• Не вiдпускати лiкарський засiб
 • Поставити штамп ”Рецепт не дiйсний” та повернути хворому
 • Вiдпустити половину дози
 • Вiдпустити третину дози
 • Вiдпустити лiкарський засiб
 • Пентоксифiлiн
 • Фраксипарин
 • Ацетилсалiцилова кислота
 • Гепарин
 • Альтеплаза
 • Парацетамол
 • Прокаїну гiдрохлорид
 • Дикаїн
 • Натрiю пара-амiносалiцилат
 • Анестезин
 • Розведена хлороводнева
 • Концентрована нiтратна
 • Розведена нiтратна
 • Розведена фосфатна
 • Льодяна оцтова
 • Однорiднiсть вмiсту
 • Мiкробiологiчна чистота
 • Розпадання i розчинення
 • Однорiднiсть дозування
 • Стирання, стiйкiсть до роздавлювання
 • Розчини, якi утворенi слабкими основами i сильними кислотами
 • Розчини, якi легко окиснюються
 • Розчини, якi не пiдлягають тепловiй стерилiзацiї
 • Розчини, якi утворенi сильними основами i слабкими кислотами
 • Розчини, якi потребують спецiальної очистки
 • Видатковий касовий ордер
 • Розрахункова квитанцiя
 • Платiжне доручення
 • Оголошення (об’ява) на внесення готiвки
 • Грошовий чек
 • Ванiлiн
 • Вiльний луг
 • Етилбарбiтурова кислота
 • Фенiлбарбiтурова кислота
 • Семiкарбазид
 • Розчинення в кислому середовищi
 • Взаємодiя з вуглекислим газом повiтря
 • Здатнiсть пiдвищувати температуру розчину
 • Комплексоутворення
 • Розчинення в лужному середовищi
 • У кiнцi кожного поточного року
 • Пiсля iнвентаризацiї при виявленнi недостачi
 • У перiод iнвентаризацiї
 • Щомiсячно
 • У перiод звiтностi аптеки
 • Реєстр на лiкарський засiб
 • Нормативна документацiя
 • Сертифiкат якостi
 • Аналiз лiкарської форми
 • Технологiчна iнструкцiя
 • Розчинення екстрактiв
 • Мацерацiя, перколяцiя, розчинення екстрактiв
 • Ректифiкацiя, мацерацiя
 • Перколяцiя, розчинення екстрактiв
 • Перколяцiя, розчинення рослинної сировини
 • Антифрикцiйнi
 • Барвники
 • Пластифiкатори
 • Розпушувачi
 • Наповнювачi
 • Очищення розчину вiд барвних та пiрогенних речовин
 • Приготування розчину вищої концентрацiї
 • Додавання стабiлiзатору
 • Очищення методом стерильного фiльтрування
 • Розчинення лiкарської речовини при нагрiваннi
 • Квiтки волошки синьої
 • Квiтки цмину пiскового
 • Трава гiрчака перцевого
 • Квiтки пижма звичайного
 • Трава звiробою продiрявленого
 • Розчиняють в олiї
 • Розчиняють у водi, призначенiй для розведення первинної емульсiї
 • Вводять у готову первинну емульсiю
 • Розчиняють у готовiй емульсiї при нагрiваннi
 • Диспергують з додаванням готової емульсiї
 • Новокаїн
 • Пероксид водню
 • Нiкотинова кислота
 • Сульфат магнiю
 • Парацетамол
 • Лiберальнiсть
 • Стандартнiсть мислення
 • Дезорiєнтацiйнiсть
 • Консервативнiсть
 • Комунiкативнiсть