База тестів

 • Бета2 - мiкроглобулiн
 • Бета - глобулiн
 • Альфа - глобулiн
 • Альфа - ланцюгу
 • Бета - ланцюгу
 • Гама-ланцюгу
 • Т-хелперiв
 • Т-супресорiв
 • Т-ефекторiв
 • Лiмфоїднi клiтини
 • Клiтини печiнки
 • Клiтини мозку
 • Клiтини легенiв
 • МНС-рецептори не експресуються на перелiчених клiтинах
 • В-лiмфоцитами
 • Еритроцитами
 • Нейронами
 • Антиген
 • Антитiло
 • Лiмфоцит
 • Макрофаг
 • Iнгiбiрує
 • Пiдсилює
 • Не впливає
 • Т-супресори
 • Т-ефектори
 • Iндуктори Т-супресорiв
 • Iнгiбiтори Т-супресорiв
 • Активацiя макрофагiв
 • Активацiя Т-лiмфоцитiв
 • Взаємодiя макрофагiв i Т-лiмфоцитiв
 • Активацiя базофiлiв
 • При участi Т-лiмфоцитiв
 • Без участi Т-лiмфоцитiв
 • При участi макрофагiв
 • Без участi макрофагiв
 • Молекули МНС
 • Присутнiсть макрофагiв
 • Наявнiсть Т-хелперiв
 • Iнгiбiцiя Т-супресорiв
 • Антигену
 • Молекули МНС класу I
 • Молекули МНС класу ІІ
 • Концентрацiя антигенiв
 • Концентрацiя антитiл
 • Кооперацiя клiтин
 • Антигени класу I
 • Антигени класу II
 • Антигенні детермiнанти
 • Антигенспецифiчнi супресори
 • Iдiотипспецифiчнi супресори
 • Неспецифiчнi супресори
 • Ампліфайери
 • Антитiлом
 • Антигеном
 • Макрофагом
 • Лiмфоцитом