• Глюкозурія
 • Зменшення діурезу
 • Зменшення реабсорбції глюкози
 • Зменшення секреції вазопресину
 • Зменшення секреції альдостерону
 • Ацетил-КоА-карбоксилаза
 • Піруватдекарбоксилаза
 • Алкогольдегідрогеназа
 • Амінотрансфераза
 • Карбамоїлфосфатсинтетаза
 • Чотиригорбкове тіло
 • Червоне ядро
 • Латеральні вестибулярні ядра
 • Чорна речовина
 • Медіальні ретикулярні ядра
 • Антиноціцептивної системи
 • Ноціцептивної системи
 • Функції щитоподібної залози
 • Симпато-адреналової системи
 • Функції наднирників
 • Зниження протеосинтезу
 • Підвищення ліполізу
 • Прискорення глюконеогенезу
 • Зниження ліполізу
 • Посилення катаболізму
 • Зниження гідростатичного тиску в капілярах ниркових тілець
 • Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена
 • Пошкодження клубочкового фільтру
 • Збільшення онкотичного тиску плазми крові
 • Збільшення секреції вазопресину
 • Зниженням еластичних властивостей легень
 • Зменшенням альвеолярної вентиляції
 • Зменшенням розтяжності легень
 • Зменшенням перфузії легень
 • Порушенням вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях
 • Пригнічення циклооксигенази
 • Пригнічення фосфоліпази
 • Активація опіатних рецепторів
 • Блокада опіатних рецепторів
 • Активація циклооксигенази
 • Мононуклеари, Т-лімфоцити і лім-фокіни
 • Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG
 • Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни
 • В-лімфоцити, IgM
 • Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити
 • Утворення емалі
 • Утворення пульпи
 • Утворення предентинового простору
 • Утворення клітинного цементу
 • Утворення безклітинного цементу
 • Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі
 • Пригнічення лейкопоезу
 • Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров
 • Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах
 • Підвищення виділення лейкоцитів з організму