База тестів

 • Розчин антигену
 • Агрегована форма антигену
 • Стан антигену не має значення
 • Постiйна присутнiсть антигену
 • Короткочасна дiя антигену
 • Застосування iмунодепресантiв
 • Iндукована антигеном вiдсутнiсть вiдповiдi
 • Iмунодефiцитний стан
 • Вiдсутнiсть лiмфоцитiв
 • Наявнiсть специфiчного антигену в органiзмi в дородовий перiод
 • Iнфекцiя перенесених захворювань
 • Вакцинацiя
 • Зрiлою iмунною системою
 • Незрiлою iмунною системою
 • Зрiлiсть iмунної системи не має значення
 • Т-супресори безпосередньо впливають на В-клiтини
 • Т-супресори виявляють супресорну дiю на Т-хелпери
 • Т-супресори не впливають на В-клітини
 • Пiдсиленням синтезу Ig G
 • Пригнiченням синтезу Ig G
 • Пiдсиленням синтезу Ig М
 • Антиген не стимулює включення Н-тiмiдiна малими лiмфоцитами
 • Пiсля повторного введення толероген не елiмiнується iз толерантного органiзму
 • Вiдсутнi антитела до толерогену
 • Шкірна проба на толерген негативна
 • Жодна з вказанних ознак
 • Перехресний зв`язок рецепторiв на поверхнi лiмфоцитiв молекулами антигену
 • Взаємодiя антигену з лiмфоцитами без участi макрофагiв
 • Блокада антиген-зв`язуючих рецепторiв
 • Вiдсутнiсть толерогену
 • Постiйна присутнiсть толерогена
 • Вiдсутнiсть антигену
 • Елiмiнацiєю антигену
 • Впливом Т-супресорiв
 • Iмуносупресiєю, викликаної антидiотипiчнимим антитiлами
 • Жодною з вказанних причин
 • Нервова
 • Ендокринна
 • Данні системи не здатні модулювати імунну відповідь
 • На поверхi В-клiтин
 • На поверхнi макрофагiв
 • На поверхні опасистих клітин
 • Компоненти комплементу
 • Молекули iмуноглобулiнiв
 • Маркернi антигени Т-лiмфоцитов
 • В 6-ой хромосомi
 • В 12-ой хромосомi
 • В I областi
 • На клiтинах печiнки плоду
 • На клiтинах печiнки дорослої людини
 • Эрiтроцитах
 • Тромбоцитах
 • Хвороба Бехтєрєва
 • Ревматоїдний артрит
 • Синдром Гудпасчера
 • Тiреоiдiт Хашiмото
 • Хвороба Бехтєрєва
 • Розсiяний склероз
 • Синдром Рейтера
 • Гуморальний iмунiтет
 • Клiтинний iмунiтет
 • Неспецифiчний iмунiтет
 • Малi тимус-залежнi довгоживучi лiмфоцити
 • Тимус-незалежнi лiмфоцити
 • В-лiмфоцити
 • В лiмфатичних вузлах
 • В кровотоцi
 • На мiсцi приживлення трансплантату
 • Генетичнi вiдмiнностi мiж донором i реципiєнтом
 • Дефекти iмунної системи
 • Наявнiсть супутних захворювань
 • Вiдторгнення пройде швидше
 • Вiдторгнення пройде повiльнiше
 • Характер вiдторгнення не змiниться
 • На протязi 5-7 днiв
 • На протязi 8-30 днiвй
 • Через 60 днiв
 • Циркулюючi лiмфоцити
 • Клiтини головного мозку
 • Клiтини лiмфатичних вузлiв i селезiнки
 • Жодна з перечислених клiтин
 • Збiльшення селезiнки або печiнки
 • Атрофiя лiмфоїдних органів
 • Жодне з перерахованного
 • Пiдсилення росту алотрансплантату
 • Заторможення росту алотрансплатату
 • Пiдсилення iмунних реакцiй органiзму
 • Аутотрансплантат
 • Iзотрансплантат
 • Ксенотрансплантат
 • Алотрансплантат
 • Алотрансплантацiї
 • Ксенотрансплантацiї
 • Iзотрансплантацiї
 • Синтетична вакцина
 • Сумiш мiкроорганiзмiв, оброблена формалiном
 • Сумiш мiкроорганiзмiвв, вбита формалiном
 • Вводити тiльки в охолодженому станi
 • Розводити дистильованною водою
 • Вводити тiльки внутрiшньовенно
 • Вводити сировотку по методу Безредко
 • Вбитi
 • Хiмiчнi
 • Анатоксiн i вбитий корпускулярний антиген
 • Анатоксiн i живу вакцину
 • Внутрiшньошкiрним
 • Внутрiшньом`язовим
 • Пiдшкiрним
 • Пероральним
 • Так
 • Нi
 • В залежностi вiд мiри проходження захворювання
 • Не менше 15 днiв
 • Не менше 1-2 мiсяцiв
 • В кожному випадку iндiвiдуально
 • Не менше 3-х мiсяцiв
 • В 3-х мiсячному вiцi
 • В 6 мiсяцiв
 • В 8 мiсяцiв
 • В 12 мiсяцiв
 • Iмунiзацiя, обумовлена вакциною
 • Iмунiзацiя, обумовлена прихованою iнфекцiєю