• За величиною константи швидкості хімічної реакції
 • За величиною швидкості хімічної реакції
 • За часом закінчення реакції
 • За зміною концентрацій реагуючих речовин
 • За зміною концентрацій продуктів реакції
 • Неорганічні кислоти, основи та їх солі
 • Альдегіди та спирти
 • Карбонові кислоти та мила
 • Аміни та сульфокислоти
 • Спирти та мила
 • Заміна розчинника.
 • Хімічна конденсація.
 • Конденсація з пари.
 • Механічне диспергування.
 • Хімічна конденсація.
 • Синергізм
 • Антагонізм
 • Адитивність
 • Синерезис
 • Тіксотропія
 • Рефрактометрія
 • Кондуктометрія
 • Кулонометрія
 • Поляриметрія
 • Турбідиметрія
 • Лише тими йонами чи атомами, які входять до їх складу, або ізоморфні з ними
 • Лише аніонами
 • Лише катіонами
 • Будь-якими йонами з розчину
 • Лише тими йонами , які не входять до їх складу.
 • Висока специфічність дії і селективність
 • Висока універсальність
 • Мала універсальність
 • Висока дисперсність
 • Висока гомогенність
 • расплав эвтектического состава, кристаллы хлоралгидрата, кристаллы камфоры
 • расплав эвтектического состава
 • кристаллы камфоры и хлоралгидрата
 • расплав эвтектического состава и кристаллическая камфора
 • расплав эвтектического состава и кристаллический хлоролгидрат
 • Для повышения его устойчивости
 • Для понижения его устойчивости
 • Для коагуляции
 • Для седиментации
 • Для усиления действия электролита – стабилизатора
 • Відсутня газоподібна фаза
 • Відсутня тверда фаза
 • Відсутня рідка фаза
 • Компоненти знаходяться в рідкому стані
 • Є більше двох компонентів
 • Однаковий осмотичний тиск
 • Однаковий онкотичний тиск
 • Однаковий рН розчинїв
 • Однакова полярнїсть молекул розчинених речовин
 • Однакова масова частка розчинених речовин
 • Знижують енергію активації реакції
 • Підвищують енергію активації
 • Інгібірують процес реакції
 • Змінюють константу швидкості реакції
 • Змінюють порядок реакції
 • Захисним числом.
 • Порогом коагуляції.
 • Величиною електрокїнетичного потенцїалу
 • Величиною електротермодїнамїчного потенцїалу
 • Електрофоретичною рухливїстю
 • Розчиненням у відповідному розчиннику.
 • Реакцією полімеризації.
 • Реакцією поліконденсації.
 • Диспергуванням.
 • Пептизацією.
 • Добавление катализатора
 • Повышение температуры
 • Понижение температуры
 • Увеличение концентрации
 • Уменьшение концентрации
 • Уравнение Кирхгоффа
 • Уравнение Больцмана
 • Уравнение изобары
 • Уравнение изохоры
 • Уравнение изотермы
 • Открытая, гетерогенная
 • Изолированная, гетерогенная
 • Закрытая, гомогенная
 • Закрытая, гетерогенная
 • Открытая гомогенная
 • Зміні внутрішньої енергії.
 • Зміні ентальпії процесу
 • Нулю.
 • Зміні ентропії системи.
 • Зміні вільної енергії Гібса.
 • Однаковий.
 • Залежить від їх основності.
 • Визначається окислювальними властивостями.
 • Залежить від природи кислотного залишку
 • Залежить від послідовності злиливання компонентів кислота-луг
 • 2 твердих і розплав евтиктичного складу
 • 2 рідких і 1 тверда
 • 3 твердих фази
 • 1 тверда, 1 рідка і 1 газоподібна
 • 1 рідка і 1 тверда
 • Рівним атмосферному.
 • Мінімальним
 • Максимальним.
 • Рівним тиску насиченої пари при кімнатній температурі.
 • Рівним тиску насиченої пари при 273 К.