масаж серця,ШВЛ, адреналiн
 • Введення атропiну
 • Тетрациклiн або доксициклiн
 • Стрептомiцин або хлорамфенiкол
 • Бiсептол або сульфален
 • Пенiцилiн або цефотаксим
 • Гентамiцин або нетромiцин
 • Промивання опiкiв розчином мiдного купоросу
 • Промивання опiкiв спиртом
 • Промивання опiкiв фiзрозчином
 • Промивання опiкiв кислотою
 • Промивання опiкiв водою
 • Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя шиною
 • Косинкова пов’язка на праву верхню кiнцiвку
 • Восьмиподiбна пов’язка на правий лiктьовий суглоб
 • Знеболювання, спроба вправлення вивиху
 • Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя косинкою
 • Обмежити вживання забруднених радiонуклiдами харчових продуктiв та питної води
 • За даних умов потрiбне переселення або евакуацiя населення
 • Потрiбно провести йодну профiлактику
 • Використовуються укриття та засоби захисту органiв дихання та шкiрного покриву
 • Нiяку, тому що дози х-опромiнення не перевищують допустимi рiвнi
 • Сортування поранених за принципом "Пироговських рядiв"
 • Єдина класифiкацiя хвороб i травм та єдинi вимоги до методики сортування
 • За потребою мiсця надання медичної допомоги пораненим
 • За потребою розподiлу та за тяжкiстю стану поранених
 • За потребою якнайшвидшої евакуацiї поранених до наступного етапу медичної евакуацiї
 • Вiддiлення анестезiологiї та реанiмацiї, вiддiленняспецiальної обробки, аптека
 • Сортувальний пост, вiддiлення анестезiологiї та реанiмацiї, вiддiлення госпiталiзацiї та лiкування
 • Медичний пост, вiддiлення швидкоповернутих санiтарних втрат, аптека
 • Сортувально-евакуацiйне вiддiлення, дезiнфекцiйне вiддiлення, вiддiлення анестезiологiї та реанiмацiї, iзолятори, аптека
 • Госпiтальне, вiддiлення спецiальної обробки, пiдроздiли забезпечення
 • Накладеннявторинних швiв (раннього та пiзнього)
 • Друге за рахунком хiрургiчне втручання
 • Хiрургiчне втручанняз метою видалення нежиттєздатних тканин
 • Шкiрна пластика з метою закриттярани
 • Вiдновна операцiя(ш ов судини, нерва, остеосинтез кiсток при вогнепальному переломi)
 • В/в введення4% розчину NaHCO3
 • Введенняадреналiну 0,1% –0,01 мг/кг
 • Дихальнi аналептики
 • Штучне дихання"з рота в рот"та "з рота в рот i нiс"
 • Вiдновленняпрохiдностi дихальних шляхiв