База тестів

 • По складу легких ланцюгiв
 • По варiабельним доменам важких та легких ланцюгiв
 • По константним областям важких ланцюгiв
 • Fc-фрагмент являє собою антигенозв'язуючий центр антитiла
 • Кожне антитiло може бути розщеплено за допомогою папаїну на декiлька Fc-фрагментiв
 • Папаїн розщеплює антитiло на два однакових Fc-фрагмента
 • Fc-фрагмент антитiла не здатний зв"язувати антиген
 • Iзогемаглютинiни (анти-А, анти-В)
 • Антитiла до тифозного О-антигену (ендотоксину)
 • Бiльшiсть антитiл, беруть участь в алергiчних реакцiях
 • "WR"-антитiла при сифiлiсi
 • Концентрацiя Ig E в сироватцi кровi невелика i суттєво менше, нiж Ig G чи Ig A
 • Основна частина сироваткового Ig E синтезується плазматичними клiтинами слизових оболонок та дренуючих їх лiмфовузлiв
 • Ig E мiцно зв'язується з Fc-рецепторами опасистих клiтин
 • Ig E легко долає плацентарний бар"ер
 • Ig D в порiвняннi з другими класами iмуноголобулiнiв володiють пiдвищеною чутливiстю до протеолiтичних ферментiв
 • Майже весь Ig D локалiзується на поверхнi лiмфоцитiв кровi
 • Ig D є основним iмуноглобулiном слизових секретiв
 • Ig D не має властивостей подолання плацентарного бар'єру
 • Ig A 1 становить 80-90% вiд загальної кiлькостi Ig A
 • В сироватцi кровi Ig A представлений переважно мономiрною формою, а секреторний Ig A, в основному, iснує в формi димеру
 • У молекулi Ig A 2 вiдсутнi дiсульфiднi зв'язки мiж важкими та легкими ланцюгами
 • Молекули секреторного Ig A мають особисто високу адгезивну властивість до клiтин
 • Фiксацiя компонентiв комплементу пригнiчує преципiтацiю iмунних комплексiв
 • Зв'язування C3b пiдсилює утворення великих нерозчинних iмунних комплексiв
 • При недостатностi компонентiв комплементу iмуннi комплекси не накопичуються в плазмi кровi та тканинах
 • Iмуннi комплекси активують комплемент за класичним шляхом
 • Селезiнка
 • Лiмфатичнi вузли
 • Лiмфоїднi утворення кишок
 • Кiстковий мозок
 • Базофiли
 • Ерiтроцити
 • Лiмфоцити
 • Тромбоцити
 • В-лiмфоцити
 • Т-лiмфоцити
 • Макрофаги
 • Ерiтроцити
 • Мембраннi антигени, по яким розрiзняють субпопуляцii Т-лiмфоцитiв
 • Мембраннi лiпiди
 • Клiтиннi полiсахариди
 • В старечому
 • В зрiлому
 • Пiсля виповнення полової зрiлостi
 • В дитинствi
 • В маргінальному синусi
 • В капсулi
 • В паракортiкальнiй зонi
 • В кортiкальнiй зонi
 • Т-хелпери
 • Т-супресори
 • Т-пiдсилювачi
 • О-клiтини
 • Блокують Т-хелпери
 • Мають властивiсть розвивати толерантнiсть
 • Мають цитотоксичну активнiсть
 • В-лiмфоцити
 • Т-лiмфоцити
 • Т та В - лiмфоцити
 • До жодної з перелiкованих
 • Лiмфатичних вузлах
 • Периферiйнiй кровi
 • Селезiнцi
 • Тимусі
 • Рецептори до Fab-фрагмента Ig
 • Рецептори до Fc-фрагмента Ig G
 • Рецептори до Fc-фрагмента Ig E
 • Тимус
 • Селезiнка
 • Периферійна кров
 • Пейеровi бляшки кишечника
 • Т-лiмфоцити
 • В-лiмфоцити
 • Макрофаги
 • Ерiтроцити
 • Т-хелпери
 • Т-супресори
 • Т-кiлери або ефектори
 • Нульовi клiтини
 • В-лімфоцити
 • Перешкоджає прикрiпленню збудникiв до клiтин слизової оболонки
 • Пригнiчує рiст бактерiй
 • Нейтралiзує токсини
 • Захищає слизовi оболонки вiд iнфекцїї
 • Мастоцити
 • Тканиннi базофiли
 • Полiморфноядернi гранулоцити
 • Всi перерахованi клiтини