• осмодiуретики, альбумiн
 • салуретики
 • нативна плазма
 • цитостатики
 • інтерферони
 • вiдсутня
 • лiтньо-осiння
 • осiнньо-зимова
 • зимова
 • повiї
 • дiти дошкiльного вiку
 • особи лiтнього вiку
 • наркомани
 • вагiтнi
 • Вживання алкоголю
 • Вживання наркотиків
 • Кліматичні умови
 • Суперінфекція іншим гепатотропним вірусом
 • Наявність вторинного імунодефіциту
 • Жіноча стать
 • хворi гострим гепатитом (манiфестна форма)
 • хворi хронiчною формою гепатиту
 • хворi безжовтяничною та субклiнiчною формами гепатиту
 • носiї НВs Аg
 • хворi холецистохолангiтом
 • Фекально-оральний
 • Повiтряно-крапельний
 • Трансмiсивний
 • Повiтряно-пиловий
 • висока iмуногеннiсть та iнфекцiйнiсть вiрусу
 • масивнiсть iнфiкуючої дози
 • сильний тип реакцiї iмуноцитiв
 • природжена чи набута пiдвищена крихкiсть мембран гепатоцитiв та лiзосом
 • проникнення вiрусу через слизову оболонку кишечника
 • вiдсутнi
 • реєструються слабкi iмунологiчнi та бiохiмiчнi ознаки
 • реєструються достатнi клiнiчнi, iмунологiчнi, бiохiмiчнi ознаки
 • вiдсутнi
 • реєструється слабка iмунна вiдповiдь, можливе підвищення активності АлАТ
 • реєструється сильна iмунна вiдповiдь
 • Анорексiя, тахiкардiя, порушення сну
 • Сверблячка, збiльшення жовтяницi
 • Гарячка, катар верхніх дихальних шляхів
 • Артралгiї, уретрит
 • гострий початок, пiдвищення t° та ломота в тiлi, головний бiль, сухий кашель, заложенiсть в носi
 • поступове, протягом 3 - 5 днiв, пiдвищення t°, зниження апетиту
 • рясний ринiт, нормальна t°, слабкiсть
 • гарячка, ларингiт, кон'юнктивiт
 • зниження апетиту, нудота
 • слабкiсть, роздратованiсть
 • порушення сну, лабiльнiсть пульсу
 • високi цифри гарячки
 • зниження апетиту, нудота, блювота
 • вiдчуття важкостi в епiгастрiї пiсля їжі, тупий бiль в правiй пiдребернiй ділянцi
 • висока t° тiла, озноб, рясний пiт
 • слабкiсть, змiна кольору сечi
 • гемолiз
 • пiдвищення рiвня прямого бiлiрубiну
 • пiдвищення рiвня непрямого бiлiрубiну
 • високi показники уробiлiногену
 • Режим, дiєта № 5
 • Дезiнтоксикацiйна терапiя
 • Холекiнетики
 • Гепатопротектори
 • Глюкокортикостероїди
 • дослiдження кровi на наявнiсть анти-HАV IgM
 • дослiдження кровi на НВs Аg
 • реакцiя Вiдаля
 • проба Кумбса
 • Тому що основним механізмом зараження являється фекально-оральний
 • Тому що збудник тривалий час зберiгається в кровi хворого
 • Тому що збудник дуже стiйкий в навколишньому середовищi
 • Тому що збудник зберігається в організмі людини, що перехворіла на ВГА, роками
 • Холецестит
 • Печiнкова кома
 • Апластична анемiя
 • Серозний менiнгiт
 • клiнiко-епiдемiологiчнi данi
 • виявлення РНК-HАV (ПЛР)
 • виявлення анти-HАV IgМ (методи IФА, РIА)
 • реакцiю Вiдаля
 • мікст-інфекції не буває
 • висока, але на патологічний процес не впливає
 • висока, особливо у споживачів ін'єкційних наркотиків, погіршує прогноз
 • розвивається завжди, не погіршує прогноз
 • Артралгічний
 • Диспептичний
 • Грипоподібний
 • Змішаний
 • Тифоподібний
 • Гепатоспленомегалiя
 • Зниження апетиту
 • Слабкiсть
 • Сверблячка
 • Кашель, задишка
 • Темний колiр сечi
 • Ахолiя
 • хворі, які отримують інтерферонотерапію
 • споживачі ін'єкційних наркотиків
 • особи, що мають незахищені статеві стосунки
 • реціпієнти крові та інших біологічних субстратів
 • повії
 • особи, що отримують хірургічну допомогу, роблять татуаж, пірсінг
 • ФРН, Великобританiя
 • Україна, Республiка Польща
 • Мексика, Пакистан, Бiрма
 • Канада, США
 • Японiя, Корея
 • Прибалтика
 • Україна
 • Східна Європа
 • Тропiчна Африка
 • Пiвденно-Схiдна Азiя
 • США
 • адаптивний
 • інтегративний
 • індуктивний
 • реплiкативний
 • адаптивний, iндуктивний
 • макрофаги
 • Т-лiмфоцити, макрофаги, РЕС-клiтини, К-клiтини
 • В-лiмфоцити
 • РЕС-клiтини
 • висока цитотоксичнiсть вiрусу
 • наявнiсть холецистохолангіту
 • похилий вік хворого
 • гiперреактивнiсть iмунної системи, масивна інфікуюча доза, висока цитотоксичнiсть вiрусу
 • велика iнфiкуюча доза вiрусу
 • цитолiз гепатоцитiв
 • порушення водно-електролiтного обмiну
 • стiйкий холестаз
 • гiпокалiемiя
 • алергiя негайного типу
 • феномен Ярiш-Гексгеймера
 • феномен Артюса
 • ідiосинкразiя
 • запальний процес в жовчних шляхах
 • суперiнфекцiя вiрусом гепатиту Д, вживання алкоголю, наркотиків
 • гiпокалiемiя
 • вживання алкоголю
 • жировий гепатоз
 • приймання цитостатикiв та iнших iмунодепресантiв
 • лiкування iмуностимуляторами
 • мiкст-iнфекцiя
 • суперiнфекцiя вiрусом гепатиту Д
 • аутоiмуннi реакцiї
 • вiдсутня
 • чiтко виражена з переважанням Т-хелперiв
 • слабко виражена з переважанням Т-супресорiв
 • вiдповiдь вiдсутня
 • слабко виражена
 • аутоiмуннi реакцiї
 • слабковиражена з переважанням Т-супресорiв
 • помiрно виражена з переважанням Т-кiлерiв
 • слабкiсть, нудота, анорексiя
 • гарячка, сльозотеча, рiзкий головний бiль
 • артралгiї
 • важкiсть в епiгастрiї, темний колiр сечi
 • 1 - 2%
 • 10 - 15%
 • 20 - 30%
 • не зустрiчається
 • безжовтянична
 • гостра жовтянична форма з цитолiтичним синдромом
 • субклiнiчна
 • Важке фiзичне та психiчне навантаження
 • Супутня хронiчна патологiя
 • Суперiнфекцiя вiрусом гепатиту Д
 • Вживання алкоголю, наркотиків
 • Використання пенiцилiну
 • печiнковий запах iз роту
 • зменшення печiнки
 • ригiднiсть м'язiв потилицi
 • вiдсутнiсть свiдомостi
 • носова та шлунково-кишкова кровотеча
 • патологiчний тип дихання
 • ДВЗ-синдром
 • набряк мозку
 • неадекватність поведінки
 • грубі порушення або відсутність свідомості
 • Рiзке пiдвищення лужної фосфатази
 • Рiзке падiння протромбiнового iндексу
 • Прогресуюча гiпербiлiрубiнемiя
 • Зниження рiвня альбумiну
 • диспептичнi, сверблячка
 • міалгiї,
 • нежить, кашель, анорексiя
 • гарячка, бiль в животi, дiарея
 • жировий гепатоз
 • порушення обмiну гiстамiну
 • високий рiвень естрогенiв
 • пiдвищення активностi лужної фосфатази
 • виражений цитолiтичний синдром
 • значна частота i вираженiсть холестазу
 • значна частота безжовтяничної форми
 • рівень реплікативної активності
 • HBeAg-позитивний або негативний варіант ХВГВ
 • коінфекція іншими гепатотропними вірусами та ВІЛ
 • наявність в анамнезі гострого ВГА
 • генотип HBV
 • Анемiя
 • Лейкопенiя, зниження ШЗЕ
 • Помiрний лейкоцитоз
 • Нейтрофiльоз
 • Пiдвищення ШЗЕ
 • 1 триместрi
 • 2 триместрi
 • переривання вагiтностi при ВГВ не буває
 • в будь-якому перiодi вагiтностi
 • повторна вагiтнiсть
 • пiзня госпiталiзацiя
 • поєднання ВГВ з токсикозом вагiтностi
 • наявнiсть супутнього холециститу