• 1 мiсяць
 • до 3 мiсяцiв
 • 4 - 6 мiсяцiв
 • 6 - 12 мiсяцiв
 • iмунодепресантiв
 • цитостатикiв
 • антибiотикiв
 • променевої терапiї
 • сифонного промивання кишечника
 • Не може
 • Може, при наявностi великої кiлькостi високо вiрулентного збудника, перебiг дуже бурхливий, фульмінантний
 • Може, при наявностi великої кiлькостi високо вiрулентного збудника, набуває форму хронiосепсису
 • Може, при наявностi великої кiлькостi високо вiрулентного збудника, перебiг хвилеподібний з загостреннями та ремiсiями
 • всi види
 • Staph. saprophyticus
 • Staph. epidermidis
 • Staph. aureus
 • стафілококи сепсису не викликають
 • Нiякої
 • Можуть спричинити клiнiку сепсису
 • Вiдiграють роль пускового механiзму, який дозволяє "дрiмаючiй" iнфекцiї трансформуватися в генералiзовану
 • Вiдбувається паралельно дiя вiрусів та бактерiй
 • гiалуронiдази, лецитинази, фiбринолiзину, гемолiзину, плазмокоагулази
 • антифагiну
 • протеази, пептидази, лiпази, фосфатази
 • екзотоксинiв
 • високої вiрулентностi збудника
 • великої кiлькостi збудника
 • зниженої реактивностi макроорганiзму
 • високої резистентностi макроорганiзму
 • проникнення збудника в органiзм незвичайним шляхом
 • постiйної або перiодичної бактерiємiї
 • вторинних септичних вогнищ
 • ациклiчного прогресуючого перебiгу
 • вираженого циклiчного перебiгу
 • часте (тривале) вживання антибiотикiв
 • наявнiсть гiалуронiдази
 • наявнiсть ендотоксину
 • висока резистентнiсть макроорганiзму
 • протеази
 • екзотоксину
 • гіалуронідази
 • ендотоксину
 • Звичайний перебiг
 • Синергiдна дiя, викликають дуже тяжкi форми з розвитком ДВЗ-синдрому
 • Антагонiстична дiя, перебiг захворювання легкий
 • Хвороба набуває затяжного хронiчного перебiгу
 • легкий перебіг
 • Нi
 • Так
 • Може бути при наявностi клінічних проявів і септичних первинних вогнищ
 • ендоваскулiт
 • периваскулiт
 • мезоваскулiт
 • панваскулiт
 • розвивається протягом 1 - 3 тижнів з первинного вогнища, має ознаки вхідних воріт інфекції
 • розвивається протягом 1 - 2 мiсяцiв, iнодi ознаки первинного вогнища уже зникли
 • розвивається протягом 3 мiсяцiв вiд моменту інфікування, коли вже зникли прояви первинного септичного вогнища
 • розвивається протягом 4-х місяців від часу інфікування
 • легенi
 • генiталiї
 • шлунково-кишковий тракт
 • вхiднi ворота та первинне вогнище не встановлені
 • нирки
 • кровi
 • лiмфi
 • мiжклiтиннiй рiдинi
 • в ранi, вогнищi запалення
 • нейтральна величина рН та концентрацiя електролiтiв, яка вiдповiдає 0,85% розчину хлориду натрiю
 • рН-9,0 i бiльше, концентрацiя електролiтiв дорiвнює 0,85% розчину хлориду натрiю
 • рН-5,0 i менше, концентрацiя електролiтiв дорiвнює 0,85% розчину хлориду натрiю
 • нейтральна величина рН та коцентрацiя хлориду натрiю 15%
 • Нi
 • Иоже вiдбуватися, але помірний
 • Виражений iнтенсивний фагоцитоз, часто бурхливий
 • Фагоцитоз вiдбувається в бiльшому чи меншому ступенi
 • не вiдбувається
 • вiдбувається мiкрофагоцитоз
 • вiдбувається макрофагоцитоз
 • вiдбувається мiкро- та макрофагоцитоз
 • мiкрофагоцитоз
 • макрофагоцитоз
 • знищення збудника ферментами лiзосомального апарату лейкоцитiв
 • знищення не вiдбувається
 • вiдсутнiсть фагоцитозу
 • процес размноження мiкробiв в мертвому лейкоциті
 • процес размноження мiкробiв в живому лейкоциті
 • до 3 мiсяцiв
 • до 6 мiсяцiв
 • рiк i бiльше
 • до одного мiсяця
 • 2 - 3 тижні
 • Немає фаз
 • Двi фази (напруження та катаболiзму)
 • Три фази (напруження, катаболiзму, анаболiзму)
 • Сiрий, землистий, може бути з жовтуватим вiдтiнком, шкiра волога
 • Гiперемована шкiра, суха
 • Блiдий з вираженим ціанозом, акроціанозом
 • Жовта, суха шкiра
 • немає змiн, прогностичного значення немає
 • вiдбувається згущення кровi, показники пiдвищенi
 • показники пониженi, чим бiльш тяжкий перебiг хвороби - тим бiльше виражена анемiя
 • на висотi гарячки
 • в перiод ознобу при пiдйомi температури
 • в перiод вiдчуття жару
 • в перiод зниження температури i пiдвищеного потовидiлення
 • анемiя, виражений лейкоцитоз, нейтрофiльоз iз зсувом лiворуч, ШЗЕ значно пiдвищена
 • червона кров без змiн, лейкопенiя, лімфо-, моноцитоз, ШЗЕ трохи пiдвищена
 • еритроцитоз, лейкоцитоз, лiмфо-, моноцитоз, ШЗЕ пiдвищена
 • кров без змін
 • у хворих похилого вiку
 • при ареактивностi органiзму
 • хвороба викликана грампозитивною флорою
 • хвороба викликана грамнегативною флорою
 • Грампозитивному
 • Грамнегативному
 • Кандидозному
 • Анаеробному
 • в межах норми
 • збiльшуються рiдко
 • характерно збiльшення
 • зменшуються в розмiрах, тiстуватої консистенцiї
 • посилений розпад еритроцитiв пiд дiєю токсинів
 • ураження кiсткового мозку та пригнiчення кровотворення
 • гемолiз та пригнiчення кровотворення
 • при сепсисі анемія не розвивається
 • дуже важкий, висока гарячка, озноби, профузне потовидiлення, кахексiя, глосит, гiнгівіт, стоматит, ентероколiт, холангiт, пневмонiя, лейкопенiя
 • характерний тривалий, в'ялий перебiг з субфебрилiтетом, похудання, глосит, гiнгiвiт, ентероколiт, нормоцитоз
 • характерна перемiжна гарячка, рецидиви та загострення, глосит, гiнгiвiт, ентероколiт, лейкоцитоз
 • характерний легкий перебіг
 • гектична температура, виражений токсикоз, сопорозний стан, гепатоспленомегалія, тахiкардiя, задишка, збiльшенi лiмфовузли, гiперлейкоцитоз, в ділянцi рани значний набряк, крепiтацiя
 • температура субфебрильна, хворий млявий, блiдий, печiнка та селезiнка збiльшенi, помiрний лейкоцитоз, набряк в ділянцi рани, болючiсть
 • розвиток захворювання бурхливий, гарячка, iнтоксикацiя, озноби закiнчуються профузними потами, гiперемiя обличчя, тахiкардiя, задишка, мiсцевi прояви слабко вираженi
 • полiморфна, часто у виглядi пустул, пухирцiв, дрiбних або бiльш значних крововиливiв
 • дрiбноплямиста, не зливається
 • мiсцями зливається в суцiльнi еритематознi поля
 • везикульозна з хвилеподiбним пiдсипанням
 • папульозна
 • масивної антибiотикотерапiї
 • iмунотерапiї
 • видалення септичного вогнища
 • дезiнтоксiкацiйної терапiї
 • корекцiї водно-електролiтного та кислотно-лужного стану
 • iнгiбiторiв протеолiзу
 • боротьби з органною патологiєю
 • iмунодепресантiв
 • пенiцилiни
 • напiвсинтетичнi пенiцилiни
 • лiнкомiцин
 • цефалоспорини ІІІ -ІV покоління, аміноглікозиди ІІ - ІІІ покоління, карбапенеми та інші
 • сульфаніламіди
 • карбенiцилiн, тієнам, цефтріаксон, цифран, цефепім, цефпірон, лефлоцин
 • цепорiн
 • пенiцилiн
 • лiнкомiцин
 • ампицилін
 • стафiлококу
 • синьогнiйної палички (псевдомонади)
 • стрептококу
 • ешерихiй
 • анаеробiв
 • нiстатiн, леворiн
 • амфотерiцин В (фунгізон)
 • мiкогептин
 • нiзорал
 • кетоконазол
 • Необхiдно починати з пасивної iмунотерапiї, а через 2 - 3 доби приєднати антибiотикотерапiю
 • Необхiдно починати з пасивної iмунотерапiї, яка проводиться зразу пiсля закiнчення курсу антибiотикотерапiї
 • Необхiдно починати з активної iмунотерапiї одночасно з антибiотиками
 • Необхiдно починати з пасивної iмунотерапiї одночасно з призначенням антибiотикiв, а потiм додавати ще й активну iмунотерапiю
 • iмуноглобулiну, плазми
 • продiгiозану
 • iнтерферону, реаферону
 • т-активiну
 • поліоксидонію, аміксину, галавіту
 • Нi
 • Можна призначати
 • Необхiдно призначати з самого початку захворювання
 • Треба призначати при наявностi ДВЗ-синдрому
 • не потрiбна
 • 6 мiсяцiв, при наявностi хронiосепсису - 2 роки
 • при наявностi хронiосепсису - протягом всього життя
 • два тижнi
 • до нормальної температури
 • весь перiод гарячки та 3 доби нормальної температури
 • до 10 доби нормальної температури
 • не призначаються
 • можна призначати
 • призначають в разi появи ознак iнфекцiйно-токсичного шоку
 • гемосорбцiя
 • лiмфосорбцiя
 • ентеросорбція
 • використання селезiнки свині
 • внутрішньовенне введення 5% розчину глюкози