• В першi години пiсля опiку
 • До кiнця першої доби
 • До кiнця першого тижня
 • На 30-40- днi пiсля опiку
 • Через 3-4 мiсяцi пiсля опiку
 • Тiльки в першi години опiку
 • На протязi 2-3 дiб
 • На протязi перших двох-трьох тижнiв
 • На протязi багатьох мiсяцiв
 • Багато рокiв
 • Вiд ступеню важкостi опiку
 • Вiд давностi травми
 • Вiд супутної патологiї та ускладнень опiкової хвороби
 • Вiд констiтуцiйних i генетичних особливостей органiзму
 • Вiд виду опiків
 • Вiд жодного з перерахованих факторiв
 • На любому етапi розвитку опiкової хвороби
 • Тiльки в фазу шоку
 • Тiльки в фазу iнфекцiї
 • Тiльки в фазу iмунологiчної реакцiї
 • Бiльш ранньому видаленню некротизiрованих тканин
 • Бiльш пiзньою некрозектомiї
 • Немає суттєвих рiзниць
 • Легкою формою захворювання
 • Захворюванням середнього ступеню важкостi
 • Тяжкою формою захворювання
 • Мiсцева дiя високої температури (термiчнi опiки)
 • Вплив хiмiчних речовин (хiмiчнi опiки)
 • Вплив електричного струму (електричнi опiки)
 • Вплив iонiзуючого випромiнення (проміневi опiки)
 • Тількі проміневі та хімічні опіки
 • З другої половини Х!Х ст
 • З першої половини ХХ ст
 • З 40 рокiв ХХ ст
 • З 1955 р
 • З 1976 р
 • З 1990 р
 • Метод бiологiчного тестiрування по А.М.Безредке i Л. А.Зiльбергу
 • Електрофоретичнi методи дослiдження
 • Iмуноелектретичнi методи дослiдження
 • Iмунохiмiчнi методи дослiдження
 • Тільки імуноелектричні та імунохіімічні методи дослідженнь
 • Метод бiологiчного тестування по А.М.Безредке та Л.А.Зiльбергу
 • Електрофоретичнi методи дослiдження
 • Iмуноелектрофоретичнi методи дослiдження
 • Iмунохiмiчнi методи дослiдження
 • Цитологічні меетоди дослідження
 • Всі перераховані