• Утворення комплексу: гаптен + бiлок тканин органiзму + антитiло
 • Утворення комплексу: гаптен + бiлок тканин органiзму + сенсибiлiзований лiмфоцит
 • Утворення комплексу: гаптен + антитiло
 • Утворення комплексу: гаптен + сенсiбiлiзований лiмфоцит
 • Жоден з зазначенних механізмів
 • Алергiї, визнванi неспецифiчними алергенами
 • Iнфекцiйної алергiї
 • Нема суттєвої рiзницi
 • Простi хiмiчнi сполуки
 • Мiкромолекулярнi речовини
 • Макромолекулярнi небiлковi сполучення
 • Тiльки поєднання мiкромолекулярних речовин i макромолекулярних з'єднань не бiлкової природи
 • Тiльки поєднання простих хiмiчних речовин i макромолекулярних з'єднань
 • Бiблiотечний пил
 • Домашній пил
 • Алергени дафнiй
 • Алергени домашніх тварин
 • Яд гадюки
 • Яд жалячих комах
 • Слюна кусаючих комах
 • Пил iз часток комах
 • Анафiлактичний тип
 • Цитотоксичний тип
 • Iмунокомплексний тип
 • Уповiльнена гiперчутливiсть
 • Анафiлактичний тип
 • Цитотоксичний тип
 • Iмунокомплексний тип
 • Уповiльнена гiперчутливiсть
 • Анафiлактичний тип
 • Цитотоксичний тип
 • Iмунокомплексний тип
 • Уповiльнена гiперчутливiсть
 • Активна
 • Пасивна
 • Внутрiшньоутробна
 • Моновалентна
 • Полiвалентна
 • Перехресна
 • Активна
 • Пасивна
 • Внутрiшньоутробна
 • Моновалентна
 • Полiвалентна
 • Перехрестна
 • Уповiльнює розвиток алергiї
 • Пiдсилює розвиток алергiї
 • Не впливає на розвиток алергiї
 • Уповiльнює розвиток алергiї
 • Пiдсилює розвиток алергiї
 • Не впливає на розвиток алергiї
 • Пiдсилюються
 • Зменшуються
 • Не змiнюються
 • Имунологiчної стадiї
 • Патохiмiчної стадiї
 • Патофiзiологiчної стадiї
 • Алергени хрусталика
 • Алергени щитовидної залози
 • Алергени нервової тканини
 • Алергени тканини яєчка
 • Алергени лейкоцитiв
 • Тi, що надходять через травний канал
 • Iнгаляцiйнi
 • Контактнi
 • Методом ин'єкцiй
 • Методом ужалення, укусу
 • Жоден з перерахованого
 • Алергени неiнфекцiйного походження (побутовi, епiдемальнi, пилковi, харчовi, промисловi)
 • Алергени iнфекцiйного походження (бактерiальнi, грибковi, вiруснi)
 • Алергени тваринного походження
 • Алергени рослинного походження
 • Рослиннi
 • Твариннi
 • Мiкробнi
 • Побутовi
 • Хiмiчнi
 • Аутоалергени
 • Гаптени
 • Туберкульоз легенiв
 • Медикаментознi iнфiльтрати легенiв
 • Астматичний варiант вузликового перiартерiiту
 • Легеневi iнфiльтрати та еозинофiлiя кровi
 • Легеневi iнфiльтрати та лiмфоцитопенiя
 • Еозинофiлiя кровi та лiмфоцитопенiя
 • Виражена лiмфоцитопенiя
 • Гельмiнти, бруцели
 • Пилок рослин
 • Спори грибiв, стафiколоки
 • Нiкiлевий пил
 • Жоден з перерахованих
 • Опасистi клiтини
 • Еритроцити, нейтрофiли
 • Тiльки лiмфоцити
 • Тiльки макрофаги
 • Ознаки загальної iнтоксикацiї
 • Iнспiраторна задуха
 • Експiраторна задуха
 • Приступообразний кашель
 • Задуха
 • Виявляються вираженi вiдхилення
 • Вiдхилень вiд норми практично не вiдмiчається
 • Анамнезу
 • Клiнiчному обстеженню
 • Лабораторному обстеженню
 • Рентгенологiчному обстеженню
 • Диференцiйної дiагностицi
 • Туберкульоз легенiв
 • Бактерiальнi пневмонiї
 • Вiрусна пневмонiя
 • Хронiчний бронхiт
 • Бронхіальна астма
 • Кашель
 • Гарячка
 • Загальна слабкiсть
 • Втрата маси тiла
 • Приступи задухи
 • Артропатії
 • Стафiлококи
 • Стрептококи
 • Лямблiї
 • Фiлярiї
 • Вiруси
 • Рекетсiї
 • Цитотоксичний тип
 • Реагiновий
 • Iмунокомплексний
 • Гiперчутливiсть уповiльненого типу
 • Нирки
 • Центральна нервова система
 • Перiферична система
 • Органи черевної порожнини
 • Щитовидна залоза
 • Паразитичнi захворювання
 • Алергічнi
 • Неопластичнi
 • Системнi захворювання сполучної тканини
 • Iнфекцiйнi процеси та захворювання
 • Туберкульоз
 • При аутоiмунних процесах
 • При гiперчутливостi до лiкарських препаратiв
 • При гiперчутливостi до грибкових , бактерiальних антигенiв
 • При сенсибiлiзацiї до гельмiнтiв
 • При сенсибiлiзацiї до пилковим алергенам
 • При гiперчутливостi уповiльненого типу до палочки Коха
 • Стрептококи
 • Стафiкококи
 • Вiруси, аденовiруси
 • Спороутворюючi гриби
 • Рикетсiї
 • Полiетiологiчнi причини
 • На заливних луках
 • В сирому сiнi , що гниє
 • На пасовищах
 • В опалому листтi
 • В жодному з перерахованих місць