• Зупинити кровотечу, запломбувати порожнину без застосування матрицi
 • Порожнину обробити антисептиком i запломбувати
 • Зупинити кровотечу, запломбувати порожнину iз застосуванням матрицi
 • Встановити тимчасову пломбу i закiнчити лiкування у друге вiдвiдування
 • Коагулювати ясну, запломбувати порожнину
 • Вiдновити контактний пункт та провести мiсцеву протизапальну терапiю
 • Контактний пункт не вiдновлювати, призначити глiцерофосфат кальцiю per os
 • Вiдновити контактний пункт та провести загальну остеотропну терапiю
 • Запломбувати зуб без вiдновлення контактного пункту та провести мiсцеву протизапальну терапiю
 • Вiдновити контактний пункт та призначити електрофорез хлориду кальцiю
 • Локалiзований пародонтит III ступеня, загострений перебiг
 • Гострий виразковий гiнгiвiт
 • Генералiзований пародонтит II ступеня, хронiчний перебiг
 • Генералiзований пародонтит I ступеня, загострений перебiг
 • Генералiзований пародонтит III ступеня, хронiчний перебiг
 • Трахеостома з тампонадою порожнини рота
 • -
 • Перев’язка язикової артерiї в трикутнику Пирогова
 • Тиснуча пов’язка
 • ПХО рани
 • Уранопластика
 • Стафiлорафiя
 • Ураностафiлопластика
 • Iнтерламiнарна остеотомiя
 • Мезофарингоконстрикцiя
 • Кут бiчного суглобового шляху (Бенета)
 • Функцiональний кут ("оклюзiйний компас")
 • Трансверзальна оклюзiйна крива (Уiлсона)
 • Трансверзальний рiзцевий шлях
 • Кут сагiтального суглобового шляху
 • Розширяючi пластинки та мiогiмнастичнi вправи
 • Апарат Брюкля
 • Пластинка на нижню щелепу з оклюзiйними накладками
 • Пiднебiнна пластинка з сектором у фронтальнiй дiлянцi
 • Моноблок Андрезена-Гойпля
 • Високий
 • Низький
 • Дуже високий
 • Помiрний
 • Дуже низький
 • Екстирпацiя слинної залози
 • Медикаментозне лiкування
 • Променева терапiя
 • Склерозуюча терапiя
 • Видалення каменя
 • Прогенiчний мезiальний прикус
 • Глибокий прикус
 • Косий прикус
 • Прогнатичний дистальний прикус
 • Вiдкритий прикус
 • Облiку якiснихпоказникiв його роботи
 • Економiчнихпоказникiв роботи закладу
 • Рiчного звiту про дiяльнiсть вiддiлення
 • Облiку кiлькiснихпоказникiв його роботи
 • Атестацiї i екзамену по закiнченню iнтернатури
 • Апарат Енгля
 • Розширююча пластинка на нижнiй зубний ряд
 • Незнiмний апарат Айзенберга
 • Трейнер для лiкування глибокого прикусу
 • Коронка Катца
 • Комбiноване лiкування
 • Променева терапiя
 • Вишкрiбання патологiчного вогнища (кюретаж)
 • Склерозуюча терапiя
 • Резекцiя дiлянки нижньої щелепи
 • Адекватне протезування
 • Виготовлення iндивiдуальної гiпсової пращi
 • Резекцiя суглобовихголiвок з подальшим формуванням несправжнiх суглобiв
 • Протизапальна терапiя
 • Адекватне протезування та проведення бесiди про необхiднiсть двостороннього жування
 • Невiрно визначена центральна оклюзiя
 • Невiрно проведена припасовка iндивiдуальної ложки
 • Невiрно проведена постановка бiчнихзубiв
 • Невiрна постановка переднiхзубiв
 • Невiрно визначена висота центральної оклюзiї
 • Заднi верхнi альвеолярнi гiлки iнфраорбiтального нерва
 • Переднi верхнi альвеолярнi гiлки iнфраорбiтального нерва
 • Верхньощелепний нерв
 • Великий та малий нерви пiднебiння
 • Середнi верхнi альвеолярнi гiлки iнфраорбiтального нерва
 • 200 мл фiзiологiчного розчину
 • 20 мл 10% розчину хлористого кальцiю
 • 400 мл реополiглюкiну
 • 300-400 мл 4% розчину бiкарбонату натрiю
 • 400 мл 5% розчину глюкози