База тестів

 • Полiморфноядерними нейтрофiлами i макрофагами
 • Еозинофiлами i базофiлами
 • Гранулоцитами i плазматичними клiтинами
 • Мiкро- i макрофагами
 • Шляхом активацiї комплементу по класичному шляху
 • Викликая агрегацiю вiрусiв
 • Iнгiбiруя зв'язанi вiруси з клiтинним рецептором i вiдвернення його проникнення в клiтину
 • Порушення функцiї вiрусної нейтрамiнiдази
 • Реакцiї адгезiї
 • Утворення бiологiчно активних фрагментiв
 • Захист слизових покровiв вiд iнфiкування
 • Пошкодження мембран бактерiальних клiтин
 • Хронiчний гломерулонефрiт
 • Ревматоiдний артрит
 • Недавно перенесена стрептококова iнфекцiя
 • Системна червона вовчанка
 • Вакцинацiя БЦЖ
 • Вакцинацiя БЦЖ та перiодичного флюорографiчного контролю
 • Вакцинацiя БЦЖ та вiдпочинок в протитуберкульозному санаторiї
 • Прийом таблеток iзонiазиду на протязi 2-3 мiсяцiв
 • Iнтерферон формує покриття поверхнi клiтин, зашкоджуючи таким чином пенетрації вірусу
 • Iнтерферон безпосередньо лiзiрує вiрус в позаклiтковому середовищi
 • Iнтерферон знищує вiрус, який потрапляє в клiтину
 • Iнтерферон дiє через геном клiтини, активуя продукцію противiрусних бiлкiв
 • Для лiкування гемолiтичної хвороби новонароджених, зв'язаних з резус-несумiснiстю матерi i плоду
 • Для профiлактики резус-конфлiкту в момент повторних пологiв резус-негативним матерям
 • Для лiкування стафiлококової iнфекцiї, грипу, кашлюка
 • Лiзоцим
 • Лактоферрiн
 • Повiльно-реагуюча субстанцiя
 • Комплемент
 • Антитiла i еритроцити барана
 • Антитiла до вiрусу грипу
 • Позначенi флюорохромом вiруси
 • Реаферон призначений на початку жовтушного перiоду (до 5-го дня жовтухи)
 • Реаферон найбiльш ефективний при холестатичному перебігу гострого гепатиту В
 • Реаферон слiд використовувати тiльки при виникненнi ускладнень гострого гепатиту, наприклад, при розвиваючiй печiнковiй комi
 • Реаферон починають використовувати пiсля закiнчення жовтушного перiоду гепатиту В
 • Надпероксидний анiон
 • Лiзоцим
 • Вільний гiдроксил
 • Пероксид водню
 • Iнгаляцiйний
 • Пероральний
 • Парентеральний
 • Транскутанний
 • Трансплацентарний
 • Тiльки iнгаляцiйний i пероральний
 • Цiлiсний шкiряний покрiв
 • Механiчне видалення збудника iнфекцiї із органiзму з секретами: селезiнки, потом, назальним секретом, слизом бронхiв
 • Жоден iз вказаних варiантiв вiдповiдi
 • Механiчний захист проникнення iнфекцiйного збудника в органiзм
 • Гуморальнi фактори, якi руйнують збудник, що потрапив в органiзм
 • Фактори фагоцитозу
 • Жоден з перерахованих варiантiв
 • Повiтряно-капельний
 • Алiментарний
 • Контактний
 • Статевий
 • Нема iстотної рiзниці