• Здатностi пiдвищувати систолiчний артерiальний тиск
 • Нездатностi пiдвищувати дiастолiчний артерiальний тиск
 • Вiдсутностi позитивного ефекту на мiокард
 • Значного пiдвищення потреби мiокарда у киснi
 • Вираженого аритмогенного ефекту
 • Ехо-ЕС патологiї не виявила
 • Наявнiсть пiдоболонкової гематоми
 • Травматичний субарахноїдальний крововилив
 • Перелом основи черепа
 • Трiщина кiсток склепiння черепа
 • Введення транквiлiзаторiв
 • Профiлактика гiпоксiї плоду
 • Термiнове розродження
 • Призначення прозерину
 • ШВЛ с застосуванням мiорелаксантiв курареподiбної дiї
 • Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя шиною
 • Косинкова пов’язка на праву верхню кiнцiвку
 • Восьмиподiбна пов’язка на правий лiктьовий суглоб
 • Знеболювання, спроба вправлення вивиху
 • Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя косинкою
 • Катетеризацiя сечового мiхура еластичним катетером
 • Катетеризацiя сечового мiхура металевим катетером
 • Надлонна капiлярна пункцiя сечового мiхура
 • Троакарна цистостомiя
 • Епiцистостомiя