• Хвороба Чедiака-Хiгасi
 • Гнiйниковi iнфекцii
 • Системнi кандiдози
 • Жодне з перерахованих захворювань
 • Дефекти контролюючих бiлкiв
 • Дефiцит компонентiв комплементу С1-С9
 • Обидва вказаних варiанти не вiдносяться до порушень системи комплементу
 • Аутоiмуними реакцiями
 • Алергiчними захворюваннями або станами
 • Iнфекцiоними захворюваннями
 • Жодним з вказаних клiнiчних проявiв
 • СR1
 • Фактор, прискорюючий розщеплення С3-конвертазного комплексу
 • Iнгiбiтор утворення мембраноатакуючого комплексу
 • Всi вказанi фактори
 • Введенням синтетичного анаболiчного гормону - даназолу
 • Введенням очищеного iнгiбiтору С1 компоненту
 • Введенням епсiлон-амiнокапронової кислоти, що подавляє вивiльнення С2-кiнiну
 • Введенням антигістамінних препаратів
 • Введенням всього вказаного
 • Жодна з вказаних речовин не впливає на вазоактивний фрагмент С2
 • С1
 • С4
 • С2
 • Жоден з перерахованих компонентiв не впливає на здатнiсть до утворення С3-конвертази
 • Зниженою здатнiстю органiзму опиратися iнфекцii
 • Зниженою здатнiстю до елiмiнацiї комплексiв антиген-антитiло
 • Нi тим, нi iншим
 • Жiнок
 • Чоловiкiв
 • Дiтей раннього дитячого вiку
 • Iмуноглобулiни певних класiв
 • Iмуноглобулiни всiх класiв
 • Незначна кiлькiсть лiмфоїдних фолiкулiв
 • Незначна кiлькiсть плазматичних клiтин
 • Помiрна кiлькiсть лiмфоїдних фолiкулiв i плазматичних клiтин
 • Все перераховане
 • Обумовлених золотистим стафiлококом
 • Обумовлених пiогеним стрептококом
 • Обумовлених пневмококом
 • Обумовлених менiнгiальною нейсерiєю
 • Жоден iз перерахованих збудникiв не викликає iнфекцii у хлопчикiв з уродженою агамаглобулiнемiєю Брутона
 • У 0,2-0,3 % населення
 • У 1-2 % населення
 • У 10 % населення
 • Зменшення кiлькостi В-клiтин в кiстковому мозку
 • Вiдсутнiсть в кровi В-клiтин з поверхневими iмуноглобулiновими рецепторами
 • Жодна з вказанних причин
 • Зниження вмiсту поверхневої 5-нуклеотiтази Т-лiмфоцитiв
 • ТIgM-клiтини не дають характерного окрашування на неспецифiчну эстеразу
 • Зниження реакцii Т-клiтин на полiклональний активатор фiтогемагглютiнiн
 • Збiльшення вмiсту Т-лiмфоцитiв, що несуть молекули Т8 i МНС класу II i мають помiтну супресорну активнiсть по вiдношенню до В-клiтин
 • Жоден iз перерахованих варiантiв вiдхилень не характерний для гiпогамаглобулiнемii
 • Iмуноглобулiнiв класу А
 • Iмуноглобулiнiв класу E
 • Iмуноглобулiнiв класу М
 • Iмуноглобулiнiв класу G
 • Повторюваними iнфекцiями дихальних шляхiв
 • Важким проходженням дитячих iнфекцiйних захворювань
 • Аутоiмуними захворюваннями i станами
 • Катаболiзмом iмуноглобулiнiв, отриманих вiд матерi
 • Вiковою змiною синтезу бiлкiв
 • Значно зменшений вмiст клiтин в тимус-залежних зонах лiмфоїдної тканини
 • Лiмфоїднi фолiкули недорозвиненi
 • Зниження ефективностi реакцiй клiтинного iмунiтету
 • Ослаблений синтез антитiл
 • Тільки деякі зміни
 • Повна вiдсутнiсть тимусу при народженнi
 • Гiпоплазiя тимусу
 • Процентний вмiст Т-лiмфоцитiв на протязi першого року життя дитини складає 6-30% всiх цiркулюючих лiмфоцитiв
 • Зниження синтезу антитiл
 • Недостатнiсть ферменту пурiн-нуклеозiд-фосфорiлази
 • Зниження Т-клiтинної вiдповiдi
 • Нi
 • В окремих випадках
 • В переважнiй бiльшостi випадкiв
 • Порушення функцiй фагоцитуючих клiтин
 • Недостатнiсть системи комплементу
 • Недостатнiсть В-лiмфоцитiв
 • Недостатнiсть Т-лiмфоцитiв
 • Недостатнiсть стволових клiтин
 • Екзема
 • Тромбоцитопенiя
 • Схильнiсть до iнфекцiй
 • Жодна з вказаних ознак