• клiтини-кiлери (К-клiтини)
 • кiлери
 • супресори
 • хелпери, кiлери, супресори
 • селезiнка
 • лiмфовузли
 • мигдалини
 • груповi та солiтарнi фолiкули
 • тiмус
 • змiни в РЕС, якi проявляються пригнiченням здатностi макрофагiв i моноцитiв до хемотаксису, реалiзацiї регуляцiї секрецiї медiаторiв (монокiнiв)
 • змiни в лiмфопоезi, якi призводять до модуляцiї активностi Т-х i Т-с, порушення процесiв формування ефективних Т-лiмфоцитiв та рециркуляцiї лiмфоцитiв
 • здатнiсть вiрусiв (аденовiруси, герпес-вiруси, вiрус кору, ВГВ, ВГС) до репродукцiї в iмунокомпетентних клiтинах-лiмфоцитах, макрофага
 • утворення iмунних комплексiв
 • вторинний iмунодефiцит при вiрусних iнфекцiях не виникає
 • клiнiко-рентгенологiчний
 • фiбробронхоскопiя з трансбронхiальною бiопсiєю
 • на основі даних епіданамнезу
 • клiнiко-рентгенологiчний, фiбробронхоскопiя, сцинтiграфiя
 • шигели
 • найпростiшi
 • умовно-патогеннi мiкроби
 • сальмонели
 • дрiжджеподiбнi гриби, найпростiшi, умовно-патогеннi мiкроби
 • Так, завжди
 • Нi
 • Можливо, як наслiдок генералiзацiї саркоми Капошi
 • Можливо, в виглядi первинної i вторинної лiмфоми головного мозку
 • найпростiшi
 • вiрус
 • рикетсiї
 • бактерiї
 • Парамiксовiруси (вірус парагрипу)
 • Гепаднавiруси (вірус гепатиту В)
 • Ретровiруси (вірус імунодефіциту людини)
 • Арбовiруси (вірус кліщового енцефаліту)
 • РНК i ДНК
 • РНК
 • ДНК
 • наявнiсть суперкапсиду
 • наявнiсть зворотньої транскриптази (ревертази)
 • дiплоїдний геном
 • наявнiсть 3-х основних i 4-х додаткових генiв
 • дуже стiйкий, зберiгає патогеннi якостi десятки рокiв при замороженнi
 • дуже стiйкий, витримує температуру пастеризацiї протягом 6 - 8 годин
 • стiйкий, витримує температуру кипiння протягом 3 - 5 хвилин
 • нестiйкий, при пошкодженнi суперкапсиду позбавляється iнфекцiйних властивостей
 • Нi
 • Так
 • При експозицiї в 30 хвилин титр вiрусу, який знаходиться в кровi, знижується в 100 разiв
 • Ефективна при нагрiваннi до +50°С протягом 10 хвилин
 • Так
 • Нi
 • Стiйкий в умовах внутрiшньоклiтинного знаходження
 • Стiйкий в висушеному станi
 • Так
 • Нi
 • Чутливiсть ВIЛ до етанолу виявляється тiльки в його чистiй культурi
 • Внаслiдок руйнування gр 18
 • Внаслiдок руйнування gр 41
 • Внаслiдок руйнування gр 120
 • Внаслiдок руйнування лiпiдної оболонки
 • Так, проте необхiдний 5% розчин та експозицiя не менше 8-10 годин
 • Нi
 • Так, при дiї 6% розчину протягом 30 хвилин
 • Може бути, але при умовi чистої культури ВIЛ
 • Нi
 • Так, якщо має мiсце чиста культура збудника
 • Так, при концентрацiї розчину не менше 3%
 • Так, при концентрацiї розчину 0.5%
 • Так
 • Нi
 • Можливо, але при концентрацiї не менше як 2%
 • 0.2% розчин гiпохлориду натрiю
 • Розчин сiрчанокислої магнезiї
 • 0.25% розчин В-пропiолактону
 • 2% розчин глутаральдегiду
 • гризуни
 • дикi тварини
 • домашнi тварини
 • людина
 • парентеральний
 • повiтряно-крапельний
 • парентеральний, статевий
 • трансмiсивний
 • Медичнi працiвники
 • Споживачі ін'єкційних наркотиків
 • Дiти дошкільного віку
 • Чоловіки, що мають сексуальні стосунки з чоловіками
 • Особи, що практикують незахищений секс та мають випадкових сексуальних партнерів
 • Так
 • Нi
 • Iнодi можлива
 • Так, при умовi наявностi iнтеркурентної iнфекцiї
 • Нi
 • Так
 • Iнодi можливо
 • Так, але при гiперiнфекцiї iншими вiрусами
 • Iнодi можливо
 • Так
 • Нi
 • Можливо, але при умовi мiкст-iнфекцiї
 • Нi
 • Так
 • Iнодi можливо
 • Так, при умовi ураження ВIЛ незабаром пiсля перенесеної iншої iнфекцiї
 • Так
 • Нi
 • Iнодi можливо
 • Можливо, але при умовi наявностi у даного хворого якої-небудь iз повiльних iнфекцiй
 • нейтрофіли
 • Т-хелпери, В-лiмфоцити, макрофаги, нейроцити, клітини Лангерганса, клітини ендотелію шийки матки
 • клiтини ендотелiю судин
 • Нi
 • Так
 • Дуже рiдко та в низькому титрi
 • В будь-який перiод хвороби
 • В стадiї СНIДу
 • В iнкубацiйний перiод
 • В стадії генералізованої лiмфаденопатiї
 • нейтрофiл
 • еритроцит
 • Т-хелпер
 • клiтина РЕС
 • К-клiтина
 • сироватка кровi
 • груповi лiмфатичнi фолiкули, кiстковий мозок
 • тiмус
 • фагоцитоз
 • розпiзнання антигену
 • клiтина-регулятор, яка допомагає В-клiтинам в розвитку iмунної вiдповiдi
 • активацiя i взаємодiя Т-ефекторiв (кiлерiв) та Т-супресорiв
 • Це регуляторнi клiтини, якi подавляють на певнiй стадiї iмунну вiдповiдь
 • Здатнiсть до цитотоксичної дiї
 • Фагоцитоз
 • Розпiзнання антигену
 • Регуляцiя взаємодiї Т- i В-клiтин
 • Це ефекторна клiтина, яка здатна до цитотоксичної дiї та бере участь в протипухлинному, противiрусному iмунiтетi, реакцiї пiдвищеної чутливостi повiльного типу
 • Допомога В-клiтинам в розвитку iмунної вiдповiдi
 • Фагоцитоз
 • Регуляцiя вироблення альфа- та гамма- iнтерферонiв
 • Вiдповiдають за гуморальну iмунну вiдповiдь, здатнiсть диференцiюватися в плазматичнi клiтини
 • Здатнiсть до цитотоксичної дiї
 • Пригничення iмунної вiдповiдi
 • фагоцитоз
 • синтез антитiл
 • синтез альфа- та гамма- iнтерферонiв
 • здатнiсть до цитотоксичної дiї
 • Нейтрофіли
 • Клiтини-кiлери (К-клiтини)
 • Т-хелпери
 • Макрофаги, нейтрофіли, клiтини-кiлери (К-клiтини)