База тестів

 • Антитiла, якi викликають розчинення мембран клiтин
 • Антитiла, якi лiзують ДНК
 • Антитiла, якi лiзують РНК
 • Антитiла, що утворюють преципiтини з розчинними антигенами
 • Антитiла, що утворюють агрегати з нерозчинними антигенами
 • Небiлковi фактори, якi агрегують антиген
 • Антитiла, якi нейтралiзують токсини
 • Антитiла, якi посилюють бiологiчну дiю токсинiв
 • Небiлковi фактори, якi нейтралiзують токсини
 • Найбiльше розведення дослiдної сироватки, яке забезпечує специфiчну iмунологiчну реакцiю (аглютинацiї, преципiтацiї, лiзиса та iншi)
 • Найменшi розведення сироватки, яка забезпечує специфiчну iмунологiчну реакцiю
 • Визначення титрiв аглютинатiв, агрегуючих Salmonella typhi
 • Визначення титрiв преципiтинiв до антигенiв Salmonella typhi
 • Реакцiї приципiтацiї у гелi
 • Реакцiї аглютинацiї у сольовому розчинi
 • Реакцiї агрегацiї сироводкових бiлкiв
 • Реакцiя радиальної iмунодифузiї
 • Реакцiя аглютинацiї
 • Метод iмуноелектрофорезу
 • Тест, який дозволяє визначити наявнiсть антитiл, нейтралiзуючих дифтерiйний токсин
 • Внутрiшньошкiряна реакцiя на введення дифтерiйного анатоксину
 • Реакцiя преципiтацiї з дифтерiйним анатоксином
 • Реакцiя взаємодiї антитiла з розчинним антигеном
 • Реакцiя взаємодiї антитiла з частково розчинним антигеном
 • Реакцiя агрегацiї нерозчинних бiлкiв
 • Кiлькiсть Е-РУК
 • Ефективнiсть вiдновлення нітросинього тетразолю (НСТ-тест)
 • Реакцiї бластної трансформацiї з ФГА
 • Реакцiї вiдновлення нитросинього тетрозолiя
 • Шкiрянi тести на гiперчутливiсть сповiльненого типу
 • Обчислювальнi лейко Т-клiтинного iндикса
 • Визначення диференцийованих антигенiв
 • Реакцiї бластної трансформацiї з ФГА
 • Обчислювальнi лейко - В-клiтинного iндексу
 • Титр гетерофiльних антитiл до еретроцитiв барана
 • Титр А- i В-iзогемаглютининiв
 • I той i iнший
 • Нi той, нi iнший
 • Реакцiя бластної трансформацiї з мiтогенами
 • Вмiст iмуноглобулiнiв у сироватцi кровi
 • Вмiст Є-РУК
 • Поверхневий iмуноглобулiн
 • Реакцiя , яка дозволяє визначити антигени
 • Реакцiя, яка дозволяє визначити Ig M i Ig G антитiла
 • Реакцiя, яка дозволяє визначити реагiни
 • Не позначенi антитiла до визначаємого антигену
 • Позначенi флюоресцентними красками антитiла
 • Позначенi флюоресцентними красками антигени
 • Антитiла проти антитiл
 • Позначенi флюоресцентом антитiла проти антитiл
 • Позначенi флюоресцентними красками антигени
 • Реакцiя заснована на гальмуваннi антитiлами вiрусної гемаглютинацiї
 • Реакцiя, яка заснована на гальмуваннi гемаглютинацiї небiлковими сироватковими факторами
 • Антиглобулинований тест, який дозволяє визначити антитiла до розчинного iмуноглобулiну, який не утворює при взаємодiї видатних агрегатiв
 • Тест, який заснований на англютинацiї антигена
 • Визначення антитiл до еритроцитiв при синдромах гемолiтичної хвороби новонароджених
 • Визначення антитiл при аутоiмунних гемолiтичних захворюваннях
 • Визначення антитiл до еритроцитiв при гемолiтичнiй хворобi новонароджених
 • Для визначення гемолiзинiв
 • Визначення циркулюючих неаглютинiруючих антитiл в сироватцi кровi жiнок, якi сенсибiлiзованi Rр-антигеном
 • Визначенi циркулюючих гемолiзинiв
 • Реакцiя, заснована на трансформацiї приципiтуючої реагуючої системи в аглютинуючу
 • Реакцiя, яка заснована на визначеннi гемаглютинiнiв
 • Дiагностики ревматизму
 • Визначення ревматоїдного фактору у сироватцi (анти Ig G антитiла)
 • Визначення функцiї гистiоцитiв
 • Використання iмуногенiв або гаптенiв, позначених радiоактивним iзотопом, наприклад, йодом 125
 • Методи заснованi на використаннi антитiл позначених радiоактивним iзотопом
 • Рiдино-фазний радiоiмунний метод, заснований на конкуренцiї мiж помiченим (вiдомим) i не помiченим (не вiдомим антигеном) для одного й того ж антитiла
 • Твердофазний радiоiмунний метод, передбачаючий адсорбцiю або ковалентний зв'язок антитiл iз твердою матрицею
 • Жоден з описаних варiантiв
 • Гормонiв (iнсулiну, гормон росту, АКТГ, тироксин, екстрогенiв)
 • Карцiноембрiонального антигену
 • ЦАМФ та ЦГМФ
 • Фармакологiчних препаратiв (дiгiтоксин, морфiн)
 • Електролітів крові
 • Визначеннi вмiсту антигенiв або гаптенiв в пробi, що дослiджується шляхом встановлення вiдношення ферментативної активностi звiтних та зв'язаних антитiл
 • Bизначення вмiсту антитiл, заснованих на ферментативних реакцiях
 • Пероксiдазу хрiна , яка має широку субстратну специфiчнiсть
 • Лужну фосфотазу
 • Лiзоцим
 • Комплемент
 • Методи заснованi на використаннi хемi- та бiолюмiнiсцентних реакцiй при iмуноферментному визначеннi антигенiв та антитiл
 • Методи , заснованi на хемiлюмiнесценцiї антигенiв та антитiл
 • Ультразвуковим свiтлом
 • Пероксiдазою хрiна, каталiзуючої реакцiї, входi якої випромiнується свiтло (реакцiї окислення люмiнолу i родинних йому з'єднань, похiдних фенолу компонентiв бiолюмiнiсцентних систем)
 • Ультразвуком
 • До маркерних структур на мембранах Т-лiмфоцитiв
 • До маркерних структур на мембранах В-лiмфоцитiв
 • До маркерних структур на мембранах фагоцитiв
 • Моноклональнi антитiла до маркерних структур для визначення iмунокомпетентних клiтин не використовуються
 • Всi тiмус незалежнi лiмфоцити
 • Всi тiмусзалежнi лiмфоцити
 • Макрофаги та нейтрофiлоцити
 • Т-супресори (цитотоксичнi клiтини)
 • Т-хелпери (iндуктори)
 • Всi В-лiмфоцити
 • Т-хелпери (iндуктори)
 • Т-супресори (цитотоксичнi клiтини)
 • В-лiмфоцити, секретуючi
 • Специфiчних IgЕ - антитiл
 • Загального рiвня IgE
 • Загального рiвня iмуноглобулiну
 • Загального рiвня IgG
 • Загального рiвня IgE
 • Вмiст специфiчних IgE - антитiл
 • Специфiчнi антитiла та комплiмент
 • Специфiчний антиген та комплiмент
 • Еритроцити та гемолiзiн
 • Сироватка кровi хворого, iнактивована нагрiвом
 • Сироватка морської свинки
 • Преципiтацiя
 • Аглютицiя
 • Радiальна iмунодiфузiя
 • Радiоiмунний метод
 • Iмуноелектрофорез
 • Мiкроорганiзмом
 • Еритроцитами барана
 • Специфiчними антитiлами до чоловiчого гемоглобiну
 • Специфiчними антитiлами до мiкроорганiзму
 • Специфiчними антитiлами до комплiменту
 • Активностi клiтинного антигену
 • Активностi антигену та антитiл
 • Кiлькостi в пiрограмах та менше iмуногенiв
 • Рiвнiв специфiчного
 • Концентрацiї загального Ig E
 • Мiкробiцидним тестом
 • НСТ-тестом
 • Шляхом дослiдження хемотаксису
 • Методом розеткоутворення
 • Два ступенi (легку та важку)
 • Три ступенi (легку, середньої важкостi, важку)
 • Чотири ступенi (легку, важку, середньої важкостi та дуже важку)
 • А-iзогемаглютiнiни
 • В-iзогемаглютiнiни
 • Гетерофiльнi антитiла до еретроцитiв барана
 • Жодні з перерахованих