• Промивання опiкiв розчином мiдного купоросу
 • Промивання опiкiв спиртом
 • Промивання опiкiв фiзрозчином
 • Промивання опiкiв кислотою
 • Промивання опiкiв водою
 • Дефiбриляцiя
 • Внутрiшньовенне введення новокаїнамiду
 • Внутрiшньовенне введення лiдокаїну
 • Внутрiшньосерцеве введення адреналiну
 • Внутрiшньовенне введення строфантину
 • Одягнути чоботи, рукавички та комбiнезон
 • Не виконувати жодних дiй до проведення масової евакуацiї
 • Самостiйно виконати евакуацiю
 • Негайно одягнути респiратор та провiтрити примiщення
 • Герметизацiя примiщення та дезактивацiя внутрiшнiх поверхонь
 • Катетеризацiя сечового мiхура еластичним катетером
 • Катетеризацiя сечового мiхура металевим катетером
 • Надлонна капiлярна пункцiя сечового мiхура
 • Троакарна цистостомiя
 • Епiцистостомiя
 • Дихальнi шуми при аускультацiї легень
 • Зменшення проявiв гiпоксiї
 • Вiдновлення самостiйного дихання
 • Екскурсiї грудної клiтки хворого
 • Змiна забарвлення шкiри
 • Призначити дiєту i холод на живiт
 • Призначити амбулаторне обстеження
 • Рекомендувати хiрургiчне лiкування у плановому порядку
 • Протягом години спостерiгати за динамiкою клiнiчної картини
 • Доставити хворого до стацiонару
 • Задня тампонада
 • Перев'язка загальної сонної артерiї
 • Задня i передня тампонада
 • Передня тампонада
 • Медикаментозна зупинка кровотечi
 • Бактерiологiчне дослiдження калу
 • Ендоскопiя товстого кишечнику
 • Рентгеноскопiя товстого кишечнику
 • Рентгенографiя товстого кишечнику
 • Ехоскопiя черевної порожнини
 • Пiдвищити дозу iнгаляцiйних ?2-агонiстiв
 • Призначити високi дози еуфiлiну внутрiшньовенно
 • Призначити iнфузiйну терапiю
 • Штучна вентиляцiя легень
 • Призначити кортикостероїднi гормони внутрiшньовенно
 • Порекомендувати запобiгати фiзичному навантаженню i носити бандаж
 • Госпiталiзувати хворого до хiрургiчного вiддiлення, провести операцiю в плановому порядку
 • Термiново госпiталiзувати хворого до хiрургiчного вiддiлення та прооперувати
 • Провести огляд та додатковi методи дослiдження i вiдпустити хворого додому
 • При покращеннi вiдпустити хворого з рекомендацiєю прооперуватись у плановому порядку