База тестів

 • Пригнiчення антитiлоутворення
 • Стимуляцiя антитiлоутворення
 • Стимуляцiя синтезу аутоантитiл
 • Пригнiчення синтезу аутоантитiл
 • Всi перерахованi порушення
 • Бактерициднiсть та комплементарна активнiсть сироватки кровi
 • Активнiсть лiзоциму сироватки кровi
 • Бактерициднiсть, аутомiрофлора шкiри
 • Фагоцитарна реакцiя нейтрофiлiв кровi
 • Здатність до антитілоутворення
 • Всі перераховані показники
 • Зовнiшнє опромiнення
 • Внутрiшнє опромiнення
 • Комбiноване опромiнення
 • Вiд кiлькостi потрапивших радiонуклiдiв
 • Вiд перiоду полуроспаду та виведення радiонуклiдiв
 • Вiд локалiзацiї та розподілу радiонуклiдiв в органiзмi
 • Вiд вихiдного стану органiзму ,що зазнає внутрiшнє опромiнення
 • Тільки вiд дози внутрiшнього опромiнення
 • Печiнка
 • Селезiнка
 • Кiстковий мозок
 • Щитовидна залоза
 • Печинцi
 • Селезiнцi
 • Кiстковому мозку
 • Щитовидній залозi
 • В печiнцi
 • В селезинцi
 • В кiстковому мозку
 • В щитовиднiй залозi
 • В нирках
 • Дози опромiнення
 • Стану iмунної системи
 • Виду антигену
 • Виду антитiл, що синтезуються
 • Тiльки вiд дози опромiнення
 • Зростає з наступним зниженням нижче рівня норми
 • Зростає з наступною нормалiзацiєю
 • Не змiнюється
 • Знижується з наступною нормалiзацiєю
 • Немає певних закономiрностей
 • В-лiмфоцити
 • Т-лiмфоцити
 • Немає певної рiзницi
 • Вiд функцiонального стану клiтини
 • Вiд фази мiтотичного циклу лiмфоциту
 • Вiд антигенної стимуляцiї
 • Вiд дози опромiнення
 • Тiльки вiд фази мiтотичного циклу
 • Iмунологами
 • Радiобiологами
 • Клiнiцистами
 • Гiгiєнiстами
 • Тільки радіобіологами
 • Онкологiчнi захворювання
 • Хронiчний гiпотiреоз
 • Аутоiмунний тiреоiдiт
 • Мiелолiмфопролiферативнi захворювання
 • Тiльки онкологiчнi захворювання
 • Порушення неспецифiчних захисних реакцiй
 • Змiна факторiв специфiчного iмунiтету
 • Розвиток алергiчних реакцiй
 • Розвиток аутоiмунних процесiв
 • Підвищення активності імунної системи
 • Рентгенiвське опромiнення
 • Нейтрони високої енергiї
 • Протони високої енергiї
 • Електрони високої енергiї
 • Жоден з перерахованих видів
 • Довгохвильове рентгенологiчне опромiнення
 • Короткохвильове рентгенiвське опромiнення
 • Немає iстотної рiзницi
 • Немає загальних закономiрностей
 • Розвиток алергiчних реакцiй
 • Аутоалергiчнi процеси
 • Ендогенна та екзогенна iнфекцiї
 • Лiмфопролiферативнi процеси i захворювання
 • Бактерициднiсть i комплементарна активнiсть сироватки кровi
 • Активнiсть лiзоциму сироватки кровi
 • Бактерициднiсть, активнiсть аутомiкрофлори шкiри
 • Фагоцитарна реакцiя нейтрофiлiв кровi
 • Процес антитілоутворення