• дефiцит гемоглобiну
 • гiповолемiя
 • гiпоксiя
 • коагулопатiя
 • гiпопротеiнемiя
 • звуження артерiол
 • тахiкардiя
 • посилене скорочення мiокарду
 • венозний спазм
 • звуження артерiол, тахiкардiя, посилене скорочення мiокарду, венозний спазм
 • брадикардія
 • еритроцити
 • лiмфоцити
 • тромбоцити
 • базофiли
 • спазм прекапiлярiв
 • централiзацiя кровообiгу
 • паралiтичне розширення мiкроциркуляторного русла з депонуванням значного об'єму кровi
 • парез прекапiлярiв, розвиток госрої циркуляторної недостатностi
 • спазм прекапiлярiв, централiзацiя кровообiгу, парез прекапiлярiв, депонування ОЦК
 • децентралiзацiя кровообiгу
 • виражена вазоплегiя i гiпотонiя
 • вiдсутнiсть першопочаткового звуження судин
 • наявнiсть теплих, сухих шкiрних покровiв
 • наявнiсть блiдостi шкiри i цiанозу нiгтiв
 • менша ступiнь першопочаткової олiгурiї
 • Адреналова стимуляцiя з виникненням збудження хворого на фонi клiнiчних ознак iнтоксикацiї
 • Спазм посткапiлярних сфiнктерiв з розвитком вiдносної гiповолемiї
 • Довготривале збереження пiдвищенної температури тiла
 • покласти потерпiлого на тверду поверхню
 • місце прикладення сили повинне бути в нижнiй третинi грудини
 • частота компресiї грудної клiтини: 60 - 70/хв
 • одночасно з масажем серця проводиться ШВЛ
 • спiввiдношення частоти вдування в легенi i компресiї грудної клiтини 1:4
 • ноги потерпiлого повиннi бути злегка пiднятi
 • вести постiйний контроль за ефективнiстю масажу
 • частота компресiї грудної клiтини: 20/хв
 • порожевiння кольору обличчя
 • появи пульсу на соннiй артерiї
 • звуження зiниць
 • АТ 80 - 90мм рт. ст
 • вiдновлення дихання
 • появи зiничних i корнеальних рефлексiв
 • судоми литкових м'язiв
 • змiни кольору шкiрних покривiв i слизових оболонок
 • поява пульсу на сонній артерії
 • вiдновлення серцевої дiяльностi
 • вiдновлення дiурезу
 • використання барбiтуратiв
 • використання барбiтуратiв, гiпотермiя
 • гiпотермiя
 • використання ефiру, гiпертермiї
 • гострої анемiї
 • iнтоксикацiї
 • нормалiзацiї гомеостазу
 • при тяжких порушеннях функцiї нирок
 • визначення терміну придатностi кровi
 • визначення групової сумiсностi
 • визначення бiологiчної сумiсностi
 • дотримання правил асептики
 • визначення терміну придатностi кровi, групової та бiологiчної сумiсностей, дотримання правил асептики
 • призначення антибіотиків
 • гемотрансфузiйний шок
 • гемолiз
 • гостру ниркову недостатнiсть
 • набряк легенів
 • метаболiчного ацидозу
 • гiперкалiємiї
 • iнтоксикацiї цитратом
 • гiпокалiємiї
 • ураження ниркових канальцiв
 • ДВЗ-синдром, гемолітична анемія, гостра ниркова недостатність, набряк легенів
 • гемолiтична анемiя
 • обтураційна жовтяниця
 • визначення групової сумiсностi
 • визначення iндивiдуальної сумiсностi
 • бiологiчної проби
 • визначення резус-фактору
 • визначення протромбiнового iндексу
 • плазмою реципiєнта i кров'ю донора
 • форменими елементами кровi реципієнта i кров'ю донора
 • форменими елементами кровi донора i кров'ю реципієнта
 • цiльною кров'ю донора i цiльною кров'ю реципієнта
 • анафiлаксiя
 • гострий внутрiшньосудинний гемолiз
 • артерiальна гiпертонiя
 • набряк мозку
 • при умовi пiдiгрiву проби кровi на водянiй банi
 • в екстренiй ситуацiї
 • при вiдсутностi в минулому гемотрансфузiйних конфлiктiв
 • при переливаннi вiдмитих еритроцитiв
 • замiнити не можна ні в якому разі
 • збільшення пульсового тиску
 • збiльшення серцевого викиду
 • зниження артерiо-венозної рiзницi по кисню
 • наявнiсть помiрної тахiкардiї
 • наявнiсть незначно вираженої гiпотензiї
 • активацiя фiбрiнолiзу
 • зниження в плазмi концентрацiї антитромбiну III
 • зниження протромбiну
 • збiльшення в кровi концентрацiї розчиних комплексiв фiбринмономерiв i продуктiв деградацiї фiбрину
 • збільшення в плазмi концентрацiї антитромбiну III
 • клiнiчнi i патофiзiологiчнi прояви iнфекцiйно-токсичного шоку, викликаного грамнегативними i грампозитивними бактерiями однаковi
 • на раннiх стадiях шоку спостерігається збiльшення ударного i хвилинного об'єму серцевого викиду
 • раннi стадiї шоку характеризуються гiпервентиляцiєю легенів
 • АТ не являється надiйним показником тяжкостi стану при ІТШ
 • підвищення температури тіла хворого
 • продовжити антибактерiальну терапiю з використанням бактерiостатикiв
 • iнфузiя плазмозамiнникiв
 • крапельна iнфузiя допамiна до нормалiзацiї АТ
 • застосувати великi дози кортикостероїдiв
 • продовжити антибактерiальну терапiю з використанням бактерицидних антибіотиків
 • з коротким (2 - 4 днiв) iнкубацiйним перiодом
 • з тривалим (до 14 - 16днiв) iнкубацiйним перiодом
 • тривалiсть iнкубацiйного перiоду не має великого значення
 • з повiльним темпом наростання клiничних симптомiв хвороби
 • венозного тонусу
 • скоротливої здатностi правого шлуночку
 • об'єму кровi
 • серцевого викиду
 • скоротливої здатностi правого шлуночку, об'єму кровi і венозного тонусу
 • гордокс
 • контрикал
 • амiнокапронова кислота
 • фестал
 • комплесної терапiї сепсису i шоку
 • зменшення активностi протеолiтичних ферментiв
 • інтенсівної терапії ІТШ
 • тромболiтичних захворювань
 • еритроцитарної маси
 • цiльної кровi
 • тромбоцитарної маси
 • лейкоцитарної маси
 • недомагання
 • гемолiз, анемiя
 • гемоглобiнурiя, олiгурiя
 • тахiкардiя, зниження АТ
 • пiдвищена кровоточивiсть, ДВЗ-синдром
 • підвищення АТ, брадикардія
 • гострої крововтрати
 • ДВЗ-синдрому
 • гiпопротеiнемiї
 • гiперпротеiнемiї
 • обов'язково
 • не обов'язково
 • обов'язково тiльки при переливаннi великих доз
 • на 500 лiжок i бiльше
 • на 200 лiжок i бiльше
 • для дорослих i дiтей незалежно вiд потужностi лiкарень
 • тільки в шпиталях особливо небезпечних інфекцій
 • областних лiкарях
 • мiських (центральних мiських) лiкарнях
 • центральних районих лiкарнях
 • дитячих мiських лiкарнях
 • у складi кожного лiкувально-профiлактичного закладу в залежностi вiд кількості ліжок
 • санаторіях
 • необхiдностi забезпечення тривалих iнфузiй
 • порушення згортання системи кровi
 • показника ЦВТ
 • вiдсутностi видимих поверхневих і периферичних вен
 • необхiдностi парентерального живлення
 • участь в вуглеводному обмiнi з утворенням глюкози
 • часткове поглинання клiтинами ретикуло-ендотелiальної системи
 • часткове руйнування та екскрецiя нирками
 • руйнування i видiлення його слизовою оболонкою товстого кишечника
 • гiпокоагуляцiя
 • анафiлактичний шок
 • iнтерстицiальний набряк легенів
 • дегiдратацiя
 • покращення реологiчних властивостей
 • збiльшення ОЦК
 • гемодiлюцiї
 • збiльшення дiурезу
 • зменшення ОЦК
 • гiпокоагуляцiя
 • синдром нефрозо-нефротичної нирки
 • анафiлактоїднi реакцiї
 • дегідратаційний шок
 • зупинка дихання
 • вiдсутнiсть пульса i АТ
 • ціаноз або блiдiсть шкiри
 • розширення зiниць
 • вiдсутнiсть зiничних рефлексiв
 • судоми, патологiчнi ритми дихання
 • запрокидування голови
 • вiдкривання рота i висування нижньої щелепи
 • механiчного видалення вмiсту дихальних шляхiв методом постурального дренажу i постукування по груднiй клiтцi
 • витягування язика
 • положення гловою вниз
 • закритого масажу серця
 • дихання рот в рот або рот в нiс
 • iнтубацiї трахеї та ШВЛ
 • бронхоскопiї
 • збереження всiх плазменних факторiв згортання кровi
 • наявнiсть антитромбіну-3
 • переваг немає
 • наявнiсть антитромбіну-3 i всiх плазменних факторiв згортання кровi