• Не вiдпускати лiкарський засiб
 • Поставити штамп ”Рецепт не дiйсний” та повернути хворому
 • Вiдпустити половину дози
 • Вiдпустити третину дози
 • Вiдпустити лiкарський засiб
 • Молекулярної i клiтинної дифузiї
 • Коацервацiї
 • Абсорбцiї i адсобцiї екстрагенту рослинною сировиною
 • Молекулярної i конвективної дифузiї
 • Конвективної i клiтинної дифузiї
 • Атропiну сульфат
 • Пенiциламiн
 • Протамiну сульфат
 • Бемегрид
 • Дефероксамiн
 • Анфлераж
 • Перегонка з водяною парою
 • Сублiмацiя
 • Пресування
 • Перегонка з водою
 • Анаболiчнi
 • Антибластомнi
 • Антикоагулянти
 • Антидiабетичнi
 • Противiруснi
 • Розчин натрiю гiдроксиду
 • Есилон
 • Натрiй хлорид
 • Розчин кислоти хлористоводневої
 • Твiн-80
 • Розвивається алергiя до синкумару
 • Фенобарбiтал iнгiбує мiкросомальнi ферменти печiнки
 • Фенобарбiтал активує мiкросомальнi ферменти печiнки
 • Проявляється антагонiзм цих препаратiв
 • Вiдбувається взаємна iнактивацiя
 • Реалiзацiя лiкарських засобiв
 • Виплата заробiтної плати спiвробiтникам
 • Дооцiнки по лабораторнофасувальним роботам
 • Надходження аптечного посуду
 • Закупiвля лiкарської рослинної сировини
 • Перманганатометрiя
 • Комплексонометрiя
 • Алкалiметрiя
 • Ацидiметрiя
 • Аргентометрiя
 • Хромат калiю
 • Перманганат калiю
 • Молiбдат амонiю
 • Дiоксид марганцю
 • Пiрохромат калiю
 • Пентоксифiлiн
 • Фраксипарин
 • Ацетилсалiцилова кислота
 • Гепарин
 • Альтеплаза
 • Питома вага препарату в доходi споживача
 • Перiод для прийняття рiшення стосовно придбання препарату
 • Взаємозамiннiсть препарату
 • Важливiсть лiкiв для споживача
 • Обсяг збуту лiкарських засобiв
 • Сума оборотних активiв пiдприємства
 • Сума необоротних активiв пiдприємства
 • Сума, що зареєстрована в установчих документах
 • Сума активу пiдприємства
 • Сума заборгованостi пiдприємства
 • Магнiю сульфат, кальцiю хлорид, глюкоза
 • Натрiю нiтрит, ерготал, кальцiю хлорид
 • Желатин, новокаїн, натрiю сульфiт
 • Аскорбiнова кислота, анальгiн
 • Гексаметилентетрамiн, новокаїн
 • Розчиняють у придатнiй до основи рiдинi
 • Додають у кiнцi до готової мазi
 • Розчиняють у водi очищенiй
 • Розчиняють у розплавленiй основi
 • Вводять за типом суспензiї з частиною розплавленої основи
 • Парацетамол
 • Прокаїну гiдрохлорид
 • Дикаїн
 • Натрiю пара-амiносалiцилат
 • Анестезин