• Трансамінування і декарбоксилюван-ня амінокислот
 • Окисне декарбоксилювання кетокислот
 • Дезамінування амінокислот
 • Синтез пуринових і піримідинових основ
 • Синтез білка
 • Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • Активацію аденілатциклази
 • Активацію протеїнкінази А
 • Гальмування фосфодіестерази
 • Гальмування протеїнкінази С
 • Пепсин та гастриксин
 • Трипсин та катепсини
 • Хімотрипсин та лізоцим
 • Ентеропептидаза та еластаза
 • Карбоксипептидаза та амінопептида-за
 • Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • Фенілаланінгідроксилаза
 • Тирозиназа
 • Оксидаза оксифенілпірувату
 • Декарбоксилаза фенілпірувату
 • Окисне декарбоксилювання пірувату
 • Дезамінування глутамату
 • Декарбоксилювання амінокислот
 • Декарбоксилювання біогенних амінів
 • Детоксикація шкідливих речовин у печінці
 • Активація аденілатциклази ентеро-цитів
 • Посилення секреції реніну клітинами ниркових артеріол
 • Окиснення альдостерону в корі на-днирників
 • Гальмування синтезу вазопресину в гіпоталамусі
 • Посилення синтезу кортикотропіну
 • Утворення 1,25(ОН)2 D3
 • Гідроксилювання проліну
 • Гідроксилювання лізину
 • Карбоксилювання глутамату
 • Гідроксилювання кортизолу
 • Інгібують цитохромоксидазу
 • Зв’язують субстрати ЦТК
 • Блокують сукцинатдегідрогеназу
 • Інактивують кисень
 • Інгібують цитохром В
 • Підвищення рівня залишкового азоту
 • Збільшення імуноглобуліну А
 • Зниження лужної фосфатази
 • Збільшення альфа-амілази
 • Зменшення рівня фосфату
 • Анаеробний гліколіз
 • Тканинне дихання
 • Аеробний гліколіз
 • Ілюконеогенез
 • Мікросомальне окислення
 • Демінералізація
 • Кальцифікація
 • Флюороз
 • Мінералізація
 • Підвищення стійкості