• При повторному введеннi препарату
 • При одноразовому введеннi препарату
 • не заразний
 • заразний в перший тиждень клiничних проявiв гострої форми
 • заразний протягом усього гострого перiоду
 • Br.melitensis
 • Br. abortus bovis
 • Br. abortus suis
 • Br. neotomae
 • Вr. ovis
 • алiментарний
 • аерогенний
 • трансмiсивний
 • контактний
 • статевий
 • інфекцiйний
 • токсичний
 • ураження кишечника
 • алергiчний
 • пiдвищену чутливiсть людини до бруцельозу
 • сенсибiлiзацiю людини до збудника бруцельозу
 • гострий бруцельоз
 • нi про що не свiдчить
 • тиждень
 • до 1 року
 • до 3-х мiсяцiв
 • до 6 мiсяцiв
 • безперервний тривалий перебiг, важкий токсикоз, висока лихоманка з вираженими змiнами в рiзних органах та системах
 • рецидивуючий перебiг з рiзким токсикозом в перiод загострення та ураженням внутрiшнiх органiв
 • полiморфiзм клiнiчних проявiв, рецидивуючий перебiг, помірний токсикоз, вогнищеві ураження органiв i систем
 • тривалий, монотонний перебiг, ураження опiрно-рухового апарату
 • Цефтріаксон
 • Левомiцетин
 • Бісептол і рифампiцин
 • Cтрептомiцин і тетрациклін
 • Антибiотики не призначають
 • обов'язковi
 • не призначають
 • використовують рiдко
 • застосовують тiльки при тяжкому перебiгу
 • не застосовується
 • використовується при гострiй формi
 • застосовують тільки при хронiчнiй формi
 • аглютинації (Райта)
 • Бюрне
 • Кумбса
 • така реакцiя не вiдома
 • антибiотики
 • гормональнi засоби
 • загальнозмiцнюючi засоби
 • вакцинотерапiю
 • нервова
 • урогенiтальна
 • дихальна
 • серцево-судинна
 • висока лихоманка
 • озноб i пiдвищена пiтливiсть
 • гепатолiєнальний синдром
 • лiмфаденопатiя
 • лейкопенiя
 • бронхiт
 • алергiчна проба
 • серологiчнi дослiдження
 • посiви калу, сечi
 • загальний аналiз кровi
 • загальний аналiз сечi
 • Повiтряно-крапельний
 • Алiментарний
 • Повiтряно-пиловий
 • Трансмiсивний
 • рикетсiї
 • бактерiї
 • хламiдiї
 • вiруси
 • пенiцилiну
 • тетрациклiну, макролiдів
 • противiрусних препаратiв
 • сульфанiламiдiв
 • людина
 • домашнi i дикi тварини
 • членистоногi, кровососучi комахи
 • домашнi i дикi птахи
 • 2 - 3 днi
 • 8 - 12 днiв, може продовжуватись до 3 тижнiв
 • до 1-го мiсяця
 • вiд 2 - 3 днiв до 45 днiв
 • менiнгопневмонiя
 • орнiтозний серозний менiнгіт
 • орнiтоз без ураження легенiв
 • хронiчна орнiтозна пневмонiя
 • кiлька тижнiв
 • не утворюються
 • 2 - 3 мiсяцi з поступовим зниженням титру
 • до 1 року i бiльше
 • кiлька тижнiв
 • кiлька мiсяцiв
 • 6 - 8 мiсяцiв
 • кiлька рокiв
 • лейкоцитоз, нейтрофiльоз iз зсувом лiворуч, пiдвищення ШЗЕ
 • помірна лейкопенiя, анеозинофiлiя, лiмфопенiя, пiдвищення ШЗЕ
 • лейкоцитоз, лiмфомоноцитоз, пiдвищення ШЗЕ
 • нормоцитоз, вiдхилення в формулi кровi вiдсутнi
 • вiдсутностi етiотропної терапiї
 • неадекватної терапiї
 • стану макроорганiзму
 • вiрулентностi збудника
 • слизова оболонка дихальних шляхiв
 • слизова оболонка тонкого кишечника
 • слизова оболонка товстого кишечника
 • шкiра
 • Нi
 • Рiдко, гнiйний
 • Рiдко, серозний
 • Часто як гнiйний, так i серозний
 • Нi
 • Так, при достатнiй реактивностi органiзму у виглядi iнапарантної i латентної форм
 • Так. У лiтнiх осiб в виглядi iнапарантної i латентної форми
 • декiлька тижнiв
 • декiлька мiсяцiв
 • до 1-го року
 • протягом багатьох рокiв
 • Нi
 • Так, раннi
 • Так, можуть бути як раннi, так i пiзнi
 • клiнiко-епiдемiологiчний
 • серологiчний (РСК, РТГА)
 • алергiчний (в/ш проба з орнiтiном)
 • вiрусологiчний (видiлення збудника iз харкотиння або змивiв iз носоглотки)
 • пенiцилiни
 • тетрациклiни, макролiди
 • цефалоспорини
 • макролiди
 • боротьба з орнiтозом у домашнiх птахiв, регулювання чисельностi голубiв
 • ізоляцiя хворих
 • виявлення носiїв i їх лiкування
 • поки є лихоманка
 • пiсля нормалiзацiї температури ще 3 днi
 • пiсля нормалiзацiї температури 5 - 7 днiв
 • до повної нормалiзацiї лiквору
 • Так
 • Нi
 • Може попереджувати, якщо проводиться своєчасно
 • протипоказана
 • призначається тiльки при хронiчних формах невеликими дозами (25-30 мг преднiзолону) протягом 1 мiсяця i бiльше
 • призначається тiльки при тяжкому перебiгу невеликими дозами (25-30 мг преднiзолону) коротким курсом
 • призначається при всiх формах
 • пневмонічна
 • менінгопневмонія
 • орнітозний, серозний, менінгіт
 • орнітоз без ураження легень
 • не проводиться
 • до 3-х мiсяцiв
 • до 6 мiсяцiв
 • до 1-го року
 • людина
 • риба
 • птахи
 • тварини роду котячих
 • людина , домашнi тварини, домашні і дикі птахи
 • тварини роду котячих
 • риба
 • не буває
 • вегетативною формою збудника
 • цистою
 • псевдоцистою
 • не буває
 • гостра
 • підгостра
 • хронічна
 • рецидивуюча
 • стерильний
 • не формується
 • нестерильний
 • у осiб молодого вiку
 • у осіб похилого віку
 • не буває
 • при iмунодефiцитi
 • першому триместрi вагiтностi
 • другому триместрi вагiтностi
 • 3-му триместрi вагiтностi
 • не розвиваються