База тестів

 • Так
 • В переважній бiльшостi випадкiв
 • В окремих випадках
 • Нi
 • На раннiх етапах диференцирювання
 • На пiзнiх етапах диференциювання
 • Пiсля придбання маркерiв нормальних лiмфоцитiв
 • Тiльки пiсля повного дозрiвання лiмфоцитiв
 • Вiнкристiн
 • Великi дози преднiзолону
 • L-аспарагiнази
 • Трансплантацiя кiсткого мозку
 • Перерахованi засоби i способи при лiкуваннi гострого лейкозу не використовуються
 • В дитячому вiцi
 • У дорослих
 • Немає вiкової залежностi
 • До 1 року
 • До 18 рокiв
 • Молодше 50 рокiв
 • Старше 50 рокiв
 • Старше 65 рокiв
 • Великi "лейкознi" лiмфоцити
 • Малi "лейкознi" лiмфоцити
 • Середнi "лейкознi" лiмфоцити
 • Моноклональнi антитiла до загальних антигенів лейкоцитiв
 • Антитiла до цитокератину
 • Моноклональнi антитiла до рiзним клiтинам нормальної лiмфоiдної тканини
 • Жодне з перерахованого
 • Моноклональнi антитiла до загального антигену лейкоцитiв
 • Антитiла до цитокератину
 • Моноклональнi антитiла до рiзноманiтних клiтин лiмфоiдної тканини
 • Благоприємний
 • Неблагоприємний
 • Залежить вiд багатьох факторiв
 • Вiнкристiн
 • Великі дози преднiзолону
 • L-аспарагiнази
 • Трансплантацiя кiсткового мозку
 • Жоден з засобів не використовується
 • В дитячому вiцi
 • У дорослих
 • Немає вiкової залежностi
 • До 1 року
 • До 18 рокiв
 • Молодше 50 рокiв
 • Старше 50 рокiв
 • Старше 65 рокiв
 • Великi "лейкознi" лiмфоцити
 • Малi "лейкознi" лейкоцити
 • Середнi "лейкознi" лейкоцити
 • Моноклональнi антитiла до загальних антигенiв лейкоцитiв
 • Антитiла до дволанцюгової ДНК
 • Моноклональнi антитiла до рiзноманiтних клiтин нормальної лiмфоiдної тканини
 • Всi вказанi антитiла
 • Вказанi антитiла не використовуються
 • Моноклональнi антитiла до загального антигену лейкоцитiв
 • Антитiла до цитокерiтину
 • Моноклональнi антитiла до рiзноманiтних клiтин лiмфоiдної тканини
 • Моноклональнi антитiла до загального антигену лейкоцитiв
 • Антитiла до цитокератину
 • Моноклональнi антитiла до рiзноманiтних клiтин лiмфоiдної тканини
 • Т-клiтиннi лiмфоми
 • В-клiтиннi лiмфоми
 • Немає певної закономiрностi
 • Вiдносно благоприємний
 • Неблагоприємний
 • Вище, нiж в нормi
 • Нижче, нiж в нормi
 • Немає певної закономiрностi
 • Хвороби Ходжкiна (лiмфогрануломатоза)
 • Лiмфом, якi не вiдносяться до лiмфогрануломатозу
 • Мiєломатоз
 • Амiлоiдоз
 • Макроглобулiнемiя Вальденстрема
 • Хвороба важких ланцюгiв
 • Жодне з перерахованих
 • Бiохiмiчне дослiдження кровi
 • Цитологiчне дослiдження кровi
 • Аналiз сечi
 • Рентгенологiчне дослiдження
 • 1-2 % випадкiв
 • 5-10 % випадкiв
 • 10-20% випадкiв
 • 20-40% випадкiв
 • Бiльше 50% випадкiв
 • Нирок
 • Серця
 • Мозку
 • Печiнки
 • Порожнини суглобiв та м'язово-зв'язувального апарату
 • Жодного iз перерахованих органiв
 • При пошкодженнi тканин
 • При запаленнi
 • При вiкових змiнах
 • Нi при якому iз перерахованих моментiв
 • Плазматичних клiтин
 • Лiмфоiдних клiтин
 • Клiтин промiжного типу - лiмфоплазмацитарних клiтин
 • Iмуноглобулін класу А
 • Iмуноглобулiн класу М
 • Iмуноглобулiн класу G
 • Iмуноглобулiн класу D
 • Iмуноглобулiн класу Е
 • Так
 • Нi
 • Тiльки на раннiх стадiях розвитку захворювання
 • Тiльки на пiзнiх стадiях розвитку захворювання
 • Сприяє активацiї його вiдповiдi
 • Знижує iмунну вiдповiдь
 • Т-ланка iмунної системи
 • В-ланка iмунної системи
 • Т- i В-ланка iмунної системи не змiнюється
 • Кахексiя, дiстрофiчнi порушення
 • Вториннi iнфекцiйнi процеси i захворювання, в тому числi i гнойнi iнфекцiї
 • Ускладнення стану i супутня патологiя
 • Клiтинно-специфiчнi кейлони або супресорнi фактори, що видiляються злоякiсними клiтинами
 • Гострий лiмфобластний лейкоз
 • Гострий Т-лiмфолейкоз
 • Гострий В-лiмфолейкоз
 • Хронiчний лiмфолейкоз
 • Гострий лiмфобластний лейкоз
 • Гострий Т-лiмфолейкоз
 • Гострий В-лiмфолейкоз
 • Хронiчний лiмфолейкоз
 • Мiєлома
 • Хвороба Ходжкiна
 • Гострий лiмфолейкоз
 • Хронiчний лiмфолейкоз
 • Полiбiолiн
 • Продiгiозан
 • Реаферон
 • Комплексний iмуноглобулiновий препарат
 • Власної тканини
 • Генетично однотипової або генетично близької тканини
 • Генетично чужерiдної, рiзноманiтної тканини в межах одного бiологiчного виду
 • Органiв, тканин представнику iншого бiологiчного виду
 • Жоден з перерахований варiантів
 • Власна тканина донора, пересаджена йому ж
 • Орган або тканина, якi пересадженi генетично однотиповому або генетично близькому реципiєнту
 • Орган або тканина, якi пересадженi генетично чужерiдному реципiєнту в межах одного генетичного виду
 • Орган або тканина, якi пересадженi представнику iншого бiологiчного виду
 • Власна тканина донора, яка пересаджена йому ж
 • Орган або тканина, якi пересадженi однотиповому реципiєнту
 • Орган або тканина, якi пересадженi генетично близькому реципiєнту
 • Орган або тканина, якi пересадженi генетично чужерiдному реципiєнту в межах одного генетичного виду
 • Орган або тканина, якi пересадженi представнику iншого бiологiчного виду
 • Власна тканина донора, яка пересаджена йому ж
 • Орган або тканина, якi пересадженi генетично однотиповому реципiєнту
 • Орган або тканина, якi пересадженi генетично чужерiдному реципiєнту в межах одного генетичного виду
 • Орган або тканина, якi пересадженi представнику iншого бiологiчного виду
 • Власна тканина донора, яка пересаджена йому ж
 • Орган або тканина, якi пересадженi генетично однотиповому або генетично близькому реципiєнту
 • Орган або тканина, якi пересадженi генетично чужерiдному реципiєнту в межах одного генетичного виду
 • Орган або тканина, якi пересадженi представнику iншого бiологiчного виду
 • Аутотрансплантат
 • Iзотрансплантат
 • Аллотрансплантат
 • Ксенотрансплантат
 • Аутотрансплантат
 • Iзотрансплантат
 • Аллотрансплантат
 • Ксенотрансплантат