База тестів

 • Розмiру молекули
 • Ступеню чужерiдностi
 • Хiмiчного складу
 • Термолабiльностi
 • Iмуногеннiсть
 • Здiбнiсть взаємодiяти з антигенами
 • Мати лiнiйну будову
 • Мати негативний електричний заряд
 • Мати вiдповiдну конфiгурацiю
 • Належнiсть донора та реципiєнта до рiзноманiтних видiв
 • Належнiсть донора та реципiєнта до генетично неiдентичних iндивидiв одного i того ж виду
 • Генетична iдентичнiсть iндивидiв
 • Власнi антигени органiзму
 • З збiльшенням молекулярної ваги iмуногеннiсть зменьшується
 • Зi збiльшенням молекулярної ваги iмуногеннiсть збiльшується
 • Усi антигени мають однакову молекулярну вагу
 • Молекулярна вага не дiє на iмуногеннiсть антигенiв
 • Лiпiди
 • Нуклеїновi кислоти
 • Полiсахариди
 • Бiлки
 • Епiтопи
 • Алогени
 • Гаптени
 • Детермiнанти
 • Амiнокiслотними властивостями
 • Кiнцевими амiнокислотами ланцюга
 • Жодним з перерахованних
 • Секвенцiальнi детермiнанти
 • Конформацiйнi детермiнанти
 • Жодна з детермiнант
 • На поверхнi еритроцитiв
 • В сироватцi крові
 • В лiмфi
 • A-антиген
 • B-антиген
 • H-антиген
 • Жоден з перерахованих
 • Антигени
 • Гаптени
 • Жоден з перерахованих
 • Iмуногеннiсть та здiбнiсть взаємодiяти з антитiлом
 • Токсичнiсть та iмуногеннiсть
 • Токсичнiсть та специфiчну реактивнiсть
 • Просту будову та iмуногеннiсть
 • Пiдсилення iмунологiчної толерантностi
 • Пiдсилення продукцii антитiл
 • Усунення циркулюючих антитiл
 • 1 важкої i 1 легкої
 • 1 важкої i 2 легких
 • 2 важких i 1 легкої
 • 2 важких i 2 легких
 • На вiдмiнностях в послiдовностi амiнокислот в H-ланцюгах
 • На вiдмiнностях в послiдовностi амiнокислот в L-ланцюгах
 • На вiдмiнностях в наборi антигенiв
 • На вiдмiнностях в молекулярнiй масi
 • Fc - фрагментi
 • Важких ланцюгах
 • Cl - доменi
 • Fab - фрагментi
 • Один Fab/2 фрагмент
 • Два Fab фрагменти
 • Два Fd фрагменти
 • Два Fab фрагменти i один Fс - фрагмент
 • Речовина, яка має здатнiсть викликати iмунну вiдповiдь
 • Речовина, яка має здатнiсть iндукувати iмунну вiдповiдь пiсля приєднання до носiя
 • Молекула, що пiдсилює iмунiтет
 • Антигенностi
 • Iмуногенностi
 • Специфiчностi
 • Реактивностi
 • Здiбнiсть iндукувати iмунну вiдповiдь
 • Здiбнiсть пiдсилювати iмунну вiдповiдь
 • Здiбнiсть до специфiчної взаємодїї з продуктами iмунної вiдповiдi
 • Здiбнiсть утворювати антигени з гаптенiв
 • Здатнiсть антигену подавляти iмунну вiдповiдь
 • Здатнiсть антигену викликати iмунну вiдповiдь
 • Здатнiсть антигену змiнювати кiлькiсть детермiнант в молекулi гаптену