• Однiєї нозологiчної форми аутоiмунних захкорювань
 • Поєднана аутоiмунна патологiя
 • Тiльки в окремих випадках
 • Для бiльшостi аутоiмунних захворювань
 • Нi
 • Аутоiмунний тiреоiдiт - пернiцiоназна анемiя
 • Хвороба Адiсона - аутоiмунний тiреоiдiт
 • Ревматоїдний артрит - хвороба Бехтерева
 • З ревматоiдним артритом
 • З гемолiтичною анемiєю
 • Iдеопатичною лейкопенiєю
 • Тромбоцитопенiчною пурпурою
 • Дерматомiкозом
 • Біліарним цирозом
 • Вплив iнфекцiйних мiкроорганiзмiв навколишнього середовища
 • Сiмейнi традицiї введення побуту
 • Сiмейнi професiї
 • Генетичнi фактори
 • Жодне з перерахованого
 • В дитячому вiцi
 • В юностi
 • В молодостї
 • В зрiлому вiцi
 • В похилому вiцi
 • Антигенами забар'єрних органiв (мозок, кришталик),
 • Аномальними "антигенами" - власного органiзму
 • Перехреснореагуючими "антигенами" , представленими у аутоструктурах
 • Перехреснореагуючими "антигенами" , представленими в лiках, мiкроорганiзмах
 • Гетерофільними аглютининами
 • Нормальнi аутореактивнi Т-лiмфоцити
 • Аутореактивнi В-лiмфоцити
 • Аутореактивнi Т-iндуктори
 • Аутореактивнi Т-хелпери
 • Т-супресори
 • Природні кілери
 • З'явлення нових детермiнант у макромолекулах в результатi аномальної модефiкацiї власної тканини
 • З'явлення в органiзмi екзоалергенів , якi володiють перехресними антигенними детермiнантами з тканинами власного органiзму
 • Утворення комплексного аутоантигену, який складається iз власних макромолекул i антигенних детермiнант вiрусу
 • Утворення комплексного аутоантигену при з'єднаннi власних макромолекул iз антигенними детермiнантами лiкiв
 • З'явлення антитiл до мiкроорганiзмiв, якi володiють загальними з молекулами детермiнантами
 • Жоден з перерахованих факторів
 • Специфiчними антитiлами
 • Неспецифiчними аутоантитiлами
 • Специфiчними антитiлами до тромбоцитiв
 • Неспецифiчними аутоантитiлами
 • Тiльки аутореактивнi Т-,В-лiмфоцити
 • Тiльки Т-супресори
 • Тiльки бiлки системи комплементу
 • Тiльки цитотоксичнi Т-лiмфоцити, iмуннi комплекти
 • Тiльки лiмфоцитотоксичнi фактор
 • Тільки природні кілери
 • Тiльки до руйнування тканини щитовидної залози та зниження її функцiї
 • Тiльки до стимуляцiї функцiї щитовидної залози
 • Аутоантитіла не впливають на тканини щитовидної залози
 • Хвороби Грейвза
 • Базодової хвороби
 • Тiреоїдiт Хасимото
 • Хвороби Брутона
 • Склеродермiя
 • Системна червона волчанка
 • Ревматоiдний артрiт
 • Терiоiдiт Хасiмото
 • Всi перерахованi захворювання
 • Реагiновий тип
 • Цитотоксичнi iмуннi реакцiї
 • Реакцiї iмунних комплексiв
 • Клiтиннi реакцiї
 • Аутосенсибiлiзацiя, яка обумовлена антитiлами
 • Жодне з перерахованого
 • Iмунофлюоресцентне обстеження сиворотток на зрiзах
 • Реакцiя аглютинацiї
 • Радiоiмунологiчний аналiз
 • Данні методи взагалі не використовують
 • Регуляцiя метаболiчних процесiв в органiзмi
 • Протизапальна терапiя
 • Iмунодепресивна терапiя
 • Iмуностимулююча терапiя
 • При первиннiй мексидемi
 • При ювенальному дiабетi
 • При первиннiй анемiї
 • При хворобi Грейвза
 • При мiастенiї
 • При ревматоїдному артриті
 • Мiастенiя
 • Системний червоний вовчок
 • Гломерулонефрит, визваний iмунними комплексами
 • Тііреоідит Хашимото
 • Стероiди
 • Салiцiлати, iндометацин, фенiлбутазон
 • Фенопрофен, iбупрофен
 • Пенiциламiн, солi золота, хлороквiн
 • Жодне з перерахованого
 • Аутоiмунний увеiт
 • Хвороба Бесета
 • Iнсулiнозалежний дiабет
 • Системна червона волчанка
 • Ревматоiдний артрит
 • Жодне з перерахованого
 • Тiльки органоспецифiчними
 • Тiльки органонеспецифiчними
 • Органоспецифiчними та органонеспецифiчними
 • Тiреоiдiт Хашiмото
 • Хвороба Адiсона
 • Ювенiльний дiабет
 • Первинний бiлiарний цероз печiнки
 • Склеродермiя
 • Жодне з перерахованих
 • Тiреоглобулiн
 • Мiкросоми обкладочних клiтин шлунку
 • Цитоплазматичнi клiтини наднирника
 • Цитоплазматичнi клiтини островкових клiтин пiдшлункової залози
 • Клiтини бамзальної мембрани ниркових клубочкїв
 • Клiтини кровi
 • Жодне з перерахованого