• Здатностi пiдвищувати систолiчний артерiальний тиск
 • Нездатностi пiдвищувати дiастолiчний артерiальний тиск
 • Вiдсутностi позитивного ефекту на мiокард
 • Значного пiдвищення потреби мiокарда у киснi
 • Вираженого аритмогенного ефекту
 • Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя шиною
 • Косинкова пов’язка на праву верхню кiнцiвку
 • Восьмиподiбна пов’язка на правий лiктьовий суглоб
 • Знеболювання, спроба вправлення вивиху
 • Знеболювання, транспортна iммобiлiзацiя косинкою
 • Катетеризацiя сечового мiхура еластичним катетером
 • Катетеризацiя сечового мiхура металевим катетером
 • Надлонна капiлярна пункцiя сечового мiхура
 • Троакарна цистостомiя
 • Епiцистостомiя
 • Iзоляцiя екiпажу та пасажирiв лiтака на 23 днi
 • Залишити усiх прибулих у лiтаку до встановлення дiагнозу
 • Пасажирам та екiпажу розпочати неспецифiчну профiлактику iмовiрного захворювання
 • Вiдведення лiтака на спецiальний санiтарний майданчик та iзоляцiя хворого в мельцерiвський бокс
 • Лабораторне обстеження усiх прибулих лiтаком на попередньо дiагностовану карантинну iнфекцiю
 • На спинi з пiднесеним головним кiнцем
 • Положення хворого не маєс уттєвого значення
 • В положеннi Тренделенбурга
 • В положеннi на боцi
 • На спинi в горизонтальному положеннi
 • Пароксизм миготливої аритмiї
 • Надшлуночкова екстрасистолiя
 • Надшлуночкова пароксизмальна тахiкардiя
 • Шлуночкова пароксизмальна тахiкардiя
 • Шлуночкова екстрасистолiя
 • Iригоскопiя
 • Колоноскопiя
 • Фiброгастродуоденоскопiя
 • Оглядова рентгенографiя органiв черевної порожнини
 • Лапароцентез
 • Гостра серцева недостатнiсть
 • Гостра дихальна недостатнiсть
 • Синдром нижньої порожнистої вени
 • Анафiлактична реакцiя
 • Неврастенiчний синдром