• Вiд природи онкогенного фактору
 • Вiд iнтенсивности впливу i канцерогенностi фактору
 • Вiд схильностi клiтин i тканин органiзму до онкоутворення
 • Вiд жодного з перерахованих факторiв
 • Iмунна реакцiя, що виникла на специфiчнi антигени, якi з'явилися на пухлиннiй клiтинi
 • Система вроджених факторiв, якi забезпечують постійність внутрiшнього середовища органiзму
 • Жодне з перерахованих визначень не повне
 • Т-супресори
 • Т-хелпери
 • Неспецифiчнi цитотоксичнi клiтини
 • В-клiтини, якi позбулися маркерiв
 • Набутий iмунiтет
 • Вроджений протипухлинний iмунiтет
 • Ферменти макрофагiв
 • Лiпополiсахариди, двохланцюгова РНК, Т-клiтиннi лiмфоцити
 • Цитолiтичнi протеiнази, пероксидаза, фактор некрозу пухлин
 • Iнтерлейкiн-2
 • Жоден з перерахованих факторів не бере участі в забезпеченні протипухлинного імунітету
 • Макрофаги
 • Природні кiллери
 • Т-клiтини, що втратили маркери
 • В-клiтини, що втратили маркери
 • Т-лiмфоцити, активованi iнтерлейкiном-2
 • В-лiмфоцити, активованi iнтерлейкiном-2
 • Лiмфоцити, що утратили Т- i В-клiтинні маркери, активованi iнтерлейкiном-2
 • Меньшою ступенню впливу
 • Меньшою ефективнiстю протипухлинного впливу
 • Немає iстотної рiзницi
 • Морфологiчними особливостями
 • Оперативне лiкування
 • Опромiнення
 • Хiмiотерапiя
 • Жоден з перерахованих методів не використовується
 • Зменьшення пухлини
 • Зменьшення Т-супресiї
 • Стимуляцiя iмунної вiдповiдi
 • Пригнічення iмунної вiдповiдi
 • До проведення оперативного лiкування, опромiнення, хiмiотерапiї
 • В перiод проведення оперативного лiкування, опромiнення i курсу хiмiотерапiї
 • Пiсля проведення оперативного лiкування, опромiнення i курсу хiмiотерапiї
 • При лiкуваннi вторинних метастазiв невеликого розмiру або новоутворення на раннiх стадiях розвитку
 • Немає iстотної рiзницi
 • Механiзми набутого протипухлинного iмунiтету
 • Механiзми уродженого протипухлинного iмунiтету
 • Механiзми iмуносупресiї
 • При пухлинах, що несуть сильний антиген
 • При пухлинах, що несуть слабкий антиген
 • При застосуванні ад'ювантiв
 • Здатнiсть формувати iмунну вiдповiдь по вiдношенню до онкогенних вiрусiв
 • Здатнiсть цитотоксичних неспецифiчних антитiл реагувати з антигенами новоутворень
 • Здатнiсть специфiчних протипухлинних антитiл кон'югирувати з молекулами сильного токсину
 • Здатнiсть до розвитку перехресної iмунної вiдповiдi
 • Жодне iз перерахованих властивостей не може бути використано при iмунотерапiї раку
 • Специфiчних реакцiй iмунiтету
 • Неспецифiчiних реакцiй iмунiтету
 • Жодне з перерахованого
 • Фактор неркозу пухлини
 • Модифiкатори бiологiчних реакцiй
 • Жоден з перерахованих факторiв
 • Iнтерлейкiн-2
 • Гама-iнтерферон
 • Колонiєстимулюючi фактори
 • Жоден з перерахованого
 • Лiмфокiн-активованих кiллерiв, iнкубiрованих на протязi декiлькох днiв з рекомбiнантним iнтерлейкiном-2
 • Рекомбiнованого iнтерлейкiну-2 для отримання лiмфокiн-активованих кiллерiв в органiзмi
 • Додаткового клону клiтин природніх кiллерiв для отримання лiмфокiн-активованих кiллерiв, за рахунок iнтерлейкiну-2, який є в органiзмi
 • Тривалість лікування
 • Розвиток тяжких побічних ефектів
 • Висока вартість лікування
 • Жодна iз перерахованих обставин
 • Пригнiчення iнтерфероном пролiферацiї клiтин
 • Активацiї препаратом природних кiллерiв
 • Активацiї макрофагiв
 • Експресiї пiд впливом iнтерферону молекул МНС класа 1, що робить пухлину бiльш чутливою до факторiв iмунiтету
 • Противiрусною дiєю iнтерферону
 • Саркомi Капоши
 • Раку нирки
 • Волосатоклiтинному лейкозi
 • Грибковидному мiкозi
 • Різноманiтних лiмфомах
 • Ні при жоднiй iз перерахованих хвороб
 • Комбiнованому лiкуваннi
 • Iзольованому застосуванні препарату
 • Нема iстотної рiзницi
 • Пiдвищує
 • Знижує
 • Практично не змiнює
 • Стимуляцiя утворення колонiй гранулоцитiв
 • Стимуляцiя синтезу колонiй макрофагiв
 • Диференцировка iмунокомпетентних клiтин
 • Жоден з перерахованих ефектiв
 • Здатнi до самовiдтворення
 • Втрачають здатнiсть до самовiдтворення
 • Знижує здатнiсть до росту пухлини
 • Сприяє росту пухлинних клiтин
 • Сприяє диференцировцi i знижує здатнiсть до самовiдтворення пухлинних клiтин
 • Про вiдновлення пухлинного росту
 • Про скритопротiкаючому пухлинному процесi
 • Про неефективнiсть вибраного лiкування
 • Не має iнформацiйну цiннiсть
 • Змiною розмiру клiтини
 • Змiною форми клiтин
 • З"явленням на поверхнi клiтин спецiфiчних антигенiв