База тестів

 • Неспецифiчної резистентностi
 • Специфiчної резистентностi
 • Набутої резистентностi
 • Iмунiтет, що розвивається при вакцинацiї
 • Iмунiтет, обумовлений введенням анатоксинiв
 • Iмунiтет, обумовлений переносом антитiла через плаценту
 • Штучно набутий активний
 • Природно набутий пасивний
 • Штучно набутий пасивний
 • Природно набутий активний
 • Штучно набутий активний
 • Штучно набутий пасивний
 • Неспецифiчний
 • Природно набутий активний
 • Активний
 • Пасивний
 • Бактерiофаги не iндукують розвиток iмунiтету
 • Неспецифiчний
 • Фагоцитоз
 • Вироблення В-лiзинiв
 • Iнтерфероноутворення
 • Система комплементу
 • Фiксацii постороннiх часток
 • Занурення часток в цитоплазму
 • Утворення фагосом
 • Знищення стороннiх часток
 • Виділення неперетравленних сторонніх часток
 • Температурна реакцiя
 • Активацii системи комплемента
 • Активацiя ферментов лiзосом
 • Безпосередньо пов`язана з впливом на трансплантацiю РНК вiрусiв
 • Обумовлена порушенням процесу впровадження вiрусiв
 • Обумовлена утворенням антивiрусних бiлкiв, якi порушують трансплантацiю вiрусної РНК
 • Обумовлена змiною адсорбцiї вiрусу на клiтковiй мембранi
 • Фактор некрозу пухлиниi
 • Бета-лiзини
 • Комплемент
 • Альфа-iнтерферон
 • Природних кiлерiв (ПК)
 • Клiтин-кiлерiв (К-клiтинри)
 • Клiтин-кiлерiв, активованих лiмфокiнами (ЛАК)
 • Нейробластів
 • Лiпазою
 • Каталазою
 • Карбоксiлазою
 • Протеазою
 • Пiдсилюють фагоцитоз
 • Ослаблюють фагоцитоз
 • Пiдсилюють утворення Т-лiмфоцитiв
 • Ослаблюють утворення iнтерлейкiнiв
 • Система комплементу
 • Кiнiни
 • Пропердiн
 • Простагландiни
 • Лiпiд
 • Полiсахарид
 • Бiлок
 • Система ферментiв
 • Система клiтин
 • Система антитiл
 • Пропердiновий
 • Конвертазний
 • Естеразний
 • Протеазний
 • Т-лiмфоцити
 • Антитiла
 • Комплекс антиген-антитiло
 • Антигени
 • Пiдсилює опсонiзацiю
 • Руйнує iнактиватор анафiлотоксiну
 • Пiдсилює iмунне прилипання
 • Розщiплює С3
 • Утвореннi зв'язуючої дiлянки фактора H
 • Беруть участь в утвореннi С тестерази
 • В утвореннi фактора А
 • В утвореннi комплексу С 4 в 2а
 • Пiровиноградної кислоти
 • Арахiдонової кислоти
 • Гiалуронової кислоти
 • Гiстамiна
 • Мiтогени
 • Антитiла
 • Лiмфоцити
 • Нейтрофiли
 • Тромбоцити
 • Нейтрофiли
 • Эозiнофiли
 • Макрофаги
 • Антиген
 • Антитiло
 • Лiмфоцит
 • Iмуноглобулiн
 • Т-хелпери
 • Т-супресори
 • Т-ефектори
 • T-кiлери
 • В-лiмфоцiти
 • Iмуноглобулiни класу A
 • Iмуноглобулiни класу M
 • Iмуноглобулiни класу G
 • Iмуноглобулiни класу E
 • Iмуноглобулiни класу D
 • Тільки імуноглобуліни класів А та Е
 • Лiмфатичнi вузли
 • Шкiра i слизовi оболонки
 • Природнi антитiла
 • Пiдвищення температури тiла
 • Кислотному
 • Лужному
 • Нейтральному
 • На бактерициднiсть шкiри pН не впливає