• Рецесивний, зчеплений зі статтю
 • Аутосомно-рецесивний
 • Домінантний, зчеплений зі статтю
 • Неповне домінування
 • Аутосомно-домінантний
 • Гранулярна та агранулярна ЕПС
 • Клітинний центр
 • Лізосоми
 • Мітохондрії
 • Пероксисоми
 • Загальна хронічна венозна гіперемія
 • Загальна гостра венозна гіперемія
 • Загальна артеріальна гіперемія після анемії
 • Артеріальна ішемія в резульаті перерозподілу крові
 • Місцева хронічна венозна гіперемія
 • Синдром Кляйнфельтера
 • Синдром Шерешевського-Тернера
 • Синдром Патау
 • Синдром "супержінки"
 • Синдром "суперчоловіка"
 • Малярійним плазмодіям, лейшманіям
 • Лямбліям, токсоплазмам
 • Лямбліям, балантидіям
 • Трихомонадам, трипаносомам
 • Малярійним плазмодіям, токсоплазмам
 • Гіменоленідоз, ентеробіоз
 • Гіменоленідоз, опісторхоз
 • Теніоз, гіменоленідоз
 • Ехінококоз, ентеробіоз
 • Аскаридоз, ентеробіоз
 • Эпителий матки не готов воспринять зародыш на стадии бластоцисты
 • Бластоциста не способна к имплантации
 • Недостаток витаминов вызвал мутацию в клетках зародыша
 • Бластоциста начала делиться неравномерно
 • Недостаток витаминов вызвал мутацию в клетках эпителия матки
 • Отсутствие сердцебиения и дыхания
 • Самообновление клеток
 • Процессы метаболизма
 • Репликация ДНК
 • Отсутствие подвижности
 • В клетках происходит аутолиз и разложение
 • Постепенное одряхление организма
 • Потеря сознания
 • Отсутствие сердцебиения и дыхания
 • Отсутствие подвижности
 • Противоопухолевый иммунитет
 • Гуморальный иммунитет
 • Синтез РНК
 • Процесс развития ЭПС
 • Синтез иммуноглобулинов
 • ДНК на матрице вирусной и-РНК
 • Вирусной и-РНК на матрице ДНК
 • ДНК на вирусной р-РНК
 • Вирусной ДНК на матрице ДНК
 • и-РНК на матрице вирусного белка
 • Кореляція дійсно існуючих резервів здоров”я із суб”єктивно існуючими уявами про них, тактика і стратегія збереження і розвитку здоров”я людини
 • Біологічний - нереалізовані можливості генотипу людини
 • Функціональний - точний вимір ступеню зношеності його основних гомостатичних систем на певному етапі онтогенезу
 • Психічний - ступінь відповідності рис характеру, темпераменту, здібностей індивіда, профіль його громадської праці
 • Соціальний - рівень громадського визнання людської особливості в межах недооцінки чи переоцінки його здібностей
 • Напруження механізмів регуляції функцій у тих випадках, коли організм повинен затратити більше зусиль, ніж звично, щоб забезпечити рівновагу з середовищем
 • Часткова адаптація до нових умов життя
 • Інфекційно-імунне напруження
 • Хронобіологічне втомлення
 • Генетичне та непродуктивне напруження
 • Внаслідок поступової зміни природних факторів середовища
 • Внаслідок збільшення чисельності особин в популяції
 • Внаслідок розширення ареад популяції
 • Внаслідок зниження чисельності особин в популяції
 • Появи нових екологічних ніш
 • Рецесивним епістазом
 • Кодомінуванням
 • Комплементарністю
 • Домінуванням
 • Домінантним епістазом
 • Відбудеться аутоліз
 • Порушиться процес мітозу
 • Порушиться процес трансляції
 • Підбудеться порушення процесу транскрипції
 • Відбудеться накопичення речовин клітиною
 • Проліферація недиференційованих клітин з послідуючою їх діфференціровкою.
 • Збільшення розмірів клітин.
 • Збільшення кількості міжклітинного субстрату.
 • Проліферація диференційованих клітин.
 • Діфференціровка недиференційованих клітин з послідуючою їх проліферацією.
 • В метафазній пластинці другого поділу мейозу 23 хромосоми, а в метафазній пластинці мітозу - 46 хромосом.
 • В метафазній пластинці другого поділу мейозу 46 хромосом, а в метафазній пластинці мітозу - 23 хромосоми.
 • В метафазі мейозу йде додатковий синтез ДНК.
 • В метафазі мейозу до полюсів йдуть хромосоми, а в метафазі мітозу - хроматиди.
 • Другий поділ мейозу дуже нагадує мітоз. В тім присутні деякі відрізнення. Чим відрізняється метафаза мітозу від метафази другого поділу мейозу у людини?
 • Залишилися в пресинтетичному періоді, або ввійшли до G0- фази.
 • Ввійшли до G2- фази.
 • Загинули апоптозом.
 • Загинули некрозом.
 • Залишилися в мітозі.