• Задня центральна звивина
 • Потилична ділянка
 • Поясна звивина
 • Лобна ділянка кори
 • Передня центральна звивина
 • Блокує Н1-гістамінові рецептори
 • Блокує адренорецептори
 • Підвищує активність моноамінокси-дази
 • Пригнічує активність Na,K — АТФ — ази
 • Пригнічує активність холінестерази
 • Зменшення онкотичного тиску плазми крові
 • Збільшення системного артеріального тиску
 • Збільшення проникності ниркового фільтру
 • Збільшення коефіцієнта фільтрації
 • Збільшення ниркового кровотоку
 • Резервного об’єму вдиху
 • Резервного об’єму видиху
 • Дихального об’єму
 • Залишкового об’єму
 • Функціональної залишкової ємності легенів
 • Порушення реабсорбції глюкози в ка-нальцях нефрону
 • Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрону
 • Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою
 • Інсулінорезистентність рецепторів клітин
 • Гіперпродукція глюкокортикоїдів на-днирниками
 • Тканинне дихання
 • Гліколіз С Синтез колагену
 • Синтез фосфоліпідів
 • Цикл трикарбонових кислот
 • Як норму (незавершений процес окостеніння)
 • Як перелом шийки стегнової кістки С Як тріщину шийки стегнової кістки
 • Як вивих головки стегнової кістки
 • Як артефакт на рентгенологічній плівці
 • Збільшення інтенсивності гниття білків у кишечнику
 • Зниження активності ферментів орніти-нового циклу С Збільшення швидкості окисного дезамінування ароматичних амінокислот
 • Порушення фільтраційної здатності нирок
 • Зниження інтенсивності знезараження амоніаку
 • Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • Активацію аденілатциклази
 • Активацію протеїнкінази А
 • Гальмування фосфодіестерази
 • Гальмування протеїнкінази С
 • Триголового м’яза гомілки (ахіловий сухожилок)
 • Кравецького м’яза
 • Двоголового м’яза гомілки
 • Переднього великогомілкового м’яза
 • Довгого розгинача великого пальця
 • Симпато-адреналова
 • Ваго-інсулярна
 • Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникова
 • Парасимпатична нервова
 • Метасимпатична нервова
 • Зниження альбумінів та підвищення 7-глобулінів
 • Різке підвищення а-глобулінів
 • Зменшення а- і ^-глобулінів
 • Підвищення а- і ^-глобулінів
 • Підвищення альбумінів та зниження 7-глобулінів
 • Поріг деполяризації
 • Потенціал спокою
 • Критичний рівень деполяризації
 • Амплітуду ПД
 • Тривалість ПД
 • Транспорт глюкози до клітин
 • Гліколіз
 • Синтез глікогену
 • Синтез ліпідів
 • Пентозофосфатний цикл